Се решава проблемот на стечајците - врачени првите решенија за надоместок

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги врачи првите решенија на граѓани опфатени со Законот во јавноста познат како „Закон за стечајци“.

Со законот се овозможува месечен надомест од околу 7.500 денари за стечајците.

Со усвојување на овој Закон Владата на Република Македонија излезе во пресрет на долгогодишните барања на оваа категорија граѓани и со него се дава можност за материјално обезбедување на поголем број стечајни работници,,Бројот на досега позитивно решени барања е 1029.Оваа бројка ќе се зголемува, со оглед на тоа што барањата можат да се поднесуваат до септември 2018 година, а и листата на фирми се уште не е затворена.Доколку се воочат бариери за одредена група на граѓани кои спаѓаат во оваа категорија, ќе се направат амандмански измени на овој Закон или ќе се донесе нов.Нашата намера е постепено да ги згрижиме сите кои останале без работа поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата”, подвлече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска пред да им ги врачи решенијата на стечајците.

Со законот се опфаќаат невработени лица на кои им престанал работниот однос во претпријатија со доминантна сопственост на државата после 1 јануари 1995 година, заклучно со 31 декември 2016 година.

Со правото може да се стекне невработено лице ако било најмалку 15 години во работен однос во претпријатија со доминантна сопственост на државата, утврден со М1/М2 обрасци, ако му престанал работниот однос во претпријатие со доминантна сопственост на државата, по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, доколку на денот на влегувањето во сила на овој закон е на возраст од најмалку 52 години (жена) или 55 години (маж), ако работниот однос му престанал заклучно со 31 декември 2016 година и доколку остварило право на паричен надоместок по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото на паричен надоместок не било вработено на неопределено време, односно работниот однос не му престанал по негова волја и вина.

Zgjidhet problemi i të falimentuarve – dorëzohen vendimet e para për kompensim

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Cararovska i ndau vendimet e para qytetarëve të përfshirë me Ligjin e njohur në publik i njohur si “Ligji i të falimentuarve“. Me këtë ligj parashikohet kompensim mujor prej rreth 7,500 denarë për punëtorët e falimentuar. Me miratimin e këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë u del në ndihmë kërkesave shumëvjeçare të kësaj kategorie të qytetarëve dhe me këtë ligj jepet mundësi për sigurim material për një numër të madh të punëtorëve të falimentuar.

“Numri i kërkesave të zgjidhura pozitive deri më tani është 1029 sosh. Kjo shifër do të rritet, duke pasur parasysh faktin se kërkesat mund të parashtrohen deri në shtator të vitit 2018, ndërsa edhe lista e ndërmarrjeve ende nuk është mbyllur. Nëse vërehen barriera për një grup të caktuar të qytetarëve që bien në këtë kategori, do të kryhen ndryshime me amendamente të këtij ligji ose do të miratohet ligj i ri. Qëllimi ynë është që gradualisht të përkujdesemi për të  gjithë ata të cilët kanë ngelur pa punë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të shtetit”, nënvizoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, para se t’ua dorëzojë vendimet punëtorëve të falimentuar.

Me ligj përfshihen personat e papunë të cilëve u ka pushuar  marrëdhënia e punës në ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit pas 1 janarit të vitit 1995 deri më 31 dhjetor 2016. Këtë të drejtë mund ta fitojë person i papunë nëse ka qenë të paktën 15 vjet në marrëdhënie pune në ndërmarrje me pronësi dominuese të shtetit, i përcaktuar me formularin M1/M2 nëse i ka pushuar marrëdhënia e punës në ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit në bazë të falimentimit, likuidimit apo tepricës teknologjike, nëse në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji është i moshës së paku 52 vjet (për gra) ose 55 vjet (për burra), nëse marrëdhënia e punës i ka përfunduar më 31 dhjetor 2016 dhe nëse ka realizuar të drejtën e kompensimit në të holla pas 1 janarit të vitit 1995 dhe i cili pas realizimit të së drejtës së kompensimit në të holla nuk është punësuar në kohë të pacaktuar, përkatësisht marrëdhënia e punës i është ndërprerë me vullnet dhe faj të tij.