MТСП: Воведуваме надоместок и за жените со обострана ампутација на дојка

Со новиот Правилник за листата за видовите телесни оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на оштетувањата воведуваме надоместок и за жените коишто имаат обострана ампутација на дојка. Досега право на надоместок имаа само жените со еднострана и обострана радикална ампутација на дојка. Воведувањето на ова право од пензиско инвалидско осигурување е на барање на повеќе Здруженија на жени за борба против ракот на дојка.

Во новиот Правилник којшто веќе е на сила се воведува и табеларно прецизно утврдување на острината на видот и процентите на телесно оштетување според острината на видот. Исто така е подобрен и целиот текст на самиот Правилник.

Линк до правилникот: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/Pravilnik_lista_telesni_ostetuvanja.pdf

MPPS: Kompensim i ri edhe për gratë me amputim të ndërsjellë në gji   

Me Rregulloren e re të listës për llojet e dëmtimeve fizike, në bazë të të cilave përfitohet e drejta e kompensimit në para dhe vlerësimit të dëmtimit, vendosim kompensim edhe për gratë që kanë  amputim të njëanshëm apo të ndërsjellë radikal në gji. Vendosja e kësaj të drejte nga sigurimi pensional dhe invalidor është me kërkesë të shumë shoqatave të grave për luftën kundër kancerit në gji.

Me Rregulloren e re, e cila tashmë ka hyrë në fuqi, vendoset edhe përcaktimit tabelar dhe preciz i intensitetit të llojit dhe përqindjes së dëmtimit fizik sipas intensitetit të llojit. Po ashtu, është përmirësuar edhe i tërë teksti i vetë Rregullores.

Këtu mund ta gjeni Rregulloren:  http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/Pravilnik_lista_telesni_ostetuvanja.pdf

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->