EU-OSHA е информативна агенција на Европската унија за безбедност и здравје при работа.  Со својата работа Европската агенција за БЗР (EU-OSHA) придонесува кон напорите европските работни места да е направат побезбедни, поздрави и попродуктивни. Таа континуирано промовира култура на превенција на ризикот заради подобрување на условите за работа во Европа.

Повеќе
Информации поврзани со работата на EU-OSHA

(27.10.2020) 

Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) на својата web-страна информираше за доделувањето на наградите за компании со најдобра пракса за БЗР 2020 во Република Северна Македонија, кое се одржа на 20.10.2020 година, во рамки на одбележувањето на Европската недела за БЗР.   

(09.10.2020)  

12 октомври 2020 год. - Официјално отпочнување на Кампањата за Здрави работни места – Олеснете го товарот (EU-OSHA).

Повеќе

(29.7.2020) 
EU-OSHA го објави новиот Извештај поврзан со изложеност на биолошки агенси на работното место. Изложеноста на биолошки агенси на работното место може да се појави во многу сектори/дејности и е поврзана со голем број на здравствени проблеми, вклучувајќи ги тука заразните болести, алергиите, канцерот... Тоа може да биде превенирано доколку се превземат соодветни мерки.  

Пандемијата на COVID-19 дополнително ја истакна потребата од ефикасна заштита на вработените од изложување на биолошки агенси. 

 
 (1.7.2020)

Сите информации, материјали и документи со насоки и упатства од Европската агенција за БЗР поврзани со пандемијата на COVID-19 и работните места 

 

(26.6.2020)

Презентација на EU-OSHA во врска со „работата од дома“ и „теле-работа“ 

Во сегашната состојба на бројни ограничувања наметнати од пандемијата на COVID-19, голем број на работници се принудени да работат од дома како би го намалиле ризикот од инфицирање со вирусот.  Оваа „нова реалност“ од друга страна, има свое влијание врз физичкото и менталното здравје на работниците и овие опасности и штетности мораат да бидат земани во предвид и од страна на работодавачот, но и од самиот работник. Во тој контекст, многу е важно да се знае на кој начин работниците треба да се заштитат за време на работата од дома (теле-работата).

 

(2.6.2020)
Презентација на EU-OSHA во врска со Насоките на ЕУ за COVID-19 и враќањето назад на работните места (како да се адаптираат работните места и да се заштитат работниците).  
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->