Царовска: Почна исплатата на зголемената социјална помош, гарантиран минимален приход земаа 25.794 домаќинства

Започна исплатата на зголемената социјална помош согласно правата предвидени со новата социјална реформа. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска изјави дека денеска 25.794 домаќинства на нивните трансакциски сметки добија гарантиран минимален приход, која што за поголемиот дел од нив е зголемена за 100%. На сите овие домаќинства коишто имаат деца дополнително им е исплатен и детски и образовен додаток.  Аплицирањето за новите права е се уште во тек и очекуваме овие бројки да продолжат со растат.

„Навистина ми е драго што спроведувањето на реформата се одвива непречено и нашите најранливи граѓани конечно ја добиваат помошта која им е потребна. Со овие промени ја намалуваме сиромаштијата во државата, овозможуваме еднаков старт за секое дете, ги унапредуваме правата на лицата со попреченост и го подобруваме квалитетот на предучилишното образование“, изјави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Министерката Царовска, исто така го честиташе денешното одбележување на Денот на социјалните работници во Република Северна Македонија.

„Сакам во име на Министерството за труд и социјална политика и од мене лично како министерка да се заблагодарам на вработените во центрите за напорите, посветеноста и пожртвуваноста во почетокот на имплементацијата на реформата на системот за социјална заштита. Без нив и нивната напорна работа, ова што се случува денеска и во наредните денови и месеци немаше да успее и да биде можно. Законите, прописите и актите се само зборови напишани на хартија, коишто ќе немаат никакво значење, ако не се преточат во функционален систем. Бескрајно сум благодарна, но и горда што во Центрите за социјална работа поседуваме квалитетен човечки капитал. Со заедничка посветеност градиме вистински праведно и хумано општество, создаваме услови за развој на нашата земја и подобар живот за сите наши граѓани и граѓанки“, рече Царовска.

Директорката на Центар за социјални работи на град Скопје, Наташа Станојевиќ којшто покрива најголем дел од корисниците во државата ги повика домаќинствата да поднесуваат барања за остварување на правото за родителските додатоци (додатоците за прво, второ и трето дете) како и за детскиот додаток.

Линк од изјава:

https://wetransfer.com/downloads/46ebda10d39c3a5fbb0f5db9aabe288f20190610122208/34f3f8512fecfd3d2bd97286835787a420190610122208/3a65ce

Carovska: Ka filluar pagesa e ndihmës sociale të rritur, të ardhura minimale të garantuara morën 25.794 amvisëri

Ka filluar pagesa e ndihmës sociale të rritur në përputhje më të drejtat e paraparë me reformën e re sociale. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, deklaroi se sot 25.794 amvisëri në llogaritë e tyre të transaksioneve kanë marrë të hyra minimale të garantuara, që për shumicën prej tyre është rritur për 100%. Të gjithë këtyre amvisërive që kanë fëmijë në mënyrë shtesë u janë paguar edhe shtesa fëmijërore dhe arsimore. Aplikimi për të drejtat e reja akoma është në rrjedhë e sipër dhe presim që këto numra të vazhdojnë të rriten. 

“Vërtetë më vjen mirë që zbatimi i kësaj reforme zhvillohet pa pengesa dhe qytetarët tanë më të rrezikuar përfundimisht e marrin ndihmën që u nevojitet. Me këto ndryshime e ulim varfërinë në shtet, mundësojmë start të barabartë për secilin fëmijë, i avancojmë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe e përmirësojmë cilësinë e arsimit parashkollor”, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska. 

Ministrja Carovska, po ashtu, sot ka uruar shënimin e Ditës së punonjësve socialë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

“Në emrin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe në emrin tim personal si ministre dua t’i falënderoj punonjësit e Qendrave për përpjekjet, përkushtimin dhe sakrificat në fillimin e implementimit të reformës së sistemit për mbrojtje sociale. Pa ta dhe angazhimin e tyre, ajo që është duke ndodhur këto ditë dhe këto muaj nuk do të ishte e mundur. Ligjet, dispozitat dhe aktet janë vetëm fjalë të shkruara në letër, që nuk kanë asnjë kuptim, nëse nuk shndërrohen në sistem funksional. Jam falënderuese pa masë, por edhe krenare që në Qendrat e Punëve Sociale posedojmë kapital cilësor njerëzor. Me përkushtim të përbashkët ndërtojmë një shoqërinë vërtetë të drejtë dhe humane, krijojmë kushte për zhvillimin e vendit tonë dhe jetë më të mirë për qytetarët dhe qytetaret e vendit tonë”, ka nënvizuar Carovska.  

Drejtoresha e Qendrës së Punëve Sociale të Qytetit të Shkupit, Natasha Stanojeviq, e cila Qendër mbulon pjesën më të madhe të përfituesve në shtet, u bëri thirrje amvisërive të parashtrojnë kërkesa për realizimin e të drejtës për shtesa prindërore (shtesa për fëmijën e parë, të dytë dhe të tretë), si dhe për shtesa për fëmijë. 

Link nga deklarata:

https://wetransfer.com/downloads/46ebda10d39c3a5fbb0f5db9aabe288f20190610122208/34f3f8512fecfd3d2bd97286835787a420190610122208/3a65ce

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->