Царовска во дводневна посета на Заводот Демир Капија-темелни здравствени прегледи, поквалитетна исхрана и подобра грижа за штитениците

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска е во дводневна работна посета на ЈУ Специјален завод Демир Капија со цел да направи личен увид во организациските промени и стручната работа, а во насока на подобрување на условите во Заводот.

Договорено е деновиве штитетниците да добијат темелни здравствени прегледи од страна на стоматолог, гинеколог, физијатар и невропсихијатар. Министерката Царовска, исто така даде насоки и за промена на менито за да се подобри исхраната на лицата сместени во оваа установа.

Констатирано е подобрување во заштитата на децата од Заводот, како резултат на проектот на УНИЦЕФ и Сојузот на дефектолози кој започна да се реализира од август годинава. Искуствата и методите од овој проект ќе се искористат за подобрување на грижата и за возрасните штитеници.

МТСП доби дополнителна поддршка од амбасадата на Обединетото Кралство во Република Македонија, преку Хелсиншкиот комитет за човекови права, со која се обезбеди помош за раководењето на Заводот, за подобрување на условите за стручната работа, како и за подготовка за процесот деинституционализација, односно трансформација на големите установи во домување со поддршка во заедницата и социјални услуги на локално ниво. Оваа системска реформа ќе овозможи вистински хуман третман на лицата со попреченост и почитување на нивните човекови права.

 

Carovska në vizitë dy-ditore në Entin e Demir Kapisë – kontrolle shëndetësore të detajuara; ushqim më i mirë dhe kujdes më i mirë për të mbrojturit 


Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska ka qëndruar në vizitë pune dy ditore në EP “Enti Special Demir Kapi”, me qëllim që të vëzhgojë nga afër ndryshimet organizative dhe punën profesionale, në drejtim të përmirësimit të kushteve në këtë Ent. Është rënë dakord që këta persona të marrin ekzaminime të hollësishme mjekësore nga dentisti, gjinekologu, fizioterapisti dhe neuropsikiatri.

Ministrja Carevska gjithashtu dha udhëzime për ndryshimin e menysë me qëllim të përmirësimit të ushqimit të personave të vendosur në këtë institucion publik.
Është konstatuar përmirësim sa i përket mbrojtjes së fëmijëve nga Enti, si rezultat i projektit të UNICEF-it dhe Shoqatës së Defektologëve që filloi të zbatohet nga gushti i këtij viti. Përvojat dhe metodat e këtij projekti do të përdoren për të përmirësuar kujdesin edhe për të mbrojturit të rritur.


MPPS ka marrë përkrahje shtesë nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë përmes Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, me anë të së cilës është siguruar asistencë për udhëheqjen e Entit, për të përmirësuar kushtet për punë profesionale, si dhe për t'u përgatitur për procesin e de-institucionalizimit, respektivisht transformimi i enteve të mëdha për banim me përkrahje të komunitetit dhe shërbime sociale në nivel lokal. Kjo reformë sistematike do të sigurojë trajtim të vërtetë human për personat me aftësi të kufizuara dhe respektimin të të drejtave të tyre njerëzore.