Министер за труд и социјална политика
Мила Царовска

Лични информации
Име и презиме Мила Царовска 
Националност Македонска
Датум на раѓање 06.05.1984 година
Род женски
Позиција  Социјален работник
Работно искуство 10 години 
Член на мрежи 
 • Македонска платформа против сиромаштија (Претстедател од 2010-2013)
 • Европска мрежа против сиромаштија
 • Национална мрежа против насилство врз жени и домашно насилство 
Работни позиции
Датум  15.11.2015-05/2016
Позиција Специјален советник на министер за труд и социјална политика 
Вработувач Министерство за труд и социјална политика
Датум 2005-2015
Позиција Програмски координатор
Вработувач Асоцијација за здравствена едукација и истражување-ХЕРА
Експертско искуство
Дата 06.2015-08.2016 (50 работни денови)
Наслов на договор Родово одговорно буџетирање на локално ниво
Институција/организација UN Woman 
Позиција  Локален експерт
Дата 09.2016-05.2017
Наслов на договор Патека до вработување на жени Ромки
Институција/организација International organization for migration - IOM
Позиција  Експерт по ромски прашања
Дата 04-08.2014 (20 работни дена)
Наслов на договор  Градење на капацитети на даватели на услуги за заштита од домашно насилство
Институција/организација  UN Woman 
Позиција Локален експерт
Дата 03-12.2014 (10 месеци)
Наслов на договор Развој на нов концепт за социјална заштита во Македонија
Институција/организација ФООМ
Позиција  Лидер на тим на експерти за социјална политика
Дата  02-10.2014
Наслов на договор European minimum income report (Report for social protection system and linkages with active inclusion policies and active employment measures in Macedonia)
Институција/организација  Европска комисија/Европска мрежа против сиромаштија
Позиција Помлад експерт
Дата 05.11-07.2012 (30 работни денови)
Наслов на договор Поддршка за имплементација на Стратегијата за инклузија на Роми 
Институција/организација BERNARD BRUNHES INTERNATIONAL-BBI
Позиција Експерт за развој на заедниците 
Дата 23-25.01.2012(2 работни денови)
Наслов на договор Да се осигурат повеќе ЕУ фондови за Ромите
Институција/организација МЦМС/ИНСОК
Позиција Експерт за развој на проекти за ЕУ фондови
Дата 01.06-17.06.2011(6 работни денови)
Наслов на договор Да се осигурат повеќе ЕУ фондови за Ромите
Институција/организација МЦМС/ИНСОК
Позиција Експерт за развој на проекти за ЕУ фондови
Дата 01.11-31.12.2010
Наслов на договор ХИВ превентивна карта за млади девојки и момчиња
Институција/организација UNAIDS
Позиција Истражувач
Дата 01.05-31.09.2011
Наслов на договор Длабинска анализа на услугите за семејно планирање, репродуктивно здравје и контрацепција во Македонија
Институција/организација UNFPA and IPPF - EN
Позиција Тим лидер на теренско истражување
Дата 15.08.2011-30.09.2011
Наслов на договор Социјално вклучување и човекови права
Институција/организација Лудвиг Болцман Институт за човекови права (BIM-FV Skopje)
Позиција Координатор на првата конференција на сиромашни и социјално исклучени во Македонија 
Дата 01.04.2012-31.05.2012 (10 работни денови)
Наслов на договор Извештај за сиромаштија и социјална исклученост во Република Македонија 2011 
Институција/организација Лудвиг Болцман Институт за човекови права (BIM-FV Skopje)
Позиција  Експерт за подготовка на дел од истражувањето
Формална едукација
Квалификација Во тек на подготовка на магистерски труд 
Предмет на студии Јавно здравје
Име на институција Универзитет Св. Кирил и Методиј – Медицински факултет
Период на студии 10.2009-во тек
Квалификација Дипломиран социјален работник
Предмет на студии Социјална работа и социјална политика
Име на институција Универзитет Св. Кирил и Методиј – Филозофски факултет,  Институт за социјална работа и социјална политика
Период на студии 10.2002-09.2006
Обука 
Квалификација Сертификат за успешно завршена обука – Академски студии – Лидерство и Развој на работа во заедницата
Име на институција Школа за едукација и коминикација, Jonkoping University in Sweden & Forum Syd 
Квалификација Сертификат за помината обука за интерактивна работа со лица во траума , 100 часа
Име на институција Асоцијација за ментално здравје – Центар за траума- Нови Сад, Србија
Квалификација Сертификат за успешно завршени 44 часа за специјализиран курс: НВО и социјалниот систем во Германија и Македонија
Име на институција Универзитет Кирил и Методиј -  Институт за социјална работа и социјална политика – предавач Рудолф Крамар
