Отворени три нови регионални центри за бездомни лица и проширување на постоечкиот во Скопје 

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвен Крст за прв пат отвори три нови интервентни престојувалишта во Битола, Струга и Струмица, а ги прошири и постоечките капацитети на центарот „Момин Поток“ во Скопје.

Во овие центри бездомните лица ќе може да ја поминат ноќта на топло и безбедно место, да добијат оброк и психолошка и медицинска поддршка. 

Според министерката Царовска, бездомните лица надвор од Скопје досега немаа место за каде би можеле да се обратат и да бидат згрижени.

Од тие причини, Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот Крст на Македонија, донесоа одлука да постават три регионални интервентни престојувалишта за бездомни лица, а се дополнија капацитетите на Центарот во Момин поток бидејќи појавата на бездомништво е најизразена во Скопје.

Таа ги повика и останатите општини во Република Македонија да вложат напори да обезбедат барем по едно интеревентно престојувалиште.

Денеска Царовска, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и секретарот на Црвениот крст на Град Скопје, Сузана Тунева Пауновска го посетија Пунктот за бездомници на Црвен крст во Момин поток. За време на екстремно ниските температури овој пункт овозможува сместување во привременото прифатилиште, кое има капацитет да смести 32 лица во исто време. 

Воедно, во услови на студен бран Министерството за труд и социјална политика има обезбедено и сместување на 121 лице кои беа лоцирани во близина на Скопското кале и за истите во подготовка се индивидуални планови за поддршка и излез од состојбата на бездомништво.

Janë hapur tri qendra të reja rajonale për të pastrehët dhe është zgjeruar Qendra ekzistuese në Shkup

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Kryqin e Kuq për herë të parë hapi tri qendra të reja në Manastir, Strugë dhe Strumicë, kurse i ka zgjeruar edhe kapacitetet ekzistuese të Qendrës “Momin Potok” në Shkup.

Në këto qendra të pastrehët do të mund ta kalojnë natën në vend të ngrohtë dhe të sigurt, të marrin racion dhe mbështetjen e duhur psikologjike dhe mjekësore.

Sipas ministres Carovska, njerëzit e pastrehë jashtë Shkupit deri më tani nuk kishin asnjë vend ku unë mund të drejtoheshin apo të merrnin përkujdesjen e duhur.

Për këto arsye, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Maqedonisë, sollën vendim për të ngritur tri qendra rajonale për ndërhyrje për të pastrehët, dhe u zgjeruan kapacitetet e Qendrës në Momin Potok, sepse fenomeni i të pastrehëve është më i theksuar në Shkup.

Ajo u bëri thirrje edhe komunave tjera në Republikën e Maqedonisë të bëjnë përpjekje për të siguruar të paktën një qendër intervenuese për të pastrehët.

Sot, Carovska, Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov dhe sekretarja e Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, Suzana Tuneva Paunovska e vizituan Punktin e të pastrehëve të Kryqit të Kuq në Momin Potok. Gjatë temperaturave jashtëzakonisht të ulëta, ky punkt mundëson strehimin dhe vendosjen e përkohshme të të pastrehëve, e cila ka kapacitet për të akomoduar 32 persona në të njëjtën kohë.

Njëherësh, në kushte të motit të ftohtë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka siguruar strehim edhe për 121 persona që ndodheshin në afërsi të Kalasë së Shkupit dhe për to janë duke u përgatitur plane individuale për mbështetje dhe dalje nga gjendja aktuale e tyre.