Царовска: Кавадарци доби нов простор за згрижување на 125 деца во градинките

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев денеска го пуштија во употреба проширениот дел од градинката „Снежана”.  Со доградбата на овој објект, но и со доградбата на градинката „Детелинка“, Кавадарци добива дополнителен простор за згрижување на вкупно 125 деца. 

„Нашата цел, како Влада е што поголем број деца до 6 годишна возраст да се опфатат во предучилишното образование, бидејќи раниот детски развој е најважен за понатамошниот развој на децата. Продолжуваме да инвестираме во детската заштита, посебно во другите градови низ Северна Македонија и во руралните места бидејќи инвестицијата во квалитетно предучилишно образование значи инвестиција во човечки капитал и води до напредок на државата“, изјави министерката Царовска во Кавадарци.

Градоначалникот Митко Јанчев истакна дека со последните проширувања бројот на деца на листа на чекање е нула. 

“Новиот дел на Снежана е со површина од 187 метри квадратни и градинката место претходните 9 занимални сега има 11, со тоа вкупниот капацитет се згоемува на 178 деца”, рече Јанчев. Покрај доградбата на „Снежана” доградба е направена и на градинката „Детелинка“, каде што има дополнителен простор за згрижување на 87 деца во 5 воспитно згрижувачки групи. Со доградбата на објектот „Детелинка“ вкупниот  капацитет ќе биде за 225 деца до 6 годишна возраст, кои ќе бидат опфатени во 14 воспитно згрижувачки групи.

Министертвото за труд и социјална политика продолжува да инвестира во детската заштита со тоа што ги подобрува условите за престој и воспитување на децата, но ги јакнеме и професионалните компетенции на воспитувачите. Со последното зголемување на платите, кај вработените во градинките платите се зголемија за 21%. За две и пол години МТСП има инвестирано во изградба, опремување и реконструкција и опремување на вкупно 31 објект за детска заштита. Во тек е изградба и опремување на уште 12 објекти.

Carovska: Kavadarci me hapësirë të re për përkujdesjen e 125 fëmijëve në kopshte

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska dhe kryetari i komunës së Kavadarcit, Mitko Jançev sot e lëshuan në përdorim pjesën e zgjeruar të kopshtit “Snezhana”. Me ndërtimin shtesë të këtij objekti, si dhe të kopshtit “Detelinka”, Kavadardci do të ketë hapësirë shtesë për përkujdesjen e gjithsej 125 fëmijë.

“Qëllimi ynë, si Qeveri, është që një numër sa më i madh të fëmijës deri në moshën 6 vjeç të përfshihen në arsimin parashkollor, sepse zhvillimi i hershëm i fëmijëve është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve. Vazhdojmë të investojmë në mbrojtjen e fëmijëve, sidomos në qytetet tjera nëpër Maqedoni të Veriut dhe në vendbanimet rurale, sepse investimi në arsimin cilësor parashkollor do të thotë investim në kapitalin njerëzor dhe çon në avancimin e shtetit”, deklaroi ministrja Carovska në Kavadarci.

Kryetari i komunës, Mitko Jançev,theksoi se me zgjerimet e fundit, numri i fëmijëve në listën e pritjes është zero. 

“Pjesa e re e kopshtit ‘Snezhana’ është me sipërfaqe prej 187 m2 dhe ky kopsht tashmë ka 11 këndë fëmijësh për dallim prej më herët që kishte 9 të tilla, dhe kapaciteti i kësaj hapësire rritet në 178 fëmijë”, theksoi Jançev. Përpos mbindërtimit të këtij kopshti, e njëjta është bërë edhe më kopshtin “Detelinka”, ku ka hapësirë shtesë për përkujdesjen e 87 fëmijë në 5 grupe edukuese. Me ndërtimin e objektit “Detelnika” kapaciteti i përgjithshëm do të jetë për 225 fëmijë deri në moshën 6 vjeç, që do të përfshihen në 14 grupe edukuese-përkujdesëse. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të investojë në mbrojtjen e fëmijëve, me atë që i përmirëson kushtet për qëndrim dhe edukim të fëmijëve, por jemi duke i përforcuar edhe kompetencat profesionale të edukatorëve. Me rritjen e fundi të pagave, tek punonjësit e kopshteve pagat janë rritur për 21%. Për dy vjet e gjysmë MPPS-ja ka investuar në ndërtimin, pajimin dhe rikonstruimin e gjithsej 31 objekteve për mbrojtje të fëmijëve. Në rrjedhë e sipër është ndërtimi dhe pajimi edhe i 12 objekteve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->