Квалификација Сертификат за успешно завршен курс за враќање/интеграција на бегалци 
Име на институција Европска агенција за реконструкција 
Квалификација Обука за Родово сензитивно буџетирање 
Име на институција UN Woman
Квалификација Тренинг за род и еднаквост
Име на институција Асоцијација за здравствена едукација и истражувања
Квалификација Студиска посета “Работа на граѓанските организации на поле на женските права“ (TAIEX-Instrument for technical assistance for information exchange)
Име на институција Европска комисија
Квалификација Обука за мониторинг на Националната Стратегија за семејно насилство
Име на институција Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
Квалификација Експертски состанок за домашно насилство и насилство врз жени, Братислава
Име на институција UN Woman
Квалификација Тренинг за проектен менаџмент, Косово
Име на институција NCA – Norwegian Church Aid
Квалификација Обука за Мониторинг на Национална Стратегија за семејно насилство, Скопје
Име на институција Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
Квалификација Сертификат за успешно завршена обука “Медијација – основна обука“ 
Име на институција Европска Агенција за реконструкција – Скопје 
Квалификација Сертификат за успешно завршена обука “Интервенција на првиот погрешен чекор – превентивни програми за работење со деца од улица“ 
Име на институција Св. Кирил и Методиј – Филозофски Факултет – Институт за Социјална работа и социјална политика 
Квалификација Сертификат за успешно завршена обука “Теренска работа со адолесценти во најголем ризик“ 
Име на институција Фондот за деца при Обединетите Нации - UNICEF
Квалификација Сертификат за успешно завршена обука “Внатрешен систем за следење на резултати -IMS“  
Име на институција Интернационална Федерација за семејно планирање - IPPF
Квалификација Сертификат за успешно завршена програма за врсничка едукација за обука за ХИВ СИДА и сексуална работа 
Име на институција UNFPA and SOAIDS
Квалификација Сертификат за континуирана обука “Пред/Пост Советување за ХИВ/СИДА“ 
Име на институција Х.Е.Р.А и Министерство за здравство
Квалификација Обука за мерење на индикатори и развој на извештаи 
Име на институција Интернационална Федерација за семејно планирање - IPPF
Квалификација Сертификат за обучувач за сексуалност и потешкотии во учењето 
Име на институција Интернационална Федерација за семејно планирање - IPPF
Квалификација Обука за оператори за СОС линија за помош при семејно насилство
Име на институција Х.Е.Р.А и Организација на жени на Град Скопје
Квалификација Обука за развој на локална стратегија за семејно насилство во Општина Струмица 
Име на институција Х.Е.Р.А., Министерство за труд и социјална политика и Центар за институционален развој 
Квалификација Обука за користење на протоколи при семејно насилство со претставници од социјалниот, образовниот и здравствениот Сектор и Полицијата за РМ 
Име на институција Х.Е.Р.А. и Министерство за труд и социјална политика
Мајчин јазик Македонски
Други јазици Англиски, српски
Компјутерски вештини Word, Excel, Power Point , Internet
Возачка дозвола Важечка возачка дозвола
Конференции и состаноци
 • Конференција за семејно насилство “Надминување на бариери (миграција, маргинализација и пристап до здравствени и социјални услуги)“ - Софија 
 • Регионален состанок за повеќе секторски одговор на родово–базирано насилство-Истанбул 
 • Бриселски Форум за трансатлански инклузивни лидери–Брисел 
 • Регионална Конференција за превенција на ХИВ/СИДА помеѓу мигранти, сексуални работнички– Белград (UNHCR и UNFPA) 
 • Студиска посета за “Работа на граѓанското општество во областа на правата на жените“–Брисел, Белгија 
(TAIEX-Instrument for technical assistance for information exchange) 
 • Експертски состаноци за семејно насилство и насилство врз жени, Братислава (UN Women) 
 • Состанок за инклузија на Ромите и бегалците во Република Македонија 
(Делегација на Европската Унија во Македонија и Владата на Република Македонија) 
 • 10-ти состанок со луѓе кои се соочуваат со сиромаштија во Европската Унија, Брисел 03.2011 
(Европска Мрежа против сиромаштија и Европска Комисија)
 • Европски Центар за контрола на болести (ECDC)–состанок за преносливи болести, Виена 11.2011 

Податоци од анкетниот лист за имотната состојба на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска

*Линк до ДКСК

*Нето плата на министерката за труд и социјална политика: 67.743,00