Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца  за работа ќе се реализира во период од 29.06.2020 – 06.07.2020 година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

 • Барање за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа (образец);
 • Уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • Доказ за државјанство на Република Северна Македонија;
 • Доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;
 • Потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата за континуирана професионална едукација на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги (потврдите ќе бидат изготвени и ставени во прилог на досието од страна на ЈУ Завод за социјални дејности, за сите стручни работници кои ја имаат поминато почетната едукација);
 • Решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавните установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги и
 • Доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа (уплатница).
Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар. Покрај наведените документи за аплицирање согласно Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (Сл. весник на РСМ, бр.79/2020), кандидатите кон барањето согласно Програмата за полагање на стручен испит на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, за полагање  на практичниот дел од стручниот испит треба да приложат и:

Лица за контакт: 

Томислав Цветковски мобилен 075 209 002    

Ана Бошњак мобилен 076 284 660   

(ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје) телефон 02/3230-401  e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk


Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Известување за обновување на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните работници на кои им е истечена лиценцата за работа во периодот од мај 2019 година или истата им истекува до крајот на 01.10 2020 година, дека можат да поднесат барање за обновување на лиценца во периодот од 10.07.2020 година до 20.07.2020 година. 

Сите заинтересирани кандидати барањето за обновување на лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за обновување на лиценца: 

 • Барање за обновување на лиценца (образец);
 • Доказ за постоечката лиценца за работа (копија од решение или лиценца);
 • Доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;
 • Потврда за освоени бодови согласно Програмата (потврдите ќе бидат изготвени и ставени во прилог на досието од страна на ЈУ Завод за социјални дејности, за сите стручни работници кои ја имаат поминато едукација);
 • Решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавните установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги и
 • Доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа (уплатница).

Лица за контакт: 

Томислав Цветковски мобилен 075 209 002    

Ана Бошњак мобилен 076 284 660   

(ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје) телефон 02/3230-401  e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства и други даватели на социјални услуги за вон-семејна заштита и услуги во заедницата

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на стручен испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->