МТСП: Вонреден инспекциски надзор во ЦСР Карпош

Во врска со пишувањата на на порталот ohridsky.com под наслов: “Ексклузивно – од МТСП се исплаќале пари за трето дете и на државјани на Kосово и Aлбанија!!??” , ве известуваме дека Министерството за труд и социјална политика презема активности во рамки на своите надлежности. 

Имено, уште во текот на денот инспектори од Секторот за испекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата отпочнаа со вршење на вонреден надзор над спроведувањето на Законот за заштита на децата во однос на остварувањето на правото на родителски додаток за дете во Центарот за социјална работа Карпош како првостепен орган, при остварувањето на правото за родителски додаток за дете во однос на исполнетоста на условите за остварување на наведеното право, конкретно на законитоста на донесувањето на соодветните решенија.

Инаку, согласно со Законот за заштита на децата, родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото  го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.

По барањето за остварување на правото за родителски додаток за дете решава Центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот Центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето.

Согласно со Законот за заштита на децата Министерството врши инспекциски надзор над спроведувањето и примената на овој Закон и другите прописи што се однесуваат на заштитата на децата. Инспекцискиот надзор опфаќа:              

- надзор над применувањето и спроведувањето на овој Закон, како и на другите прописи и акти донесени врз основа на овој Закон,           

- надзор над остварувањето на правата за заштита на децата во центрите за социјална работа и исполнување на обврските на корисниците, утврдени со овој Закон.

Исто така, во однос на другите наводи за злоупотреби на одредени социјалнаи права кои се однесуваат на работењето на Центрите за социјална работа информираме дека Министерството за труд и социјлана политиика преку Секторот за испекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата ќе изврши вонреден надзор над спроведувањето на Законите. 

MPPS: Mbikëqyrje e jashtëzakonshme inspektive në QPS Karposh

Lidhur me shkrimet në portalin ohridsky.com me titull: “Ekskluzive – nga MPPS janë paguar të holla për fëmijën e tretë edhe qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë!!??”, ju informojmë se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka ndërmarrë aktivitete në kuadër të kompetencave të veta.

Në fakt, që atë ditë inspektorë nga Sektori për mbikëqyrje inspektive mbi zbatimin e dispozitave ligjore dhe të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve filloi me mbikëqyrje inspektive lidhur me zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve sa i përket realizimit të drejtës së shtesës prindërore për fëmijë në Qendrën për Punë Sociale Karposh – si organ i shkallës së parë, gjatë realizmit të së drejtës së shtesës prindërore për fëmijë sa i përket përmbushjes së kushteve për realizimin e kësaj të drejte, më konkretisht ligjshmërisë së sjelljes së vendimeve.

Ndryshe, në bazë të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, shtesë prindërore për fëmijë e realizon e ëma për fëmijën e saj të tretë të lindur gjallë. Këtë të drejtë e realizon e ëma që është shtetase e Republikës së Maqedonisë me qëndrim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë në tre vitet e fundit përpara dorëzimit të kërkesës.

Pas kërkesës për të realizuar të drejtën e shtesës prindërore për fëmijë, vendos Qendra për Punë Sociale kompetente për rajonin ku nëna e ka vendbanimin e përhershëm. Kërkesa për realizimin e të drejtës për shtesë prindërore për fëmijë me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohet në Qendrën kompetente për punë sociale, më së voni tre muaj nga lindja e foshnjës dhe kjo e drejtë realizohet nga data e lindjes së fëmijës.

Sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve MPPS kryen mbikëqyrje inspektive mbi implementimin dhe zbatimin e këtij ligji dhe dispozitave tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve. Inspektimi përfshin:

- mbikëqyrjen e implementimit dhe zbatimit të këtij ligji, si dhe të akteve dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji,

- mbikëqyren mbi ushtrimin e të drejtave për mbrojtjen e fëmijëve në Qendrat për Punë Sociale dhe përmbushjen e detyrimeve të përfitueseve, të përcaktuara me këtë ligj.       

Gjithashtu, në lidhje me pretendimet tjera të abuzimit të të drejtave të caktuara sociale, që kanë të bëjnë me punën e Qendrave për Punë Sociale, informojmë se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes Sektorit të mbikëqyrjes inspektive, mbi zbatimin e ligjeve dhe dispozitave tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, do të kryejë mbikëqyrje të jashtëzakonshme mbi zbatimin e ligjeve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->