Министерство за труд и социјална политика

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02/ 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 
Кабинет на заменик министер
тел: 02/ 3 106 214

Кабинет на државен секретар

тел: 02/ 3 106 291

факс: 02/ 3 116 417

 

Контакт со секторите и одделенијата во Министерство за труд и социјална политика

Список со контакти на лица вработени во Министерство за труд и социјална политика

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост


Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци:

Љубица Панова, Раководител на одделение за правни и нормативни работи 

e-mail: ljubica.panova@mtsp.gov.mk

тел: 02 3016 220

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

Бојан Митковски, советник

e-mail: BMitkovski@mtsp.gov.mk 

Тел. 02/ 3 106 220


Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени за заштитено внатрешно и заштитено надворешно укажување

м-р Елена Грозданова, Државен советник за еднакви можности

Телефон: 02/ 3 129 308

e-meil: EGrozdanova@mtsp.gov.mk