МТСП: Социјалните работници имаат клучна улога во креирањето на позитивните општествени промени

Министерството за труд и социјална политика го честита Меѓународниот ден на социјалната работа, кој оваа година се одбележува со фокус на важноста на меѓучовечките односи. Денеска социјалните работници од целиот свет заеднички ги одбележуваат достигнувањата на професијата и ја подигнуваат јавната свест за клучната улога на социјалниот работник во креирање на позитивните промени во општество и грижа за ранливите категории граѓани.

Силните социјални системи се темел на секое стабилно, продуктивно и напредно општество. МТСП континуирано работи на унапредување на социјалните услуги во државата, со цел да обезбеди заштита и подобри услови за живот за сите граѓани. Токму ова се целите на новите Закони за социјална и детска заштита, кои треба да ги гласаат пратениците во Собрание.

Овие закони се дел од социјалната реформа, со која околу 400.000 граѓани трајно ќе се извлечат од сиромаштија. Социјалната помош се зголемува за 300%, но предвидена е и поддршка за полесно вработување на ранливите категории граѓани, за да можат самостојно да се грижат за себе и за своите семејства. Дополнително, новите закони предвидуваат двојно зголемување на детските и образовните додатоци, со што се намалува детската сиромаштија и се создаваат еднакви можности за развој за сите деца.

МТСП им се заблагодарува на сите социјални работници за нивната посветена работа во текот на целата година. Само со заедничка сили ќе изградиме едно вистински хумано општество, каде никој не е заборавен.  

MPPS: Punëtorët socialë luajnë rol kryesor në krijimin e ndryshimeve pozitive në shoqëri

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale uron Ditën Ndërkombëtare të punëtorëve socialë që këtë vit shënohet në fokusin e rëndësisë së marrëdhënieve ndër-njerëzore. Sot punëtorët socialë nga e tërë bota së bashku i shënojnë arritjet në profesion dhe e ngritin vetëdijen publike për rolin kyç të punëtorit social në krijimin e ndryshimeve pozitive në shoqëri dhe në kujdesin për kategoritë e ndjeshme të qytetarëve.   Sistemet sociale të fuqishme janë baza e secilës shoqëri të qëndrueshme, produktive dhe progresive. MPPS punon në kontinuitet në avancimin e shërbimeve sociale në shtet, me qëllim që të sigurohet mbrojta dhe kushtet më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Pikërisht këto janë qëllimet të ligjeve të reja për mbrojtje sociale dhe të fëmijëve, që duhet t’i votojnë deputetët në Kuvend.

Këto ligje janë pjesë e reformës sociale, me të cilën rreth 400.000 qytetarë do të shpëtojnë nga varfëria. Asistenca sociale rritet për 300%,  por është parashikuar edhe mbështetje për punësim më të lehtë për kategoritë e ndjeshme të qytetarëve, që të mund vetvetiu të kujdesen për vetveten dhe për familjet e tyre. Për më tepër, ligjet e reja parashikojnë rritjen e dyfishtë të shtesave për fëmijë dhe për arsim, me çka do të reduktohet varfëria e fëmijëve dhe krijohen mundësia të barabarta për zhvillimin e të gjithë fëmijëve. 

MPPS i falënderon të gjithë punëtorët socialë për punën e tyre të përkushtuar gjatë tërë vitit. Vetëm me forca të përbashkëta do të ndërtojmë një shoqëri vërtetë humane, ku askush nuk është harruar. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->