Организациска структура на Министерството за труд и социјална политика

 

Сектори:
 • Сектор за внатрешна ревизија,
 • Сектор за управување со човечки ресурси,
 • Сектор за стратешко планирање,
 • Сектор за финансиски прашања,
 • Сектор за правни и нормативни, општи и заеднички работи,
 • Сектор за координација и техничка помош на министерот,
 • Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка,
 • Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување,
 • Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа,
 • Сектор за пензиско и инвалидско осигурување,
 • Сектор за еднакви можности,
 • Сектор за социјална заштита,
 • Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво,
 • Сектор за заштита на деца и
 • Сектор за испекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата.
Министерството за труд и социјална политика има:
 • Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;
 • Државен советник за  финансиските менаџмент;
 • Државен советник за правни работи;
 • Државен советник за координација и развој  на демографски политики;
 • Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка; 
 • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;
 • Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа;
 • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;
 • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита (2 извршители);
 • Државен советник за  еднакви можности (2 извршители);
 • Државен советник за креирање и развој на политики од област на човекови права и координација и техничка поддршка на имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите
 • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата (2 извршители) и
 • Државен советник за развој и унапредување на испекциските политики во социјалната заштита.
Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика е:
 • Управата за прашања на борците и воените инвалиди