Царовска: Секое дете заслужува шанса, секое дете е важно 

Поддршката на семејствата и интервенцијата во раниот детски развој е еден од врвните приоритети на Владата, изјави министерката за труд и социјална политка Мила Царовска во своето обраќање на конференцијата „Квалитетно образование - за раст и развој”. Таа потенцираше дека инвестициите во човечкиот развој играат клучна улога во економскиот успех на нацијата. Преку нив се овозможува градење на способна и продуктивна работна сила, и минимизирање на социјалните проблеми. Интервенциите во раното детство ги зајакнуваат спосoбностите на децата за учење, соработката со другите, трпеливоста и развивање на други способности кои се основа за формалното учење и социјалната интеракција во училиштето и надвор од него.

,,Интервенциите во раниот детски развој нудат ретка можност да се инвестира во нешто кое е во исто време и исплатливо и праведно, исплатливо во смисла на тоа дека има можност на овој начин да се добие квалификувана и способна работна сила во иднина, а и праведно во смисла дека оваа интервениција дава најдобри резултати за децата кои живеат во неповолни услови и немаат соодветна стимулација. Ова е најсоодветен начин за излез од кругот на сиромаштијата”, заклучи министерката Царовска.

Конференцијата е организирана под водство на Владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика заедно со УНИЦЕФ.

Carovska: Secili fëmijë meriton shans, secili fëmijë është i rëndësishëm

Përkrahja e familjeve dhe intervenimi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve është një nga prioritetet kulmore të Qeverisë, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në paraqitjen e saj në konferencën “Arsimim cilësor – për rritje dhe zhvillim”. Ajo theksoi se investimet në zhvillimin njerëzor luajnë rol të rëndësishëm në suksesin ekonomik të kombit. Përmes këtyre investimeve mundësohet ndërtimi i një fuqie punëtore të aftë dhe produktive dhe minimizim të problemeve sociale. Ndërhyrjet në fëmijërinë e hershme i përforcojnë aftësitë e të mësuarit të fëmijëve, bashkëpunimin me të tjerët, durimin dhe zhvillimin e aftësive të tjera që janë bazë për të mësuarit formal dhe ndërveprim social brenda dhe jashtë shkollës.

“Ndërhyrjet në zhvillimin e hershëm të fëmijëve ofrojnë një mundësi të rrallë për të investuar në diçka që në të njëjtën kohë ka kosto efektive dhe drejtësi, me kosto efektive në kuptimin që është e mundur në këtë mënyrë të ketë një fuqi punëtore të kualifikuar dhe të aftë në të ardhmen, dhe drejtësi në kuptimin se ky intervenim ofron rezultate të mira për fëmijët të cilët jetojnë në kushte të pafavorizuara dhe nuk kanë stimulim adekuat. Kjo është mënyra më e përshtatshme për të dal nga rrethi i varfërisë”, përfundoi ministrja Carovska.

Konferenca është e organizuar nën udhëheqjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale së bashku me UNICEF-in.