Конкурси

ЈАВЕН КОНКУРС

Министерството за труд и социјална политика објавува јавен конкурс за избор на здружение кое ќе ја обезбедува услугата од социјална заштита – oрганизирано живеење со поддршка за лица со попреченост во менталниот развој над 18 години во 18 станбени единици за организирано живеење со поддршка од кои 9 во Град Скопје и 9 во Неготино со постојана или повремена поддршка од стручни или други лица.

Конкурс

Alb

Објавено на: 3.12.2018

ЈАВЕН КОНКУРС

Министерството за труд и социјална политика објавува јавен конкурс за избор на здружение кое ќе ја обезбедува услуга во Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори

Конкурс

Alb 

објавено на: 15.11.2018

Огласи 2018 година

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.04.2018 година се објавува 

Јавен повик до работодавачите од микро, мали, средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија  за  Програмата за работно ангажирање–Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.04.2018 година се објавува

Јавен повик до единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје  (alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката-Обука за персонални асистенти за инвалидни лица, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 28.03.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за персонални асистенти за инвалидни лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука од областа на банкарството, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки од областа на банкарството (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на обезбедувањето, финансирана со кредит од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:


Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана со кредит  од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 02.04.2018 година објавува:

Јавен повик за сите невработени лица (ALB)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за напредни ИТ вештини, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик за изразување на интерес за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Огласот започнува да важи од 24.03.2018

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка-Обука за стекнување напредни ИТ вештини, финансирана од Светска банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 24.03.2018 година објавува:

Јавен повик до евидентираните невработени лица

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Програмата 1.1 Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за  мерката  3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и имплементирана во соработка со УНДП, на ден 23.03.2018 година се објавува:

Јавен повик до работодавачи

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката - Обука за основни компјутерски вештини (дигитална писменост), финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 23.03.2018 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица

 

Повеќе на: ( http://www.avrm.gov.mk/ )

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК до заинтерeсирани работодавачи     (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за евидентирани невработени лица   (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за персонални асистенти за инвалидни лица, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК до заинтересирани работодавачи занаетчии  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/


Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за мерката Обуки за побарувани занаети, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 19.03.2018 година, се објавува

ЈАВЕН  ПОВИК до заинтересирани евидентирани невработени лица  (alb)

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на, ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година  се објавува:

 

Јавен повик / Известување до невработените лица 

Јавен повик / Известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.03.2018 година објавува:

 

Јавен повик до невработените лица

Јавен повик до невработените лица (Alb)


Повеќе на:http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (Alb)


Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.03.2018  година, се објавува:


Јавен повик/известување до невработените лица

Јавен повик/известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, на ден  10.01.2018година се објавува

Jавен оглас до работодавачи кои имаат потреба од нови вработувања со субвенционирање на бруто плата (ALB) 

Јавен оглас до невработените лица за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (ALB)

 

Повеќе на: http://avrm.gov.mk/pocetna.nspx

Повици

Јавен повик

* Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2018 година.