Условите кои треба да ги исполнува кандидатот за полагање на стручниот испит за безбедност при работа, начинот и постапката на спроведување и други елементи поврзани со полагањето на испитот се утврдени во Законот за безбедност и здравје при работа (членови 17-а до 17-х).


Стручниот испит за безбедност при работа се спроведува најмалку два пати годишно.

 

Пријава за полагање на стручен испит за БР  


Пријавата заедно со останатите документи се поднесуваат во архивата на Министерството за труд и социјална политика.

Соопштенија/информации во врска со стручниот испит

(25.2.2020)   Листа на кандидати кои го положија стручниот испит за безбедност при работа на 13.2.2020 година

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->