Министерство за труд и социјална политика

е-маил: mtsp@mtsp.gov.mk

Кабинет на министер
тел: 02 / 3 106 212  
факс: 02/ 3 220 408 
Кабинет на заменик министер
тел: 02 / 3 106 214

Кабинет на државен секретар

тел: 02 / 3 106 291 факс: 02 / 3 116 417

 

Контакт со секторите и одделенијата во Министерство за труд и социјална политика

Список со контакти на лица вработени во Министерство за труд и социјална политика

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Согласно Законот за постапување по претставки и предлози (“Службен весник на РМ” бр.82/2008), во Министерството за труд и социјална политика, односно во Секторот за правни, нормативни, општи и зеднички работи формирано е Одделение за претставки и предлози. Заради имплементација на одредбите од законот, Ве известуваме дека определено е овластено лице за постапување по претставките и предлозите во рамките на органот за надлежностите утврдени со закон и тоа:

Лена Ничевска, раководител на сектор

e-mail: lnicevska@mtsp.gov.mk

Тел. 02/ 3 106 220


Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци:

Лена Ничевска, раководител на сектор

e-mail:lnicevska@mtsp.gov.mk,

тел: 02 3 106 220

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени за заштитено внатрешно и заштитено надворешно укажување

Мила Царовска, Министер за труд и социјална политика

телефон: 02/3106 212