Прв “Отворен ден со граѓаните” на министерката Царовска

На првиот “Отворен ден со граѓаните” министерката за труд и социјална политика Мила Царовска оствари средба со 25 граѓани. 

На средбите граѓаните ги кажуваа проблемите со коишто се соочуваат во рамките на институциите кои се под надлежност на Министерството за труд и социјална политика. При тоа, тие пријавуваа злоупотреби,  бараа решавање на нивните проблеми со кои се соочуваат што покажува дека системот не функционирал, но даваа и предлози за унапредување на системот на социјалната заштита.  

Министерката Царовска ги ислуша нивните проблеми и вети подобрување на системот на социјалната заштита со цел отвореност на сите и за сите граѓани коишто имаат проблеми и коишто се наоѓаат во ризик. Граѓаните изразија задоволство од можноста за своите проблеми да поразговараат со првиот човек кој раководи со секторот труд и социјална политика и надеж дека овој пристап ќе продолжи понатаму. 

Инаку, секој петок од 9 часот до 13 часот министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во рамките на “Отворениот ден со граѓаните” ќе остварува средби со граѓаните на Република Македонија, во просториите на Министерството за труд и социјална политика коиштои може да се јават на телефонскиот број 02/3106 212 и да закажат прием.

E para “Ditë e hapur me qytetarët” e Ministres Carovska

Në “Ditën e parë të hapur me qytetarët” Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, ka realizuar takim me 25 qytetarë.

Në këto takime qytetarët i kanë treguar problemet e tyre me të cilat ballafaqohen në kuadër të institucioneve që janë në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Gjatë kësaj, ata kanë paraqitur keqpërdorim, kanë kërkuar zgjidhjen e problemeve të tyre me të cilat ballafaqohen – që tregon se sistemi nuk ka funksionuar, por edhe kanë dhënë propozime për avancimin e sistemit të mbrojtjes sociale.Ministrja Carovska i ka dëgjuar problemet e tyre dhe ka premtuar përmirësimin e sistemit të mbrojtjes sociale me qëllim të hapjes së të gjithëve dhe për të gjithë ata që kanë probleme dhe që janë në rrezik. Qytetarët kanë shprehur kënaqësinë për mundësinë e tyre që të shprehin problemet dhe të bisedojnë me kreun e sektorit të punës dhe politikës sociale dhe shpresën e tyre që kjo qasje do të vazhdojë edhe më tej. 

Vlen të theksohet se çdo të premte prej orës 9 – 13, Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska në kuadër të “Ditës së hapur me qytetarët” do të realizojë takime me qytetarët e Republikës së Maqedonisë, në hapësirat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, të cilët mund të paraqiten në nr. e telefonit 02/3106 212 dhe të kërkojnë takim. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->