Над 22 илјади деца земаат детски додаток, со социјалната реформа ја намалуваме детската сиромаштија

По повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Институтот за социјална работа и социјална политика Скопје и канцелариите на УНИЦЕФ и Светска Банка организира регионална конференција на тема „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата”.

„Голема е честа, но и одговорноста, да бидеме домаќини на една ваква конференција по повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата и заедно со сите вас ценети гости да се заложиме за ефективна социјална заштита. 

Навистина ми е драго што со посветена работа Министерството за труд и социјална политика успешно ја имплементираше социјалната реформа. Ова беше едно од нашите главни ветувања и среќен сум што веќе го исполнивме. Граѓаните веќе земаат социјална помош повисока во просек за 300%. Ваков пораст на социјалната помош не се памети во државата“, истакна претседателот на Владата на РСМ, Зоран Заев.

Со социјалната реформа се воспоставува праведна распределба на средствата, кои се насочени кон оние на кои навистина им се потребни. За првпат системот е отворен за лицата со ниски примања. Така, наместо 3.200 деца, детски додаток сега им следува 73.500 деца. Бројот на деца кои ќе примаат образовен додаток пак е предвидено да порасне од 3.800 на 64.316 деца. Вкупно, додатоците за семејства со деца кои живеат во сиромаштија се зголемуваат за повеќе од 100%.

„Пред 4 години ветивме дека кога ќе имаме можност да ги водиме институциите нема да се срамиме да им погледнеме на најранливите во очи. Денес сме горди на чекорите. 30.000 домаќинства земаат повисока социјална помош и над 22 илјади деца користат детски. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам е дека целосно го менуваме начинот на кој се грижиме за ранливите групи граѓани. Точно е дека значително ја зголемуваме финансиската помош која ја добиваат, но истовремено овозможуваме поддршка за вработување, ги зајакнуваме услугите во заедницата и инвестираме во ран детски развој. Бидејќи сиромаштијата не треба да се пренесува од генерација на генерација“, истакна министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Детската сиромаштија денеска е сѐ почест проблем во светот. Таа  опфаќа индивидуални случаи, деца и семејства, го кочи нивниот развој и ја загрозува нивната благосостојба, но истовремено влијае врз целокупниот економски и општествен развој.

„Многу држави го препознаваат значењето на инвестициите во децата и во мерки за превенција, и справување со сиромаштијата, која ја загрозува нивната благосостојба. Ова не е лесно. Свесни сме. УНИЦЕФ работи со сите држави во регионот, со цел да ги заштити децата од штетните ефекти од сиромаштијата“, истакна Патриција ди Џовани, претставник на УНИЦЕФ во Северна Македонија

Марко Мантованели, директор на Канцеларијата на Светска банка во Косово и Северна Македонија рече дека модерните системи за социјална заштита треба да им обезбедат на најранливите можност да излезат од сиромаштијата и да станат продуктивни членови на општеството.

„Во многу земји значителен број деца, едно од три,  во Северна Македонија живеат во сиромаштија, многу од нив се ранливи, што значи дека тие живеат во фамилии кои се на прагот на сиромаштијата, и се во социјален ризик. Модерните системи на социјална заштита треба да бидат во можност да им помогнат на сите лица во социјален ризик, особено на сиромашните и ранливите не само во обезбедување на социјална помош, туку и во справување во време на кризи и шокови,наоѓање работни места, подобрување на продуктивноста, инвестирање во здравство и образование на нивните деца и во заштита на населението кое старее.Ако нивните фамилии се соочат со здравствени проблеми, губење на работните места или природни катастрофи. Земјите во регионот треба да се справат со овие предизвици, ако сакаат да го затворат јазот треба да ги достигнат европските стандарди во економиите“, рече Матоновели.

Филозофскиот  факултет преку своите професори даде особен придонес во градењето и нудењето на модел за социјална реформа.

„Почетните показатели и резултати од социјалната реформа се охрабрувачки, што несомнено го потврдува фактот дека спојот меѓу науката, праксата и политиката придонесува за позитивни исходи и развојни подобрувања во општеството. Во тој контекст, намалувањето на сиромаштијата, пресретнувањето на социјалните ризици и проблеми, како и поддршката на социјално-ранливите категории е возможна само преку континуирано користење на научните сознанија во функција на нивно применување во практиката и политиката“, посочи проф. д-р. Ратко Дуев, декан на Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Конференцијата „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата” ќе трае два дена. На неа земаат учество голем број експерти, академици, граѓански организации од земјата и регионот.

Me shumë se 22 mijë fëmijë marrin shtesa fëmijërore, me reformën sociale e ulim varfërinë te fëmijët  

Me rastin e Ditës ndërkombëtare në luftën kundër varfërisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bashkëpunim me Institutin për punë sociale dhe politikë sociale Shkup dhe zyrat e UNICEF-it dhe Bankës Botërore, organizohet konferencë rajonale me temë “Mbrojtje efektive sociale: mbështetje për fëmijët, familjet dhe komunitetet në luftën kundër varfërisë”.  

“Nderi është i madh, por edhe përgjegjësia, që të jemi nikoqir të një konference të tillë me rastin e Ditës ndërkombëtare në luftën kundër varfërisë dhe bashkë me të gjithë ju, mysafirë të nderuar të nxisim për mbrojtje sociale efektive.  

