Инспекциски надзор 

Министерството спроведува инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита, над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјална заштита како професионална дејност.

Инспекцискиот надзор опфаќа:

Повеќе

Годишен план за работа 

 • Годишна програма на Секторот за инспециски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерство за труд и социјална политика за 2020 година
 • Табеларен приказ на планираните инспекциски надзори во годишната програма за работа за 2020 година за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата 
 • Годишна програма на Секторот за инспециски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерство за труд и социјална политика за 2019 година
 • Табеларен приказ на планираните инспекциски надзори во годишната програма за работа за 2019 година за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата 
 • Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерството за труд социјална политика за 2018 година
 • Tабеларен приказ на планираните инспекциски надзори во Годишната програма за работа за 2018 година на Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата
 • Полугодишни извештаи

  2020

  2019

  2018

  Листи за проверка 


  Донесени инспекциски акти
   од областа на социјалната заштита

  Донесени инспекциски акти од областа на детската заштита