Царовска од Њујорк: Борбата за правата на жените е европска, но и светска вредност

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска учествуваше на 63-та сесија на Комисијата за статусот на жените на Обединетите нации, тело посветено на промоција на родовата еднкаквост и правата на жените секаде низ светот. Министерката Царовска имаше обраќање на панел дискусијата на тема „Насилство врз жени и девојки во Југоисточна и Источна Европа“, во организација на ОБСЕ, UN Women, UNFPA и ЕУ.

„Насилството врз жените не познава национални и култулорошки граници, ова е проблем кој зазема меѓународни пропорции. Борбата за правата на жените е европска, но и светска вредност. Начинот на кој државите се справуваат со овој проблем значително се одразува на степенот почитувањата на правата на жените. Република Северна Македонија, како членка на Обединетите нации и Советот на Европа, ги ратификуваше најважните меѓународни и регионални договори за заштита на човековите права“, истакна Царовска од Њујорк. 

Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за превенција и борба против насилство вро жени и домашно насилство во декември 2017 година, според која се формира јасна законодавна и институционална рамка за справување со наилството врз жените и заштита на жртвите од родово базирано насилство. Обврските од оваа Конвенција се пренесени во Националниот акциски план, кој има три цели: хармонизација на законодавната рамка, креирање услуги за заштита на жртвите од родово базирано насилство и жртви на домашно насилство и имплементација на активности за превенција на родово базирано и домашно насилство.

Дополнително, МТСП, заедно со Министерството за здравство и телата на Обединетите нации отвори три центри за жртви на сексуално насилство и обучи повеќе од 50 професионалци кои работат со нив. МТСП работи заедно со граѓанските организации во процесот на креирање услуги за жртвите на родово базирано насилство, кои ќе ги вклучат ранливите категории на жени. 

Овогодинешната фокус тема на Комисијата за статусот на жените на Обединетите нации е „Системи за социјална заштита, пристап до јавни услуги и одржлива инфрастуктура и јакнење на жените и девојките“. Ова е најголемиот собир на светски лидери, граѓански организации, претставници од приватниот сектор, партнери на ОН и активисти од целиот свет.Министерката Царовска утре ќе се обрати на уште една панел дискусија, на тема „Усогласување на политиките за зајакнување на жените во неформалното вработување“.

Carovska nga Nju Jorku: Lufta për të drejtat e grave është vlerë evropiane, por edhe botërore

Ministrja për Punë dhe Politikë Sociale, Mila Carovska mori pjesë në seancën e 63-të të statusit të grave në Kombet e Bashkuara, organ kushtuar promovimit të barazisë gjinore dhe të drejtave të grave gjithkund. Ministrja Carovska mbajti fjalim në panel diskutimin me temë “Dhuna mbi gratë dhe vajzat në Evropën Juglindore dhe Lindore”, organizuar nga OSBE-ja, UN Women, UNFPA dhe BE.

“Dhuna mbi gratë nuk njeh kombësi dhe kufij kulturor, ky është një problem i cili merr proporcione ndërkombëtare. Lufta për të drejtat e grave është vlerë evropiane, por edhe botërore. Mënyra se si shtetet përballen me këtë problem nënkupton nivelin e respektimit të grave. Republika e Maqedonisë së Veriut, si anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Evropës i ka ratifikuar marrëveshjet më të rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut”, tha Carovska në Nju Jork.

Republika e Maqedonisë së Veriut e ka ratifikuar Konventën mbi dhunën kundër grave dhe dhunës familjare në vitin 2017, sipas të cilës është formuar legjislaturë e qartë dhe kornizë institucionale për ballafaqimin me dhunën mbi gratë dhe mbrojtjen e gjinisë të bazuar në dhunë. Detyrimet nga kjo Konventë janë vënë në Planin nacional të veprimit, që ka tre qëllime: harmonizimin e legjislacionit, krijimin e shërbimeve për mbrojtjen e viktimave të dhunës së bazuar në gjini dhe viktimave të dhunës në familje dhe implementimi i aktiviteteve për parandalimin e dhunës familjare dhe asaj në familje.

Për më tepër, MPPS-ja së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe trupat e Kombeve të Bashkuara ka hapur tri qendra për viktimat e dhunës seksuale dhe ka trajnuar mbi 50 profesionistë që punojnë me to. MPPS-ja punon së bashku me organizatat civile në procesin e krijimit të shërbimeve për viktimat e dhunës së bazuar në gjini, që do t’i përfshijnë kategoritë e ndjeshme të grave. 

Tema e sivjetshme e Komisionit për Statusin e Grave të Kombeve të Bashkuara është fokusuar në “Sistemin e mbrojtjes sociale, qasjes në shërbimet publike dhe infrastrukturë e qëndrueshme dhe përforcim i grave dhe femrave”. Kjo është ngjarja më e madhe e liderëve botërorë, organizatave civile, përfaqësues të sektorit privat, partnerë të KB-ve dhe aktivistë nga e tërë bota. Ministrja Carovska nesër do të mbajë fjalim në panel diskutimin, me temën “Harmonizimi i politikave për përforcimin e grave në punësimin joformal”.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->