Повици/Огласи 2020 година

Јавен повик

ПОВИК ЗА ТЕНДЕР 

 за спроведување  на Програмата „Советување и мотивацијапсихо-социјална поддршка за активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот“

 

Во рамки на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија  објавува Повик за прибирање понуди за спроведување на програмата „Советување и мотивација – психо-социјална поддршка за  активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот“.

Со Програмата ќе се даде поддршка на новиот пристап за активирање, согласно со потребите на ранливите групи невработени лица, како што се корисниците на ГМП (гарантирана минимална помош), како и други тешко вработливи лица (пр. долгорочно невработени лица, лица со ниски квалификации итн.).

Комплетното тендерско досие во електронска форма е достапно со пополнување на следниов Формулар за подигање тендер од АВРСМ . Пополнетиот формулар, скениран во pdf формат треба да се испрати на следните е-меил адреси: magdalena.bunteska@av.gov.mk и ipa4esarnm@gmail.com. 

Документите за тендерот се испраќаат на адресата на Агенцијата за вработување (АВРСМ), ул. Васил Ѓоргов Бр. 43, 1000 Скопје.

Рокот за поднесување на понудите е среда, 23 септември 2020, до 15:00 часот.

Јавниот повик е исто така достапен во текот на целиот период на доставување на понудите на веб-страницата на АВРСМ: www.av.gov.mk.

Повик за тендер - македонска верзија

Повик за тендер - албанска верзија

Повик за тендер - англиска верзија


 

Јавен оглас

Во рамки на проектот Инклузија на децата Роми во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен повик за доставување на понуди за набавка на смарт уреди/таблети за потребите на проектот.

Повеќе инфорамции овде

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за побарувани занимања, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија и УНОПС, на ден 09.07.2020 година, се објавува ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

Повеќе информации овде

Në bazë të Planit Operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit dhe shërbimeve në tregun e punës për vitin 2020, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së  Veriut për masën  3.3 Stërvitje për profesione të kërkuara, të financuar nga Buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut i UNOPS, më datën 09.07.2020, bëhet SHPALLJE PUBLIKE për personat e evidentuar si të papunë

Më shumë informata këtu

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 08.07.2020  година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 08.07.2020  година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на ден 08.07.2020 година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден  08.07. 2020 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Повеќе информации овде

Врз основа на Ревидираниот  Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  08.07.07 2020 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица

Повеќе информации овде

 

Во рамките на проектот „Креативни и едукативни активности за поддршка на деца во мали групни домови и поправни установи во период на самоизолација предизвикана од Ковид 19“ поддржан од УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје, финансиран од УСАИД, кој го спроведува ХОПС, објавуваме:

Повик за ангажирање лица за поддршка на работењето на Јавната установа за згрижување деца – Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение и на Јавната установа Детски дом 11 Октомври, Скопје

Повеќе

Повик за доделување грантови „ЕУ за Ромите и лицата кои живеат во длабока сиромаштија“

Делегацијата на Европската Унија (ДЕУ) објави повик за доделување грантови „ЕУ за Ромите и лицата кои живеат во длабока сиромаштија“, финансиран од Европската Унија (ЕУ). 

Преку поддршка на иницијативи во рамките на овој повик ќе се настојува да се унапредат и подобрат условите за домување, образование и економските можности за Ромите и лицата кои живеат во длабока сиромаштија. Предложените интервенции можат да опфаќаат активности во насока за подобрување на условите за домување, легализација на ромските населби и живеалишта, подготовка и имплементација на планови за брза евакуација и равој на социјална инфраструктура, вклучувајќи специфични социјални услуги во заедницата.

Крајниот рок за пријавување е 11.5.2020 година

Деталите за повикот за поднесување аппликации за доделување грантови, објавен во рамките на ИПА II Годишната акциска програма за 2019 „ЕУ за вклучување“, се достапни на следниот линк:

Calls for Proposals and Tenders

Јавен оглас за избор на експерти - обучувачи во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“ 

 Во рамки на проектот „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува конкурс за ангажирање 5 експерти-обучувачи за одржување на онлине предавања-работилници.

