Царовска на Меѓународна конференција на трудот во Женева 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја предводи трипартитната делегација од Република Македонија составена од претставници од Владата, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија, од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и претставник од Организацијата на работодавачи на Македонија на 106-тата Меѓународна конференција на трудот во Женева која се одржува во периодот од 13 до 16 јуни 2017 година. 

На конференцијата се дискутира на повеќе теми како што се примената на конвенциите и препораките, вработување и пристојна работа  за мир и  отпорност, трудови миграции, дискусија за стратешките цели на фундаменталните принципи и права на работа, а на дневен ред се и Програмата и буџетот за 2018-2019 година. 

Во рамките на конференцијата министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати до делегатите на темата „Трудови миграции“ при што рече дека територијата на Република Македонија е традиционално емиграциско подрачје и дека во последниот период емиграцијата во основа се одвиваше под влијание на повеќе социо економски фактори.

“Во последните години, трајната емиграција остана релативно голема, односно стапката на емиграција изнесува 26,8%, а значителен пораст забележа и привремената емиграција во странство, поради вработување, семејни причини, школување или по други основи. Структурата на миграцискиот контингент според род и возраст, укажуваат на значителни промени во релативно краток временски интервал, при што учеството на жените во вкупниот миграциски контингент значително е зголемен. Во однос на образовната структура на мигрантите и натаму продолжи емиграцијата на високообразованите кадри, а тоа го потврдува и brain drain („одлив на мозоци“) индикаторот на Светскиот економски форум, според кој Македонија се наоѓа во групата на десетте земји со најголем интензитет на brain drain. Во изминатот период овој тренд во Република Македонија достигна загрижувачки димензии при што континуирано се зголемуваше бројот на младите, средношколци и студенти, како и високообразовани кадри кои размислуваа или планираа да заминат во странство”, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска пред делегатите.

Имајќи ја во предвид глобализацијата и трендовите Република Македонија пристапи кон Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, со цел спроведување на политики кои имаат за цел намалување на невработеноста во државата со посебен фокус на младите бидејќи стапката на невработеност кај младите е се уште висока и секој втор млад човек е невработен. 

“Би сакала да нагласам дека Република Македонија, како и повеќето земјите од Југоисточна Европа кои се карактеризираат како земји на емиграција, се соочува со проблемот на голем миграционен потенцијал кај населението кој својата времена миграција мошне често ја трансформираат во трајна миграција при што се губи еден витален и значаен дел од населението. Не ретка е и појавата каде што обучените работници во земјата на дестинација прифаќаат да работат на работни места под нивните квалификации, при што, во ваквите случаеви, нивниот потенцијал се пропушта и во земјите каде што доаѓаат и во земјите од каде што заминуваат. Поради сето ова наша обврска е на граѓаните да им дадеме вистински информации доколку се решат да побараат вработување надвор од границите на нивната држава и да ги заштитиме нивните работнички права”, подвлече Царовска. 

Таа информираше дека Република Македонија има донесено “Резолуција за миграциската политика на Република Македонија 2015 – 2020“ каде што ги посочи приоритетите поврзани со миграцијата, и потенцираше дека врвните приоритети во политиките за вработување на новата реформска Влада на Република Македонија ќе бидат насочени кон справување со младинската невработеност, како главна причина за масовното иселување на младите.

Според Царовска фокусот ќе остане на циркуларната миграција со цел задржување на виталниот дел од населението во рамки на државата и ненарушување на системите за социјално, пензиско и здравствено осигурување, а европската перспектива и постепената интеграција во Европската унија е клучен елемент на политичкиот и економскиот развој на секоја држава.  

Во насока на продолжување на долгогодишната и плодна соработка со Меѓународната организација на трудот министерката за труд и социјална политика Мила Царовска оствари средба и со директорот на Меѓународната организација на трудот за Европа и централна Азија Хајнц Колер.

Carovska në Konferencën Ndërkombëtare të Punës në Gjenevë  

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska e udhëheq delegacionin trepalësh nga Republika e Maqedonisë, i përbërë nga përfaqësuesit e Qeverisë, një përfaqësues i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Maqedonisë dhe përfaqësues i Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë, në Konferencën e 106-të Ndërkombëtare të Punës në Gjenevë, që mbahet nga 13 deri 16 qershor 2017.  

