Буџет на МТСП за 2018 година-повеќе пари за детски градинки и минимална плата, укинати нерационални трошоци

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска одржа прес-конференција на која го презентираше предлог буџетот на Министерството за 2018 година. Со предвидени  43 милијарди 375 милиони и 583 илјади денари, буџетот на Министерството за труд и социјална политика е со највисок износ од сите владини ресори, а најголемиот дел од средствата одат директно кај граѓаните. 

 Буџетот е дизајниран во насока на поддршка на социјално загрозените категории и за инклузија и помош на ранливите групи на граѓани. Имено, над 120 илјади граѓани се корисници на социјални надоместоци во износ од 8 милијарди денари. Тоа се средства наменети за правата од социјална заштита, детска заштита, цивилни инвалиди, борци и воени инвалиди итн. 

Во 2018 година, Министерството за труд и социјална политика се фокусира на подобрување на опфатот на деца во детските градинки и подобрување на просторните и кадровски капацитети. 

 ,,Најголемо зголемување има кај трансферите до единиците на локална самоуправа за блок дотации за детски градинки, кои изнесуваат 1 милијарда 578 милиони и 290 илјади денари. Предвидени се средства за 200 нови вработувања, за зголемувањето на платите за вработените во градинките за 5%, како и дополнителни средства за материјални трошоци за функционирање на градинките. Крајни корисници се околу 30 илјади деца во Република Македонија. Во буџетот се предвидени и 58 милиони денари за нови капацитети за изградба и опремување на детски градинки и објекти за социјална заштита”, потенцираше министерката Царовска. 

Во 2018 година се става акцент на активните мерки за вработување за што од Буџетот на Република Македонија во Агенцијата за вработување ќе бидат алоцирани 987 милиони и 500 илјади денари.

 

Финансиската поддршка на фирмите за исплата на минимална плата изнесува 461 милион и 250 илјади денари. Овие средства значат подобрување на стандардот на над 70 илјади граѓани од семејства со минимални примања. 

 Процесот на деинституционализација за прв пат добива посебна буџетска линија во буџетот на МТСП со износ од 25 милиони и 713 илјади денари. МТСП останува посветено на оваа реформа, која значи трансформација на големите институции во обезбедувачи на услуги во локалната заедница. 

 29 милијарди и 158 милиони денари се наменети за трансфери до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се однесуваат на над 300 илјади корисници, односно се наменети за редовна исплата на пензии со предвидено законско зголемување и транзициони трошоци за пензиски реформи. 

 За трансфери до Фондот за здравствено осигурување за редовна исплата на породилно отсуство и здравствено осигурување на лица од социјални категории, борци и воени инвалиди се предвидени 2 милијарди и 495 милиони денари. 

 За плати и надоместоци за вработените во Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, дневните центри за вонинституционална социјална заштита, установите за институционална социјална заштита и детското одморалиште Илинден-Гостивар се издвоени 666 милиони денари. 

Министерството и понатаму ги поддржува граѓанските организации издвојувајќи за нив 89 милиони и 573 илјади денари, од кои 66 милиони се наменети за националните инвалидски организации и Црвениот крст, а останатите се за поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. 

Министерката Царовска нагласи дека во буџетот за идната година се намалени нерационалните трошоци за репрезентација во министерството и се намалени или укинати надоместоците за учество во комисии и работни групи, кои во изминатите години беа неоправдано високи.

 

Buxheti i MPPS për vitin 2018: më shumë mjete për kopshtet e fëmijëve dhe pagën minimale; hiqen shpenzimet joracionale

Ministrja e Punës dhe Politikë Sociale, Milla Carovska, ka mbajtur konferencë shtypi, ku e ka prezantuar propozim-buxhetin e Ministrisë për vitin 2018. Me 43.375.583.000.00 denarë, buxheti i MPPS-së është në shumë më të madhe nga të gjitha ministritë, kurse pjesa më e madhe e mjeteve u shkojnë drejtpërsëdrejti qytetarëve. Buxheti është i dizajnuar për të mbështetur kategoritë e rrezikuara sociale dhe për përfshirjen dhe ndihmën për grupet e rrezikuara të qytetarëve.