Повеќе информации овде

Покана за доставување понуди

Развој и спроведување на кампања- Работнички права

Повеќе информации овде  (ENG)

Јавен повик

Во рамки на проектот: „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува: 

Јавен оглас за избор на локални фасцилитатори и експерти -обучувачи во рамки проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Јавен оглас за избор на двајца експерти за дводневна работилница на проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија,  за  6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 06.03.2020 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.4 Обуки за возачи за “Ц” и “Д” - категорија, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 04.03.2020 година, се објавува

ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 04.03.2020 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 04.03.2020 година, се објавува:


ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  13.02. 2020 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица  (ALB)

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се објавува

Јавен повик/известување до невработените лице  (ALB)

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (ALB)

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на ескперти на проект

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Јавен повик

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година (Службен весник на Република Македонија бр.277/19) објавува: 

Јавен повик за поднесување на барање по  однос на програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Барањето може да се поднесе од страна на лицето со попреченост, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2020 година.

Повици/Огласи 2019 година

МАТРА проект „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција"

Оглас за ангажирање на тимови на меѓународни/национални експерти од областа на родово базирано насилство 

Оглас за ангажирање на асистент на проектот 

Оглас за работни позиции во проектен тим

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 5 од Законот за вработените во јавен сектор и Договорот за ИПА Проектот каде се дефинирани работните позиции, критериумите за избор и обезбедените финансиски средства, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува:

Јавен оглас за работа на Проект на определено време во траење од 36 месеци,со полно работно време    (ALB)

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со вкупно 6 (шест) извршители во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од 36 месеци.

Краен рок: 15 ноември 2019 година, петок, до 15:30 часот

Оглас МКД  ALB

Повеќе информации на веб-страницата на АВРСМ

Јавен повик

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, У.бр. 53/11 132/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, У.бр.8/14, 61/15, 154/15, 23/16, 178/16 и У.бр.65/17),  член 29 од Законот за инвалидски организации ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013),Министерството за труд и социјална политика, објавува:

Јавен повик за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија

Огласот е објавен на 28.10.2019.

Јавен повик

Врз основа на договорот за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации за 2019 година, Министерството распишува:

Јавен повик за прибирање на понуди за сервис  на софтвер за евиденција на корисници во Прифатен центар за баратели на азил

Формат за достава на понуда 

Јавен повик

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на почетокот на 2019 година отпочна со имплементација на четиригодишен проект кој ќе се фокусира на подобрување на вработливоста и поддршка при вработувањето на најранливите групи со фокус на Роми, млади и лица со попреченост. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC). 


Во рамки на проектот ќе бидат испорачани услуги базирани на Acceder методологијата за поддршка на вработувањето на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост. Предвидено е овие услуги да бидат испорачани преку мрежа на здруженија на граѓани врз основа на претходно утврдени цени на услугите. За таа цел, УНДП објавува оглас за национален консултант за дефинирање на методолошки пристап за пресметка на цени на услуги базирани на Acceder методологијата.


Деталите за огласот се достапни на следниот линк: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=88317

Повик

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, во рамки на  имплементација на четиригодишен проект кој се фокусира на подобрување на вработливоста и поддршка при вработувањето на најранливите групи со фокус на Роми, млади и лица со попреченост објавува:

Повикот за изразување на интерес на здруженија на граѓаани за потенцијално партнерство со УНДП во испорака на услуги за поддршка на вработувањето на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост. 

Повеќе информации овде:

https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/presscenter/articles/2019/08/call-for-expression-of-interest-from-csos-and-ngos.html

 

Проектот Зајакнување на социјалниот дијалог има потреба од ангажирање консултанти за изработка на анализа и обука за членовите на Економско-социјалниот совет за Целите на ОН за одржлив развој.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST

PROFESSIONAL EXPERTISE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 


ПОВИК

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESITEKSPERTIZË PROFESIONALE NË FUSHËN E SHKATHTËSIVE SIPËRMARRËSVE DHE QASJE NË FINANCA

CALL FOR EXPRESSION OF INTERESTPROFESSIONAL EXPERTISE IN THE FIELD OF ENTERPRENEURIAL SKILLS AND ACCESS TO FINANCE

 


ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВО РАЗВОЈ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО 

