Проверка на примената на стручното знаење 

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните лица, од установите за социјална заштита, кои треба да полагаат стручен испит за проверка на имплементација на стручното знаење, за обновување/стекнување на лиценца дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа во просториите на Правен факултет во Скопје. 

Термините за полагање на стручниот испит за кандидатите кои имаат одобрено барање се:

 

Теоретски дел:  12.06.2018 година            Време: 08:30 – 10:30      Просторија бр.1      

Практичен дел:  20.06.2018 година            Време: 08:30 – 10:30      Просторија бр.1      

1. Слаѓана Стојановска – Скопје

2. Соња Ангелова – Скопје

3. Павлина Трајановска – Скопје

4. Хатиџе Демири – Скопје

5. Сеада Беговиќ – Скопје

6. Јагода Насковска - Скопје

7. Дејан Атанасов - Скопје

8. Виолета Георгиевска- Скопје- теоретски дел на 20.06.2018  / Време: 08:30 – 10:30      

9. Александра Ивановски - Скопје 

10. Ирена Додевска - Скопје 

11. Слободан Наумоски - Скопје

12. Љупка Ристовска - Скопје 

13. Дејан Петров- Скопје 

14. Крајна Илиевска- Скопје

15. Магдалена Илиевска - Скопје

16. Сунчица Крстевска- Скопје 

17. Љубинка Бошковска- Скопје

18. Анита Петковска - Скопје

19. Јана Јанева - Скопје

20. Лилјана Николовска - Скопје

21. Сандра Дуковска Новковска - Скопје 

22. Боре Маркоски- Скопје 

23. Дејан Ефремов - Скопје

24. Кристина Арсовска - Скопје

25. Светлана Младеновиќ - Скопје 

26. Наталија Пупулева Мајсторовски – Скопје

27. Ненад Михајлов - Скопје

28. Тања Ѓуровска - Скопје

29. Кристина Јовевска  - Скопје 

30. Елена Мисајловска - Скопје

31. Биљана Иваноска  - Скопје 

32. Милена Петреска - скопје

33. Аида Зејниловиќ - Скопје

34. Димче Андрески -  Скопје 

35. Весна Стоименов - Скопје

 

Теоретски дел:  12.06.2018 година            Време: 10:30 – 12:30      Просторија бр.1      

Практичен дел:  20.06.2018 година            Време: 10:30 – 12:30      Просторија бр.1      

1. Тања Георгиевска - Куманово

2. Наџије Мустафа – Куманово

3. Виолета Христова – Гевгелија

4. Дијана Свартиноска – Прилеп

5. Сања Стојанова Манева – Велес  

6. Маја Димитрова Златковска – Делчево

7. Сузана Демјанска Чакиевска – Берово 

8. Садик Емроја – Кичево

9. Виолета Маневска Георгиевска – Куманово

10. Лили Тошиќ – Куманово

11. Росица Митиќ – Куманово

12. Душица Вулиќ Димова  - Демир Капија

13. Аљбина Адеми –  Куманово

14. Моника Стопеска  - Демир Капија

15. Дивна Богевска – Кавадарци

16. Софија Мечева - Неготино

17. Ермира Ехтеми -  Тетово

18. Мевлудин Амчоски-  Македонски Брод

19. Афрдита Неџипи Сулејманоски - Кичево

20. Иванчо Прчоски - Делчево

21. Васка Илиева - Гевгелија

22. Јасминка Кржовска – Берово

23. Лазо Трајков - Гевгелија

24. Јасмина Волчевска - Битола 

25. Емил Костадинов - Штип 

26. Кирил Поп Трајков - ЈУ МЦСР Струмица 

27. Каролина Јосифоска - Прилеп

28. Станко Димитров - Штип

29. Елена Јовановска - Бања Банско

30. Билјана Џолева - Струмица

31. Катица Захова - Струмица

32. Душан Трајков - Неготино

33. Магдалена Петрушеска – Кравари, Битола

34. Андријана Ѓеринска -  Берово 

35. Верица Мандак - Струмица

Се информираат кандидатите кои ќе го полагаат стручниот испит дека:

 • За да може да започнат со полагање на стручниот испит задолжително со себе треба да имате лична карта, за увид и утврдување на идентитетот. 
 • Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот односно од вториот дел од испитот, изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат, кој со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Начинот на бодирањето е уреден со Правилник за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита („Сл весник на РМˮ 167/14)

 • Постапката за лиценцирање на стручните работници се спроведува согласно Законот за социјалната заштита и Правилник за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа („Сл. весник на РМˮ број 4/12, 6/15), Деловникот за  работа на Комисијата за лиценцирање, Програма за полагање и Програма за проверка на примената на стручното знаење во постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установите за социјална заштита.
 •  На кандидадот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично. 
 • На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот. 
 • На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
 • Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 5 минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во рок, иситот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од прекинувањето на испитот. 
 • Ако има проблеми на повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинување на испитот. 
 • Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горенаведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит. 
 • Овластените преставници од Комисијата за лиценцирање и еден информатичар, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути. 
 • Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
 • Доколку причините не се отстранат во рок од 60 минути, испитот се презакажува за друг термин.  

Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит

http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Лице за контакт: Даниела Станојковска  тел. 02/3230-401 моб. 075/242-953 e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mkИнформации за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита 

Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 09.03.2018 

Ве информираме дека од 21.12.2017 година, формиране е Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, во состав: 

1. проф. д-р Сунчица Димитријоска;

2. проф. д-р Сузана Борнарова; 

3. проф. д-р Наташа Богоевска;

4. Елка Тодорова, правник;

5. Дијана Димкоска, правник; 

6. Зоранчо Стојанов, социјален работник;

7. Соња Кипровска, правник;

8. Емилија Размоска, правник;

9. м-р Климентина Спасовска, социолог;

10. м-р Томислав Цветковски, педагог;

11. Аленка Бинчки Арсеновски, социјален работник.

Стручна литература и прашања за полагање на испит


Закони од областа на социјалната заштита и семејно-правната заштита


СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2