Работна средба за идна соработка помеѓу МТСП и УН Агенциите 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска заедно со раководниот тим во Министерството оствари работна средба со претставници на УН Агенциите предводени од постојаниот координатор на ООН и постојан претставник на УНДП во Република Македонија Луиза Винтон. 

Работната средба ја отворија министерката Мила Царовска и постојаниот претставник Луиза Винтон при што информираа дека целта на оваа работна средба беше да се поразговара како за досегашната, така и за идната соработка помеѓу Министерството за труд и социјлана политика и УН Агенциите во остварување на заедничките приоритети.

Имено, Министерството за труд и социјална политика гледа стратешки партнер во УН агенциите во имплементацијата на реформите за креирање на политики на социјална заштита и праведност кои се во насока на остварувањето на целите за одржлив развој.

Токму затоа, раководителите на сектори пред претставниците на УН Агенциите ги презентираа стратешките приоритети во сите сектори на Министерството за труд и социјална политика, согласно со програмата на Владата на Република Македонија и стратешкиот план на Министерството. 

Воедно беше побарана поддршка од УН агенциите за нивна реализација, но и изразена надеж за долготрајна и искрена соработка и посветеност во заложбите за правилно инклузивно општество за сите. 

Министерството за труд и социјална политика ја организираше средбата во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт – канцеларија Скопје. 

Takim pune për bashkëpunim të ardhshëm ndërmjet MPPS dhe Agjencive të KB-ve  

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, së bashku me ekipin udhëheqës të Ministrisë pati një takim pune me përfaqësues të Agjencive të KB-ve, udhëhequr nga Koordinatorja e Përhershme e OKB-së dhe Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së në Republikën e Maqedonisë, Luiza Vinton.

Takimin e punës e hapën Ministrja Milla Carovska dhe Përfaqësuesja e Përhershme Luiza Vinton, ku informuan se qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar si për bashkëpunimin e tanishëm, ashtu edhe për të ardhmen midis Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe agjencitë e KB-ve në arritjen e prioriteteve të përbashkëta.

Në fakt, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i shikon si partnerë strategjikë agjencitë e KB-ve (Kombeve të Bashkuara) në zbatimin e reformave për krijimin e politikave të mbrojtjes sociale dhe drejtësisë që synojnë arritjen e qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm.

Pikërisht për këtë udhëheqësit e sektorëve të MPPS i prezantuan para përfaqësuesve të Agjencive të KB-ve prioritetet strategjike në të gjithë sektorët e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me programin e Qeverisë dhe planin strategjik të Ministrisë.Në këtë takim njëherësh u kërkua mbështetje nga agjencitë e KB-ve për zbatimin e tyre, por edhe shpresë për bashkëpunim afatgjatë e të sinqertë dhe përkushtim për  përpjekjet për shoqëri përfshirëse për të gjithë.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale këtë takim e ka organizuar në bashkëpunim m Fondacionin Fridrih Ebert  - Zyra Shkup.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->