Изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Брвеница. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d5134f2-fe32-4cd1-9e35-57f2229c4939/1

Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на детска градинка во Општина Демир Капија. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c1da6b5a-1a51-4292-a75d-3182b0a4a77a/1 

Изведување на градежни работи за реконструкција, адаптација и реновирање на постоечки простор на детска градинка објект Калинка, н. Железара во Општина Гази Баба. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2507824c-375e-4b25-8b45-b3c8e9859377/1

Изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во Општина Чешиново Облешево. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9f6d470-e2a5-4238-84b7-1ba1ff8b7a28/1 

Набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска градинка  во Општина Врапчиште. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b041e44-ab0a-4f6a-b634-f10b3dcc288d/1

Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка објект Морковче, Јурумлери во општина Гази Баба. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/748d3f8a-24bc-4c59-bf40-54b01a8dd0ac/5

Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Крива Паланка. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8e0cfb65-f175-4066-ae30-b2e90c64a97b/5

Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Росоман. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/477c48f6-dc8b-44a8-b37b-0da0b7391404/5

Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во с. Марена. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8c564684-7432-4577-bdf0-8a99f238e21a/5

Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Шуто Оризари. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54dc9dbf-5b6e-4fba-8147-882cf2cdfc1e/1

Изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во с.Кондово, Општина Сарај. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b5bb309-a977-4697-b4e7-8715d54b7486/1

Изведување на градежни работи за реконструкција на Центар за лица жртви на семејно насилство во Општина Гази Баба. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b0cf026-4f59-472e-ba45-2cbe7b944e52/1

Изведување на градежни работи за адаптација на простор за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во с. Корешница-Општина Демир Капија. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/edbbea90-3cae-4b12-a27f-fcf7cc2bf9c4/1

Изведување на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8b5c2433-7c26-4472-aec5-9f5bf348fac7/1

Набавка, испорака и монтажа на опрема во Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46d47cf1-48be-4f2d-ba18-cb171d599274/5

Набавка на канцелариски материјали и тонери за потребите на Министерството за труд и социјална политика. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57f5d9c1-713f-410b-8787-9c6de0fca49a/1

Набавка на услуги за одржување на софтвер за посвојување. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/78f1dc4d-9b32-4d81-a21b-614786e7c43e/5

Набавка на услуги за одржување на софтвер за Управата за прашања на борците и воените инвалиди. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7efac19-211c-400f-8d2c-8e219391aa71/5

Набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер за програмот ЛИРИКУС за 2019 година за потребите на Министерството за труд и социјална политика. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3cf8f8e-cfd1-4623-b98e-7f7688f2c173/5

Сервисирање и одржување на компјутери и компјутерска опрема во Министерството за труд и социјална политика. Содржината на огласот може да се преземе овде или на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8517d14-2f65-4515-8d14-2d2fd28d69ad/5