Победа за сите граѓани и еднаквоста, изгласан е Законот за заштита и спречување на дискриминација

Законот за спречување и заштита од дискриминација денеска беше изгласан од пратениците во Собранието. Со овој Закон се овозможува еднаква заштита и достоинствен живот за сите граѓани и граѓанки на Република Северна Македонија. 

Со денешното гласање во Собранието докажавме дека како држава сме отворени да го слушнеме сечиј глас и да им служиме на сите граѓани поеднакво. Само на овој начин ќе изградиме вистински праведно и демократско општество. Во рамки на претходната седница на Собранието, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска говореше за Законот за недискриминација.

 “Со овој Закон ги штитиме сите оние кои денеска не се заштитени и се дискриминирани, но се меѓу нас. Граѓаните не избраа со цел да ги заштитиме, да направиме одговорни политки кон секој еден, не само кон оние кои имаат слични верувања и убедувања со нашите“, изјави Царовска во реплика на пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Влатко Ѓорчев.

Новиот Закон, со вклучувањето на основите на сексуална ориентација и родов идентитет, ја проширува заштитата од дискриминација кон оваа група на граѓани. Законското решение овозможува превенција и еднаков пристап до механизмите за заштита од дискриминација за сите граѓани. Основа за донесување на овој закон е токму Уставот на Република Северна Македонија, во кој се утврдени основните слободи и правата на човекот и граѓанинот.

Исто така, Законот за спречување и заштита од дискриминација има добиено позитивни мислења од Венецијанска комисија, од Обеднитетите нации, од ЕУ и од ОБСЕ-ОДИХР. Тие истакнуваат дека Република Северна Македонија, со ова ново законско решение, прави значаен чекор во борбата против сите форми на дискриминација, почитувајќи го и вклучувајќи го законодавството на ЕУ и меѓунардоните стандарди за човекови права.

Fitore për të gjithë qytetarët dhe barazinë, u miratua Ligji për mbrojtjen dhe parandalimin nga diskriminimi

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi sot është votuar nga deputetët e Parlamentit. Me këtë ligj mundësohet mbrojtje e barabartë dhe jetë dinjitoze për të gjithë qytetarët dhe qytetaret në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me votimin e sotëm në Parlament dëshmuam se si shtet jemi të hapur të dëgjojmë zërin e gjithsecilit dhe t’u shërbejmë të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë. Vetëm në këtë mënyrë do të ndërtojmë shoqëri të vërtetë dhe demokratike. Në kuadër të seancës paraprake të Parlamentit, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ka folur për Ligjin për antidiskriminim.     “Me këtë Ligj i mbrojmë të gjithë ata që sot nuk janë të mbrojtur dhe janë të diskriminuar, por që janë midis nesh. Qytetarët na zgjodhën me qëllim që t’i mbrojmë, të zhvillojmë politika të përgjegjshme ndaj secilit, jo vetëm ndaj atyre që kanë besime dhe bindje të ndryshme me tonat”, tha Carovska në replikën e saj ndaj deputetit të VMRO DPMNE, Vllatko Gjorçev.

Ligji i ri, me përfshirjen e bazave të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, e zgjeron mbrojtjen nga diskriminimi ndaj këtij grupi të qytetarëve. Zgjidhja ligjore mundëson parandalimin dhe qasjen e barabartë në mekanizmat për mbrojtjen nga diskriminimi për të gjithë qytetarët. Baza për miratimin e këtij ligji është pikërisht Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilën janë përcaktuar liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit.

Po ashtu, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi ka marrë mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut nga Kombet e Bashkuara, nga BE-ja dhe OSBE-ODIHR. Ata theksojnë se Republika e Maqedonisë së Veriut, me këtë zgjidhje të re ligjore, ka bërë hap të rëndësishëm në kuadër kundër të gjitha formave të diskriminimit, duke i respektuar dhe përfshirë legjislacionin e BE dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->