ПРОЕКТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19 И ПОДГОТВЕНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ

План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС)

План за посветеност кон животната средина и социјалните прашања (ППЖССП)

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS PREPAREDNESS PROJECT P173916

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Environmental and Social Commitment plan (ESCP)

P173916