Манчевски и Царовска дел од настанот за промоција на партнерството на Северна Македонија со Амазон

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, присуствуваа на настанот во организација на Семос Едукација, кои од денеска се официјален тренинг партнер на Amazon Web Services (AWS). Двајцата министри ја потенцираа важноста од партнерството со Амазон, и се осврнаа на придобивките и потребата од зголемување на ИТ вештините особено кај најмладите. 

„Целта на дигитализацијата не е само Европската унија, туку пред се за нашите граѓани. Нашите граѓани и деца заслужуваат исти услови и технологии како и тие во ЕУ.  А ние сме должни да им ги обезбедиме овде. Дигиталната трансформација е приоритет на секого, се додека го поедноставува и олеснува нашиот живот. Свесен сум дека граѓаните очекуваат Владата да им помогне во процесот на обезбедување побрзи, поефективни и ефикасни услуги за граѓаните. За да се максимизираат ваквите придобивки, дигитализацијата мора да биде хоризонтална, да поминува и да ги опфаќа сите сектори“, истакна министерот Манчевски. Како што рече тој, моторот на дигиталната трансформација не е ниту Владата, ниту институциите. Тоа се ИКТ компаниите. И затоа се радувам кога некоја компанија воведува нешто ново, го следи светскиот тренд и не заостанува од Европските и светските трендови. Нема добар лекар или адвокат, администрација или компанија без технологија. За технологијата да биде сојузник, потребни  се обучени луѓе кои ќе управуваат со неа. Министерката Царовска се осврна на важноста од прекфалификацијата и едукацијата кои се неопходни за новите работни места кои се отвораат со развој на технологијата. 

„Нашите заложби се да ги поттикнеме младите, но и лицата кои се работоспособни да се доедуцираат и преквалификуваат за работните места за коишто недостига кадар во моментот во државата. Во таа насока, во Оперативниот план за вработување за 2019 година имаме предвидено обуки за ИТ и дигитални вештини, кои од една страна се често барани професии, а од друга страна за нив има голем интерес, особено кај младите. Годинава во Оперативниот план имаме издвоена рекордна сума пари токму за обуки за напредните ИТ вештини. Со сумата која е неколкукратно повисока од претходните години и изнесува над 43 милиони денари или околу 700 илјади евра ќе бидат опфатени 1.323 невработени лица“, информираше министерката Царовска. 

Amazon Web Services е водечки Cloud Service провајдер со 62% удел на светскиот пазар. AWS е cloud service платформа која нуди складирање на податоци, хостинг  и скалбилност на апликации, несерверска инфраструктура и други функционалности кои им помагаат на бизнисите да растат и да се развиваат без големи вложувања во инфраструктурата. Во моментов милиони корисници ги користат AWS cloud продуктите и решенијата кои им овозможуваат миграција на својата инфраструктура, креирање на софистицирани апликации со зголемена флексибилност, скалабилност и високо безбедна околина. За прв пат како тренинг провајдер директно се појавува на македонскиот пазар и во регионот преку соработката со Семос Едукација.

Mançevski dhe Carovska, pjesë e ngjarjes për promovimin e partneritetit të Maqedonisë së Veriut me Amazonin

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski dhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska morën pjesë në ngjarjen në organizim të Semos Edukimit të cilët sot janë partnerë zyrtar të trajnimit të Amazon Web Services (AWS). Dy ministrat e potencuan rëndësinë e partneritetit me Amazonin dhe iu referuan përfitimeve dhe nevojës së rritjes së aftësive të TI-së veçanërisht tek më të rinjtë.

“Qëllimi i digjitalizimit nuk është vetëm Bashkimi Evropian, por para se gjitha kjo është për qytetarët tanë. Qytetarët tanë dhe fëmijët meritojnë kushte dhe teknologji të njëjta si ata të BE-së. Dhe ne jemi të detyruar të iu sigurojmë këtu. Transformimi digjital është përparësi për të gjithë, për aq kohë që jetën tonë e bën më të thjeshtë dhe më të lehtë. Jam i vetëdijshëm se qytetarët presin që Qeveria t’iu ndihmojë në procesin e sigurimit të shërbimeve më të shpejta, më efektive dhe më efikase për qytetarët. Për t’i maksimizuar përfitimet e tilla digjitalizimi duhet të jetë horizontal, të kaloj dhe t’i përfshijë të gjitha sektoret”, theksoi ministri Mançevski. Siç tha ai, motori i transformimit digjital nuk është as Qeveria as institucionet. Ato janë kompanitë e TIK-ut. Dhe, për këtë, gëzohem kur ndonjë kompani sjellë diçka të re, e ndjek trendin botëror dhe nuk mbetet mbrapa trendeve evropiane dhe botërore. Nuk ka mjek ose avokat të mirë, administratë ose kompani pa teknologji. Që teknologjia të jetë aleate janë të nevojshëm njerëz të trajnuar që do të menaxhojnë me atë. Ministrja Carvoska iu referua rëndësisë së rikualifikimit dhe edukimit të cilët janë të domosdoshme për vendet e reja të punës të cilët do të hapen me zhvillimin e teknologjisë.

“Angazhimet tona janë që t’i nxisim të rinjtë por edhe personat të cilët janë të aftë për punë të riedukohen dhe ri-kualifikohen për vendet e punës për të cilat aktualisht mungon kuadër në vend. Në këtë drejtim në Planin operativ për punësim për vitin 2019 kemi të paraparë trajnime për IT dhe aftësi digjitale të cilët nga njëra anë janë profesione të kërkuara shpesh dhe nga ana tjetër për ata ka një interesim të madh veçanërisht tek të rinjtë. Këtë vit në Planin operativ kemi ndarë një shumë rekord parash pikërisht për trajnime për aftësi të avancuara të TI-së. Me shumën që është disa herë më a lartë se vitet e mëparshme dhe që është mbi 43 milion denarë dhe rreth 700 mijë euro do të mbulohen 1.323 persona të papunë”, informoi ministrja Carvoska.

Amazon Web Services është provajder udhëheqës i Cloud Service  me një pjesë prej 62% të tregut botëror. AWS është platformë e shërbimit cloud e cila ofron ruajtjen e të dhënave, hosting-un dhe skalabilitetin e aplikacioneve, infrastrukturën jo-server dhe funksionalitete tjera të cilët iu ndihmojnë bizneseve të rriten dhe të zhvillohen pa investime të mëdha në infrastrukturë. Aktualisht milionë përdorues i përdorin prodhimet e AWS cloud-it dhe zgjidhjet që iu mundëson migrimin e infrastrukturës së tyre, krijimin e aplikacioneve të sofistikuara me rritje të fleksibilitetit, skalabilitetit dhe një mjedisit shumë të sigurt. Për herë të parë si ofrues i trajnimeve shfaqet direkt në tregun maqedonas dhe në rajon nëpërmjet bashkëpunimit me Semos Edukimin. 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->