1. Полошки регион 

Тетово

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово  

Телефон: +389 78 837 111

e-mail: jumcsrTetovo@mtsp.gov.mk

2. Југозападен регион 

Охрид

Центар за жени  жртви на родово базирано/семејно насилство       

Советувалиште за жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид      

Телефон: +389 72 232 076 ; +389 70 267 831 ; +389 71  231  032

e-mail: jumcsrOhrid@mtsp.gov.mk

3. Источен регион 

Штип

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Кризен центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство 24/48 ч.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип      

Телефон: +389 76 475 054

e-mail: jumcsrShtip@mtsp.gov.mk

Кочани

Центар за жени  жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани 

Телефон: +389 72 243 782

e-mail: jumcsrKocani@mtsp.gov.mk

4. Североисточен регион

Куманово

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово

Телефон: +389 75 362 881

e-mail: jumcsrKumanovo@mtsp.gov.mk

5. Вардарски регион

Велес

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 

Телефон: +389 70 362 281 

e-mail: jumcsrVeles@mtsp.gov.mk

Свети Николе

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе 

Телефон: +389  70 210-995

e-mail: jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk

Кавадарци

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци 

Телефон: +389  78 298 015 

e-mail: jumcsrKavadarci@mtsp.gov.mk

6. Пелагониски

Прилеп

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство Кризен центар за жртви 24/48 ч

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп

Телефон: +389 78 289 427

e-mail: jumcsrPrilep@mtsp.gov.mk

Битола

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

Телефон: +389 71 397 112

e-mail: jumcsrBitola@mtsp.gov.mk

7. Скопскиот регион

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје

Телефон: +389  78 230 943 и 76 381 762

e-mail: jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk

ПРИЈАВИ

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->