Царовска: Учеството на жените во безбедноста ќе донесе повеќе мир во светот

Денеска на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се оджа конференција насловена како „Женско лидерство во областа на безбедноста на Република Северна Македонија“. Конференцијата ја отвори министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска која се осврна на важноста од промовирањето и унапредувањето на родовата еднаквост во безбедносните структури на земјата и пошироко, како клучен фактор за националните интереси и стратешките приоритети на Република Северна Македонија. „Задоволство е да се присуствува на конференција на која зборуваме за родовата еднаквост во националните безбедностни структури, но особено е важно на вакви настани да имаме подеднакво мажи и жени кои со еднаква професионалност во областа, рамноправно дебатираат на темата. Имајќи ја во предвид резолуцијата 1325 за учеството на жените во безбедносните структури, но и природата на жената како битие, верувам дека учеството на жените во одбраната и безбедноста ќе донесе повеќе мир во светот, затоа што жените секогаш се стремат проблемите да ги решат без војна.“ – изјави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Повикувајќи се на Резолуцијата 1325 на Обединетите нации, донесена во 2000 година, со која се афирмира улогата на жените во областа на одбраната и бебедноста, Царовска истакна дека резолуцијата одигра голема улога во начинот на кој меѓународната заедница пристапува кон спречување и решавање на конфликтите и ја промовира родовата еднаквост и зајакнувањето на жените како фактор за меѓународен мир и безбедност.

Во изминатите 18 години, Резолуцијата 1325 довела до прогрес, особено во нормативнот дел и во однос на тоа како Обединетите нации пристапуваат на прашањето за мир и безбедност. Застапеност на жените во мировните мисии, но и нивната застапеност и улога во преговарањето и носењето значајни одлуки, од носењето на Резолуцијата бележи значителен раст, но треба уште многу да се работи на ова поле. 

“Останува глобален, но и наш национален предизвик за јакнење на жената и нејзиното учество во политичката, економската и социјалната сфера, како фактор кој треба да придонесе кон премостувањето на разликите помеѓу мажите и жените. Наша задача е континуирано и посветено да работиме на остранување на општествените причини за родова нееднаквост во јавното и приватното одлучување, обезбедување еднакви можности, ресурси и механизми за справување со насилство врз жените. Само на тој начин, можеме уште повеќе да ги зајакнеме желбата и мотивацијата за учество на жените и девојките во областите на безбедноста и мирот и да го зголемиме нивниот број“ – истакна Царовска.

Денешната конференција имаше за цел, преку учество на раководители и експерти од областа, детектирање на предностите и слабостите на женското лидерство во безбедносните органи и институции во Република Северна Македонија, како и анализа на актуелната состојба, реалните проблеми и предлог мерки за нивно надминување. Дополнително, адекватно вклучување на жените на лидерски места и функции и нивна поголема застапеност, согласно компетенциите, искуството и знаењата кои ги поседуваат. На конференцијата говореа и деканот и продеканот на Факултетот за безбедност – Скопје проф. д-р Никола Дујовски и доц. д-р Марјан Ѓуровски и проф. д-р Марина Малиш од Факултетот за безбедност–Скопје. Пред присутните се обратија и Верица Милеска Стефановска, претседателка на Комора за обезбедување на РСМ, Савка Тодоровска, претседателка на Националниот совет за родова рамноправност и претставнички на UN WOMEN во земјата.

Carovska: Pjesëmarrja e gruas në siguri do të sjellë më shumë paqe në botë

Në Fakultetin e Sigurisë pranë Universitetit “Shën Kliment Ohridski” në Shkup sot u mbajt konferenca me titull “Lidershipi i femrës në fushën e sigurisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. Konferencën e hapi ministrja e Punës dhe Politikes Sociale, Milla Carovska, e cila u përqendrua në rëndësinë e promovimit dhe avancimit të barazisë gjinore në strukturat e sigurisë të vendit dhe më gjerë, si faktor kyç për interesat nacionale dhe prioritetet strategjike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Është kënaqësi që të merret pjesë në konferencën në të cilën flasim për barazinë gjinore në strukturat nacionale të sigurisë, por është shumë me rëndësi në çfarë ngjarje të kemi në mënyrë të barabartë burra dhe gra, të cilat me profesionalizëm të barabartë në fushë, debatojnë në mënyrë të njëjtë mbi temën. Duke e pasur parasysh rezolutën 1325 për pjesëmarrje të grave në strukturat e sigurisë, por edhe natyrën e gruas si qenie, besoj se pjesëmarrja e grave në mbrojtje dhe siguri do të sjellë paqe në botë, për shkak se gratë gjithmonë synojnë që problemet t’i zgjidhin pa luftë”, deklaroi ministrja Carovska.

Duke iu referuar Rezolutës 1325 të Kombeve të Bashkuara, të miratuar në vitin  2000, me të cilën afirmohet roli i gruas në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, Carovska theksoi se kjo luan rol të madh në mënyrën më të cilën bashkësia ndërkombëtare qaset drejt parandalimit dhe zgjidhjes së konflikteve dhe e promovon barazinë gjinore dhe përforcimin e grave si faktor për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë.

Në 18 vitet e kaluara Rezoluta 1325 ka shënuar progres, sidomos në pjesën normative dhe në raport me atë si Kombet e Bashkuara i qasen çështjes së paqes dhe sigurisë. Përfaqësimi i grave në misionet paqësore, por edhe përfaqësimi dhe roli i tyre në negociatat dhe vendimmarrjet e rëndësishme që nga miratimi i Rezolutës shënon rritje, por duhet punuar akoma më shumë në këtë sferë. “Mbetet sfidë globale por edhe e jona nacionale për përforcimin e gruas dhe pjesëmarrjes së saj në sferën politike, ekonomike dhe sociale, si faktor që duhet të kontribuojë në tejkalimin e dallimeve ndërmjet burrave dhe grave. Detyra jonë është të punojmë në vazhdimësi dhe me përkushtim në mënjanimin e shkaqeve për pabarazi gjinore në vendimmarrjen publike dhe private, sigurimin e mundësive të barabarta, resurset dhe mekanizmat për ballafaqimin me dhunën ndaj grave. Vetëm në këtë mënyrë mund edhe më shumë të përforcojmë dëshirën dhe motivimin për pjesëmarrje të grave dhe femrave në sferën e sigurisë dhe paqes dhe të rritim numrin e tyre”, theksoi Carovska.    Përmes pjesëmarrjes së drejtuesve dhe ekspertëve nga fusha, konferencë e sotme kishte për qëllim detektimin e avantazheve dhe dobësive të lidershipit femëror në organet e sigurisë dhe institucionet në vend, si dhe analizën e gjendjes aktuale, problemet reale dhe propozim masat për tejkalim të tyre. Në mënyrë shtesë, përfshirja adekuate e grave në vendet lidere dhe funksionet dhe përfaqësimi i tyre më i madh, konform kompetencave, përvojës dhe diturisë që i posedojnë. Në këtë konferencë fjalim kishin edhe dekani dhe prodekani i Fakultetit të Sigurisë – Shkup dr. Nikolla Dujovski dhe doc. dr. Marjan Gjurovski dhe prof dr. Marina Malish nga Fakulteti i Sigurisë – Shkup. Para të pranishmëve u drejtuan edhe Verica Mileska, kryetare e Odës për Sigurim i RMV, Savka Todorovska, kryetare e Këshillit Nacional për Barazi Gjinore dhe përfaqësues të UN WOMEN në vend.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->