Në këtë konferencë diskutohen më shumë tema, si: zbatimi i konventave dhe rekomandimeve, punësimi dhe puna e denjë për paqe dhe rezistencë, migrimi i fuqisë punëtore, diskutimi  për qëllimet strategjike të parimeve themelore dhe të drejtave në punë, kurse  në rend dite janë edhe Programi dhe buxheti për periudhën vjetore 2018-2019.  

Në kuadër të konferencës, Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska iu është drejtuar delegatëve në temën  "Migracionet e Punës", ku gjatë diskutimit të saj tha se territori i Republikës së Maqedonisë është tradicionalisht zonë emigracioni dhe se në periudhën e fundit emigracioni thelb është zhvilluar nën ndikimin e shumë faktorëve.  

“Në vitet e fundit, emigrimi i përhershëm ka mbetur relativisht i madh, respektivisht shkalla e emigrimit është 26.8%, kurse rritje të konsiderueshme vërehet edhe te migrimi i përkohshëm jashtë vendit për punësimin, arsye familjare, arsim apo baza të tjera. Struktura e kontingjentit migrues sipas gjinisë dhe moshës, vë në dukje një ndryshim të rëndësishëm në një interval kohor relativisht të shkurtër, ku është rritur pjesëmarrja e grave në kontingjentin e përgjithshëm migrues. Sa i përket strukturës arsimore të emigrantëve, edhe më tej vazhdon emigrimi i kuadrove me arsim të lartë, dhe këtë e konfirmon edhe indikatori i Forumit Ekonomik Botëror brain drain (“largimi i trurit”), sipas të cilit Maqedonia është në grupin e dhjetë vendeve me intensitetin më të madh të "brain drain". Në periudhën e kaluar ky trend në Republikën e Maqedonisë ka arritur përmasa alarmante, ku vazhdimisht kishte rritje të numrit të të rinjve, nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve, si dhe kuadrove me arsim të lartë - të cilët kishin menduar apo planifikuar për të shkuar jashtë vendit", tha para delegatëve Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska.  

Duke pasur parasysh globalizimin dhe trendet, Republika e Maqedonisë iu qas Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, me qëllim zbatimin e politikave që kanë për synim uljen e papunësisë në shtet – me fokus te veçantë te të rinjtë, sepse shkalla e papunësisë te të rinjtë është akoma e lartë dhe secili i dyti i kësaj kategorie është i papunë.  

"Do të doja të theksoj se Republika e Maqedonisë, si shumica e vendeve të Evropës Juglindore që karakterizohen si vende të emigracionit, përballet me problemin e një potencial të madh të migrimit të popullatës, ku migrimin e tyre të përkohshëm shpesh e transformojnë në migrim të përhershëm, me çka humbet një pjesë vitale dhe e rëndësishme e popullsisë. Jo rrallë herë paraqitet edhe fenomeni ku punëtorët e trajnuar, që kanë një shtet të destinuar, pranojnë të punojnë në vende pune nën kualifikimeve të tyre, ku gjatë këtyre rasteve potenciali i tyre ulet edhe në vendet nga vijnë edhe në vendet ku ata largohen. Për shkak të gjithë kësaj, detyrimi ynë ndaj qytetarëve është të sigurojmë informacione të vërteta në qoftë se ata vendosin të kërkojnë punë jashtë vendit të tyre dhe t’i mbrojmë të drejtat e tyre të punës", shtoi më tej ministrja Carovska.  

Ajo informoi se Republika e Maqedonisë ka miratuar "Rezolutë për Politikën e Emigracionit të Republikës së Maqedonisë 2015-2020", ku i nënvizoi përparësitë në lidhje me migrimin, dhe theksoi se prioritetet e larta në politikat e punësimit të qeverisë së re reformatore të Republikës së Maqedonisë do të kenë synim ballafaqimin me papunësinë e të rinjve, si arsye kryesore për shpërnguljen masive të të rinjve.  

Sipas ministres Carovska, fokusi mbetet në migracionin ciklik në mënyrë që të mbajë pjesën vitale të popullsisë brenda shtetit dhe mos-prishja e sistemeve për sigurim social, pensional dhe shëndetësor, kurse perspektiva evropiane dhe integrimi gradual në Bashkimin Evropian është elementi kyç i zhvillimit politik dhe ekonomik i secilit shtet.  

Në vazhdën e bashkëpunimit të gjatë dhe të frytshëm me Organizatën Ndërkombëtare të Punës, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska u takua edhe me drejtorin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Heinz Koller.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->