МКД

АЛБ

АНГ

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година и измените и дополнувањата од месец јули 2019 година, усвоени од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 4.2 Обуки за  напредни ИТ вештини (кофинансирање – финансирана 49% од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 51% од спроведувачот на обуки), на ден 06.09.2019 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 3.3A Пилот обуки за побарувани занимања во струмичкиот регион, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 07.08.2019 година, се објавува ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

МКД

АЛБ

Оглас

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-9891/1 од 27.11.2018 година и бр.44-9892/1 од 27.11.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) и Решението на министерката за труд и социјална политика бр. 03-9917/1 од 24.09.2018 година и бр.03-5096/1 од 10.07.2019 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за труд и социјална политика објавува: 

ОБЈАВА бр.01/2019

за давање во закуп на недвижни ствари –детски одморалиштапо пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации овде:

МКД

ENG

ALB

ОГЛАС

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-9891/1 од 27.11.2018 година и бр.44-9892/1 од 27.11.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) и Решението на министерката за труд и социјална политика бр. 03-9917/1 од 24.09.2018 година и бр.03-5096/1 од 10.07.2019 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за труд и социјална политика објавува

ОБЈАВА бр.01/2019

за давање во закуп на недвижни ствари –детски одморалишта по пат на електронско јавно наддавање

Повеќе инфо овде:

МКД

АЛБ

АНГ

Оглас

Врз основа на договорот за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации за 2019 година, Министерството го распишува следниот:

Оглас за ангажирање на лице за спроведување на проекти активности

Рок за пријавување: 31.07.2019

Оглас

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Високиот комесаријат за бегалци на ОН, врз основа на поставената цел за подобрување на механизмите за заштита на разделени деца, предвидува постапката за проценка за најдобар интерес на детето да биде продлабочена со развивање на сет на алатки (инструментариум) кој, како дел од усогласена рамка, би бил формален и обврзувачки документ за користење од страна на стручните служби во системот на социјална заштита.  

За Таа цел Министерството распишува ОГЛАС за изработка на Прирачник за вршење на проценка за најдобар интерес на детето.

Напомена: Лица тековно ангажирани од страна на УНХЦР и/или Министерството за труд и социјална политика за вршење на консултантска работа не ги исполнуваат критериумите за аплицирање.

Рок за пријавујење до 31.07.2019

Оглас

Со цел подобрување на квалитетот на пристапот до социјални услуги преку инклузивен пристап, во 2018 година, Министерството за труд и социјална политика во соработката со Високиот комесаријат за бегалци, спроведе проектна активност која што резултираше со изработката на Програма за културна медијација. Како продолжение на истата, а следејќи ги препораките од таа проектна фаза, во 2019 година Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНХЦР има планирано изработката на специјализиран модул за обуки за интеркултурна медијација, кој би бил дел од модулите за обучување кои се спроведуваат во рамките на системот на социјална заштита.

За Таа цел Министерството распишува ОГЛАС за изработка на Модул за обука за интеркултурна медијација.

Напомена: Лица тековно ангажирани од страна на УНХЦР и/или Министерството за труд и социјална политика за вршење на консултантска работа не ги исполнуваат критериумите за аплицирање.

Рок за пријавување: 31.07.2019

Јавен повик

Повик за пријавување на кандидати за членови на Комисии при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Рок за пријавување: 22 јули 2019 година

Јавен повик

Повик за изразување интереспрофесионална експертиза во областа на трипартитниот социјален дијалог

МКД

ENG

ALB

Повеќе

Јавен повик

Повик за изразување интерес- Процена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Унија на независни и автономни синдикати на Македонија - УНАСМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интерес Процена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Сојуз на синдикатите на Македонија - ССМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интереспроцена на потреби за услуги за Синдикатите во Северна Македонија-Конфедерација на слободни синдикати на Македонија - КСС

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интереспроцена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија-Конфедерација на синдикални организации на Македонија - КСОМ

МКД

ENG

ALB

Краен рок за поднесување пријави за изразување интерес-17 јуни 2019 година 

Јавен повик

Повик за изразување интерес за локални партнерства за вработување

МКД

ENG

ALB

Пријавите за изразување интерес треба да се достават до 17/05/2019 г. Време: 12:00 часот, Централно европско време

ЈАВЕН ПОВИК

Барање за изразување на интерес- Процена на потребите од услуги за Организација на работодавачи на Македонија 

