Царовска: Родово одговорните буџети се клучни за создавање еднакви можности за жените и за мажите

,,Единствен начин да покажеме дека нашата заложба за родова еднаквост е вистинска, а не декларативна, е буџетите да станат родово одговорни’’ – изјави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на тркалезна маса на тема: ,,Стратегија за воведување на родово одговорно буџетирање- 5 години потоа’’ во организација на Министерството за труд и социјална политика и UN Women. Стратегијата за родово одговорно буџетирање е донесена пред пет години, но државата не ги унапредила буџетите во насока на обезбедување на еднакви можности за жените и за мажите. Според Царовска,  мора да има системска поддршка од страна на сите засегнати страни, институции, меѓународни и граѓански организации за унапредување на родовата еднаквост во нашата држава. Таа нагласи дека за доследно спроведување на овој процес и за создавање механизми за имплементација на родовата компонента постои силна поддршка од Министерството за финансии. 

Во таа насока, Бранимир Јовановиќ од Министерството за финансии посочи дека уште во 2013 година во буџетот е ставен дел за родовите аспекти, но резултатите не се задоволителни. Затоа, во текот на 2018 година ќе се подготви нов закон за буџети, кој ќе биде соодветен на заложбите за родово одговорно буџетирање.

Според Доминика Стојаноска, раководителка на Канцеларијата на UN Women во Скопје, ова е прашање за праведен начин на распоредување на расходите, преку кој се надминуваат големите родови јазови. Затоа, во иднина, индикатори за мерење на достигнувањата во оваа област ќе бидат алоцираните средства, а не бројот на усвоени закони и друга регулатива.

Овој настан беше организиран во рамките на регионалниот проект за Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа, поддржан од Австриската развојна агенција и Швајцарската агенција за развој и соработка.

 

Carovska: Buxhetet e përgjegjshme gjinore janë kryesore për krijimin e mundësive të barabarta për gratë dhe burrat

“Mënyra e vetme për të treguar se përkushtimi ynë ndaj barazisë gjinore është real dhe jo deklarativ është që buxhetet të bëhen përgjegjës ndaj çështjeve gjinore”, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska në Tryezën e rrumbullakët “Strategjia për aplikimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor - 5 vjet më vonë ", organizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe UN Women.

Strategjia për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor u miratua pesë vjet më parë, por shteti nuk i ka avancuar buxhetet në drejtim të sigurimit të mundësive të barabarta për gratë dhe burrat. Sipas Carovskës, duhet të kemi mbështetje sistematike nga të gjithë aktorët, institucionet, organizatat ndërkombëtare dhe shoqëria civile për avancimin e barazisë gjinore në vendin tonë. Ajo theksoi se për zbatimin konsekuent të këtij procesi dhe për krijimin e mekanizmave për implementimin e këtij komponenti ka mbështetje të fortë nga Ministria e Financave.

Në këtë drejtim, Branimir Jovanoviq nga Ministria e Financave theksoi se që në vitin 2013 në buxhet është lënë një (zë) pjesë për aspektet gjinore, por rezultatet nuk janë të kënaqshme. Prandaj, gjatë vitit 2018, do të përgatitet një ligj i ri për buxhetet, i cili do të jetë i përshtatshëm për angazhimet për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor.

Sipas Dominika Stojanoskës, udhëheqëse e Zyrës së UN Women në Shkup, kjo është një çështje e një mënyre të drejtë të sistemimit të shpenzimeve përmes të cilit tejkalohen zbrazëtirat e mëdha nga aspekti gjinor. Prandaj, në të ardhmen, tregues për matjen e arritjeve në këtë fushë do të jenë fondet e alokuara e jo numri i ligjeve të miratuara dhe rregulloreve të tjera.

Kjo ngjarje u organizua në kuadër të projektit rajonal për Promovimin e Politikave Përgjegjëse Gjinore në Evropën Juglindore, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.