Me të vërtetë më vjen mirë që me punë të përkushtuar, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, me sukses e zbatoi reformën sociale. Kjo ishte një nga premtimet kryesore dhe jam i lumtur se tashmë e plotësuam. Qytetarët tashmë marrin ndihmë sociale më të lartë në mesatare për 300 %.  Rritje e tillë e ndihmës sociale nuk mbahet mend në shtet”, theksoi Kryetari i Qeverisë së RMV-së, Zoran Zaev.  

Me reformën sociale vendoset përcaktim i drejtë i mjeteve, të cilat drejtohen kah ata të cilat synohen për ata të cilët me të vërtetë kanë nevojë. Për herë të parë sistemi është i hapur për personat me të ardhura të ulëta. Në këtë mënyrë, në vend që 3,200 fëmijë, shtesë fëmijërore tani u takon 73,000 fëmijëve. Numri i fëmijëve të cilët do të pranojnë shtesë arsimore është paraparë të rritet nga 3,800 në 64,316 fëmijë. Në total, shtesat për familjet me fëmijë të cilët jetojnë në varfëri rriten për më shumë se 100 %.  

“Para 4 viteve premtuam se kur do të kemi mundësi ti udhëheqim institucionet, nuk do të turpërohemi që ti shikojmë në sy kategoritë më të prekura. Sot jemi krenar për hapat. 30,000 amvisëri marrin ndihmë sociale më të lartë dhe mbi 22,000 fëmijë shfrytëzojnë fëmijërore. Megjithatë, ajo që dua ta theksoj është që plotësisht e ndryshojmë mënyrën me të cilën kujdesemi për qytetarët e kategorive të prekura.  

Është e vërtetë që në mënyrë të dukshme e rrisim ndihmën financiare të cilën e marrin, por në të njëjtën kohë mundësojmë mbështetje për punësim, forcojmë shërbimet në komunitet dhe investojmë në zhvillim të hershëm të fëmijëve.  Sepse varfëria nuk duhet të bartet nga një gjeneratë ne tjetrën”, theksoi ministrja për Punë dhe Politikë Sociale, Mila Carovska.  

Varfëria fëmijërore sot është problem shumë i shpeshtë në botë. Ajo përfshin raste individuale, fëmijë dhe familje, stagnon zhvillimin e tyre dhe e rrezikon mirëqenien e tyre dhe në të njëjtën kohë ndikon në zhvillimin shoqëror.  

“Shumë shtete njohin rëndësinë e investimeve në fëmijët dhe në masat për parandalim dhe menaxhimin me varfërinë, e cila kërcënon mirëqenien e tyre. Kjo nuk është e lehtë. Jemi të vetëdijshëm. UNICEF-i punon me të gjitha shtetet e rajonit, me qëllim që ti mbrojë fëmijët nga efektet e dëmshme të varfërisë”, theksoi Patricia di Xhovani, përfaqësuese e UNICEF-it në Maqedoninë e Veriut.  

Marko Mantovaneli, drejtor i Zyrës së Bankës Botërore në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, tha se sistemet moderne për mbrojtje sociale duhet t’u sigurojnë kategorive të më të prekura mundësi për të dalë nga varfëria dhe të bëhen anëtarë produktiv të shoqërisë.  

“Në shumë vende një numër i konsiderueshëm i fëmijëve, një në tre, në Maqedoninë e Veriut jetojnë në varfëri, shumë prej tyre janë të kategorisë së të prekurve, që do të thotë se ata jetojnë në familje që janë në prag të varfërisë dhe janë në rrezik social. Sistemet moderne të mbrojtjes sociale duhet të jenë në gjendje të ndihmojnë të gjithë ata që janë në rrezik shoqëror, veçanërisht të varfrit dhe të kategoritë e prekura, jo vetëm në sigurimin e ndihmës sociale, por edhe në përballjen e kohërave të krizave, goditjeve, gjetja e vendeve të punës, përmirësimi i produktivitetit, investimi në shëndetësi dhe arsimimi i fëmijëve të tyre dhe mbrojtja e popullsisë që plaket.  

Nëse familjet e tyre përballen me probleme shëndetësore, humbje të vendeve të punës ose fatkeqësi natyrore. Vendet e rajonit duhet të përballen me këto sfida, nëse duan që të mbyllin hendekun duhet t’i arrijnë standardet evropiane në ekonomi”, tha Matonoveli.  

Fakulteti Filozofik përmes profesorëve të tij dha një kontribut të veçantë në ndërtimin dhe ofrimin e një modeli për reformën sociale.  

“Treguesit fillestarë dhe rezultatet e reformës sociale janë inkurajuese, gjë që padyshim dëshmon fakti, se lidhja mes shkencës, praktikës dhe politikës kontribuon për rezultate pozitive dhe përmirësime zhvillimore në shoqëri.  Në këtë kontekst, ulja e varfërisë, përgjimi rreziqeve dhe problemeve sociale, si dhe mbështetja e kategorive më të prekura  është e mundur vetëm përmes përdorimit të vazhdueshëm të njohurive shkencore  për zbatimin e tyre në praktikë dhe politikë”, theksoi prof. dr. Ratko Duev, dekan i Fakultetit Filozofik, “Shën Kirili dhe Metodi”.  

Konferenca “Mbrojtja efektive sociale: mbështetja e fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve në luftën kundër varfërisë “, do të zgjasë dy ditë. Në Konferencë janë të pranishëm një numër i madh ekspertësh, akademikë, organizata civile nga vendet e rajonit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->