Përkatësisht, mbi 120 mijë qytetarë janë përfitues të kompensimeve sociale në vlerë prej 8 miliardë denarëve. Këto janë mjete të dedikuara për të drejtat e mbrojtjes sociale, mbrojtjes së fëmijëve, invalidët civilë, luftëtarët dhe invalidët e luftës etj.

Në vitin 2018, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale fokusohet në përmirësimin e përfshirjes së fëmijëve në kopshte dhe në përmirësimin e kapaciteteve hapësinore dhe të personelit.

“Rritja më të madhe ka në transferimet deri te njësitë e vetëqeverisjes lokale për bllok dotacionet për kopshtet e fëmijëve, të cilat arrijnë shumën në 1 miliard e 578 milionë e 290 mijë denarë. Janë parashikuar mjete për 200 punësime të reja, për rritjen e pagave për punonjësit në kopshte me 5%, si dhe mjete shtesë për shpenzime materiale për funksionimin e kopshteve. Përdoruesit e fundit janë rreth 30 mijë fëmijë në Republikën e Maqedonisë. Buxheti gjithashtu parashikon edhe 58 milionë denarë për kapacitete të reja për ndërtim dhe pajisjen e kopshteve dhe objekteve të mbrojtjes sociale”, theksoi ministrja Carovska.

Në vitin 2018, theksi vihet në masat aktive të punësimit, për të cilat nga buxheti i Republikës së Maqedonisë do të ndahen 987 milionë e 500 mijë denarë për Agjencinë e Punësimit. Mbështetja financiare e kompanive për pagesën e pagës minimale është 461 milionë e 250 mijë denarë. Këto mjete nënkuptojnë përmirësimin e standardit për mbi 70 mijë qytetarë nga familjet me të ardhura minimale.

Procesi i de-institucionalizimit për herë të parë merr një linjë të re buxhetore në Buxhetin e MPPS-së në vlerë prej 25 milionë e 713 mijë denarë.

MPPS-ja mbetet e përkushtuar ndaj kësaj reforme, që nënkupton transformimin e institucioneve të mëdha në sigurues (ofrues) të shërbimeve në bashkësinë lokale.

29 miliardë e 158 milionë denarë janë të dedikuar për transferime në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor, që kanë të bëjnë me mbi 300 mijë shfrytëzues, respektivisht. Këto mjete janë të dedikuara për pagesën e rregullt të pensioneve me rritjen e parashikuar ligjore dhe kostot e tranzicionit për reformat pensionale.

Për transferimet në Fondin e Sigurimit Shëndetësor për pagesën e rregullt të pushimit të lindjes dhe të sigurimit shëndetësor për personat e kategorive sociale, luftëtarëve dhe invalidëve të luftës janë paraparë 2 miliardë e 495 milionë denarë.

Për pagesa dhe kompensime për punonjësit në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Qendrat për Punë Sociale, Qendrat ditore për mbrojtjen sociale jashtë-institucionale, institucionet për mbrojtjen sociale dhe pushimoren e fëmijëve Ilinden-Gostivar janë ndarë 666 milionë denarë.

Ministria vazhdon të mbështesë organizatat qytetare, duke u ndarë atyre 89 milionë e 573 mijë denarë, nga të cilët 66 milionë denarë janë ndarë për organizatat nacionale të invalidëve dhe Kryqin e Kuq, ndërsa pjesa tjetër janë për mbështetjen e shoqatave të qytetarëve në fushën e mbrojtjes sociale.

Ministri Carovska theksoi se në buxhetin për vitin e ardhshëm janë reduktuar shpenzimet e paarsyeshme për reprezentacione në Ministri dhe janë ulur ose hequr kompensimet për pjesëmarrje në komisione dhe grupe punuese, të cilat në vitet e kaluara ishin të pajustifikueshme.