МКД

ENG

ALB

рокот за доставување на апликациите е 2 април 2019

Барање за изразување на интерес-Процена на потребите од услуги за Бизнис конфедерација на Македонија 

МКД

ENG

ALB

рокот за доставување на апликациите е 2 април 2019

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  25.02. 2019 година се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК до невработени лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден  25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати


ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година  се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач,  финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 25.02.2019 година се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до работодавачи

ЈАВЕН  ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 3.3 Обуки за занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН  ПОВИК до евидентирани невработени лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија  за  6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

Огласи/известувања/објави 2018 година

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.04.2018 година се објавува 

Јавен повик до работодавачите од микро, мали, средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија  за  Програмата за работно ангажирање–Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.04.2018 година се објавува

Јавен повик до единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука од областа на банкарството, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки од областа на банкарството (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на обезбедувањето, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:


Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана со кредит  од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:

Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за напредни ИТ вештини, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка-Обука за стекнување напредни ИТ вештини, финансирана од Светска банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик до евидентираните невработени лица

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Програмата 1.1 Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува:

Јавен повик до работодавачи

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за основни компјутерски вештини (дигитална писменост), финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 23.03.2018 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица

 

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК до заинтерeсирани работодавачи     (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица   (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за персонални асистенти за инвалидни лица, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/


ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН  ПОВИК до заинтересирани евидентирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на, ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година  се објавува:

 

Јавен повик / Известување до невработените лица 

Јавен повик / Известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.03.2018 година објавува:

 

Јавен повик до невработените лица

Јавен повик до невработените лица (Alb)


Повеќе на:http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (Alb)


Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.03.2018  година, се објавува:


Јавен повик/известување до невработените лица

Јавен повик/известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

 Врз основа на Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, на ден  10.01.2018година се објавува

Jавен оглас до работодавачи кои имаат потреба од нови вработувања со субвенционирање на бруто плата (ALB) 

Јавен оглас до невработените лица за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (ALB)

 

Повеќе на: http://avrm.gov.mk/pocetna.nspx

Повици

ЈАВЕН ПОВИК

 Повик до НВО организации за Компонента за Роми

Целта на Повикот за изразување на интерес е да се идентификуваат подобни национални невладини организации (НВО) за потенцијално партнерство со Министерството за труд и социјална политика и УНДП Скопје во спроведување на проектна компонента за поддршка на вработување на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост.

Проектната компонента ќе се фокусира на олеснување на пристапот на Ромите и другите лица кои се изложени на ризик од социјална исклученост кон пристојно вработување на формалниот пазар на трудот, како средство за подобрување на нивната социјална вклученост и животниот стандард. Проектните активности ќе бидат имплементирани на територијата на Град Скопје.

Проектниот концепт е инспириран од Acceder програмата за посредување при вработување и се темели на повеќе клучни принципи како што се интеркултурен пристап, ориентација кон побарувачката на бизнисите, соработка со приватниот сектор и индивидуален пристап кон вработувањето. Acceder програмата е развиена и имплементирана од Fundación Secretariado Gitano во Шпанија и претставува една од водечките добри практики за социјално вклучување во Европа.    

Спецификации за Проектот тука:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53228 

Согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2019 година Министерството за труд и социјална политика објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе информации тука: 

МКД

АЛБ

*Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2019 година.

Интерен оглас

Министерството за труд и социјална политика и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, спроведуваат проектна активност за поттикнување на професионалниот развој и лидерство на жените во јавниот сектор, во вид на Менторска програма, наменета за жени во редовен работен однос во државните институции во земјата. Менторската програма има за цел да ги зголеми можностите за личен и професионален развој на жените вработени во јавниот сектор преку создавање на концепт на меѓусебна поддршка и јакнење, споделување на знаења и искуства, како и јакнење на солидарноста и вмрежување помеѓу жените.

Рокот за доставување на пријави е до 30 мај 2019 година. Селекцијата на кандидатки ќе се врши од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за труд и социјална политика. 

Повик за менторки и менторирани за жени во државни институции

Јавен повик и пријава за учество во Менторска програма 2019

Јавен повик и пријава за Менторки 2019