Правилник

Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита Центар за лица-жртви на трговија со луѓе

Публикации од областа на заштита на жртви на трговија со луѓе
Анализи
Извештаи

Документи за идентификација и заштита на жртви на трговија со луѓе