Стратешки документи

 

Документи од областа на родова рамноправност и недискриминација

 

Документи од областа на работните односи и вработувањето

 

Документи од областа на социјалната заштита

Документи од областа на заштитата на децата


програма за дополнување на програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година

Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите

Документи од областа на внатрешната ревизија

Документи од областа на финансиите

 

Финансиски извештаи 

   Финансиски извештаи 2019


  • Финансиски извештаи 2018
  
  

 

 

Финансиски извештаи 2016
  • 150010029963718 Буџетски средства
  • 1500100299785D8 Помош при транзиција и институционална надградба-ИПА 
  • 1500100299785E2 Донација од Ромскиот едукативен фонд (REF)
  • 1500100299785K0 Обезбедување на хуманитарна помош за прифаќање на транзит на мигранти и бегалци
  • 150010029963140 Сместување во установи за социјална заштита
  • 150010029963169   Приходи од тендерска документација Спил проект
  • 150010029963188 Приходи од Министерство за финансии за проектна единица ИПА
  • 150010029969613  Депозитна сметка(Продажба на одмаралишта)
  • 150010029978523   Донација УНХЦР
  • 150010029978646 Заем бр. 7735 MK со MBOR
  • 150010029978716 Сопствени приходи од тендерска документација за јавни набавки
  • 150010029978720 Приходи од лиценцирање на детска заштита
  • 150010029978913 ПНС за поврат на придонеси
  • 150010029978735 Приходи од услуги за сместување во одмаралишта

  • Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика
  • 631 Буџетски приходи
  • 696 Депозитна сметка
  • 785 Сметка на донации
  • 786 Сметка на заеми
  • 787 Сметка на самофинансирачки активности
  • 789 Наменска Сметка