Царовска одржа работен состанок со 10 невладини здруженија 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска одржа работен состанок со претставници на 10 здруженија на граѓани кои што работат на полето на унапредување на правата на лицата со попреченост со цел да се запознае со програмските активности на секое од здруженијата.

На состанокот Министерката Царовска го потенцираше значењето на цврстиот партнерски однос и активното учество на лицата со попреченост и нивните семејства за унапредување на положбата на лицата со попреченост до позиција на рамноправни граѓани кои што ќе ги уживаат сите права и одговорности во ова наше општество. 

Таа рече дека Министерството за труд и социјална политика ќе даде поддршка на сите граѓански здруженија и организации на лицата со попреченост. Лицата со попреченост ќе имаат можност преку активна партиципација да учествуваат во донесување на одлуки и врз основа на добиените сознанија, мислења, барања и сугестии Министерството ќе пристапи кон изготвување на квалитетни законски решенија и програми кои што ќе допринесат кон понатамошно унапредување на правата и достоинството на децата со посебни воспитно образовни потреби и лицата со попреченост, како и системски пристап кон решавањето на потребите и проблемите на лицата со секаков вид и степен на попреченост. 

Министерката Царовска на средбата рече дека усогласувањето на сите политики на делување на подрачјето за заштита на лицата со попреченост согласно со домашните и меѓународни стандарди како начин на создавање на највисока стапка на современа заштита и пристапност до сите права и нивно реализирање без дискриминација и  надградување на домашната правна рамка на подрачјето на заштита на лицата со попреченост, како и  создавање на услови за имплементација на законодавството и следење на неговата примена се цел на Министерството за труд и сиијална политика.

На состанокот се подвлече и потребата од мултиресорски пристап за изнаоѓање на соодветни решенија за подобрување на човековите права, достапноста и вклучувањето на лицата со попреченост, развивање на ефикасна правна заштита како и  сензибилизација на општеството низ подигнување на свеста за негување на еднаквоста. Се разговараше и за достапност на услуги кои што се базирани на потребите на лицата со попреченост, како и потребите за развивање на политики, мерки и применети програми, кои ќе ги поттикнат на самостојност, личен развој и активен живот, достапност на лицата со инвалидност во севкупното општествено како и обезбедување на стандарди за квалитетен живот и социјална сигурност.

Carovska zhvilloi takim pune me 10 organizata joqeveritare

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, ka zhvilluar takim pune me përfaqësues 10 shoqatave civile që punojnë në sferën e avancimit të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, me qëllim që të njoftohet me aktivitetet programore të secilës shoqatë veç e veç.

Në këtë takim Ministrja Carovska ka theksuar rëndësinë e raportit të fuqishëm dhe pjesëmarrjes aktive të personave me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre në avancimin e pozitës së këtyre personave deri në pozitën e qytetarëve të barabartë që do t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë në shoqëri.  Ajo ndër të tjera tha se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do t’i përkrahë të gjitha organizatat dhe shoqatat civile të personave me aftësi të kufizuar. Personat me aftësi të kufizuar përmes participimit aktiv do të kenë mundësi të marrin pjesë në vendimmarrje dhe në bazë të mendimeve, kërkesave dhe sugjerimeve të tyre, MPPS do t’i qaset përpilimit të programeve dhe zgjidhjeve ligjore që do të kontribuojnë në avancimin e mëtejmë të të drejtave dhe dinjitetit të fëmijëve me nevoja të posaçme edukative dhe personave me aftësi të kufizuara, si dhe qasje sistematike drejt zgjidhjes së nevojave dhe problemeve me çfarëdo lloji dhe shkalle të pengesave.

Ministrja Carovska në këtë takim theksoi se qëllimi i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është harmonizimi i të gjitha politikave në fushëveprimin e mbrojtjes së fëmijëve me pengesa në pajtim me standardet e vendit dhe ato ndërkombëtare – si mënyrë për shkallë më të lartë të mbrojtjes bashkëkohore dhe qasje deri te të gjitha të drejtat dhe realizimit të tyre pa diskriminim dhe përforcimi i kornizës ligjore të vendit në sferën e mbrojtjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar, si dhe krijimi i kushteve për implementimin e legjislacionit dhe monitorimin lidhur me zbatimit të tij.

Në këtë takim u nënvizua edhe nevoja e qasjes multiresoriale për gjetjen e zgjidhjeve adekuate për përmirësimin e të drejtave të njeriut, qasjes dhe përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar, zhvillimi i mbrojtjes efikase juridike, si dhe sensibilizimi i shoqërisë për ngritjen e vetëdijes për kultivimin e barazisë. Në këtë takim u bisedua edhe për qasjen e shërbimeve që bazohen në nevojat e personave me pengesa, si dhe nevojat për zhvillimin e politikave, masave dhe programeve që do t’i nxisin në pavarësi, zhvillim personal dhe jetë aktive të personave me aftësi të kufizuar në ngjarjet e përgjithshme shoqërore si dhe sigurimi i standardeve për jetë kualitative dhe siguri sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->