Царовска на конференција на сиромашни и социјално исклучени лица ,,Работа, колку да не е без ич’’

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на шестата национална конференција на сиромашни и социјално исклучени лица во организација на Македонската платформа против сиромаштија. Настанот со наслов: ,,Работа, колку да не е без ич’’ беше посветен на лицата кои се вработени, но сиромашни.

Царовска укажа дека постои неповолна стартна позиција за креирање политики поради недостигот на релевантна статистика, затоа што истата се базира на податоци од пописот во 2002 година, а оттогаш состојбата во Македонија е многу изменета. Во таа насока, според податоци од Министерството за труд и социјална политика, 220 илјади работници, односно секој трет вработен е сиромашен, додека според одредени индикатори на Еуростат за 2015 година, 8,9 проценти од вработените се сиромашни. 

Во однос на мерките кои ги презема новата влада, законските измени со кои се покачува минималната плата претставуваат прв чекор кон надминување на сиромаштијата кај вработените лица, со оглед на тоа што актуелниот износ е под линијата на сиромаштија. 

Министерката се осврна и на проблемот со неформалната, сива економија. Луѓето кои собираат пластика, хартија, стакло, се исклучени од системот. Иако тие помагаат државата да го исчисти сметот, тие не се социјално обезбедени и немаат заштита при работа. Министерството заедно со Меѓународната организација на трудот ќе работи на подготовка на стратегија за неформалната економија, затоа што досега немало стратешки пристап кон ова прашање.

Во обраќањето беше спомнато дека за надминување на сиромаштијата кај вработените, клучна улога имаат синдикатите. Многу е важно тие да функционираат  и да се грижат повеќе да бидат блиски со работниците, наместо со политичките елити. Ако имаме силни синдикати, многу помалку ќе зборуваме за кршење на работничките права. Во Македонија малку работници се свесни за нивните права или чувствуваат страв дека нема кој да ги заштити. 

,,Ние нема да ги узурпираме синдикатите, туку ќе ги гледаме како еднаков социјален партнер со кого треба достоинствено и аргументирано да преговараме. Јакнење и ослободување на синдикатите од прангите на политичките партии е многу важно прашање”, изјави Царовска.

Во таа насока, во секоја приватна компанија со најмалку 20 вработени, ќе треба работните односи да се уредат и со колективен договор, покрај Законот за работни односи.

Во рамки на настанот, министерката Царовска одговараше и на прашања од присутните граѓани.

 

Carovska në konferencën e të varfërve dhe të përjashtuarve social “Punë, sa për të thënë”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mbajti fjalim në konferencën e gjashtë nacionale të të varfërve dhe të përjashtuarve social në organizim të Platformës së Maqedonisë kundër varfërisë. Ngjarja me titull “Punë, sa për të thënë” u është kushtuar personave që janë të punësuar, por të varfër.

Me këtë rast Carovska ka theksuar se ekziston një pozicion jo i volitshëm startues për krijimin e politikave për shkak të mungesës së statistikave relevante, sepse të njëjtat bazohen në të dhënat e regjistrimit të vitit 2002, kurse prej atëherë e deri më sot gjendja në Maqedoni ka ndryshuar shumë. Në këtë drejtim, sipas të dhënave nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 220 mijë të punësuar, respektivisht çdo i treti i punësuar është i varfër, derisa sipas disa indikatorëve të Eurostat për vitin 2015, 8.9 për qind e të punësuarve janë të varfër.

Lidhur me masat që i ndërmerr Qeveria e re, ndryshimet ligjore, me anë të të cilave rritet paga minimale, paraqesin hapin e parë drejt tejkalimit të varfërisë te të punësuarit, duke pasur parasysh faktin që shuma aktuale është nën pragun e varfërisë.

Ministrja Carovska trajtoi edhe problemin e ekonomisë joformale. Njerëzit që grumbullojnë plastika, letra, qelq janë të përjashtuar nga sistemi. Edhe pse ata ndihmojnë shtetin që të pastrojë mbeturinat, ata nuk kanë siguri sociale dhe nuk kanë mbrojtje në punë. Ministria së bashku me Organizatën Ndërkombëtare të Punës do të punojnë në hartimin e një strategjie për ekonominë joformale, sepse deri më tani nuk ka pasur një qasje strategjike për këtë çështje.

Në fjalim u përmend se për tejkalimin e varfërisë së të punësuarve, rol kryesor luajnë edhe sindikatat. Është shumë e rëndësishme që ato të funksionojnë dhe të kujdesen më shumë për të qenë më afër punëtorëve sesa elitave politike. Nëse kemi sindikata të fuqishme, shumë më pak do të flasim për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Në Maqedoni pak punëtorë janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre ose ndjejnë frikë se nuk ka kush t’i mbrojë ata.

“Ne nuk do t’i uzurpojmë sindikatat, por do t’i trajtojmë si partnerë të barabartë social me të cilët duhet të negociojmë me dinjitet. Forcimi dhe çlirimi i sindikatave nga prangat e partive politike është çështje shumë e rëndësishme”, deklaroi ministrja Carovska.

Në këtë drejtim, në secilën kompani privati me së paku 20 të punësuar, marrëdhëniet e punës do të duhet të rregullohen edhe me kontrata kolektive, përpos me Ligjin për marrëdhënie pune.

Në kuadër të kësaj ngjarje, Ministrja Carovska u është përgjigjur edhe shumë pyetjeve të qytetarëve të pranishëm.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->