Средба на претставници на МТСП со претставници на КСОМ 

Претставници на Министерството за труд и социјална политика остварија средба со претставници на Конфедерација на синдикати на Македонија (КСОМ).

На средбата претседателот на КСОМ Марјан Ристески, генералниот секретар на КСОМ и претставник Синдикатот на полицијата Гоце Делчев Тодев и членот на претседателство и претставник на Независниот синдикат на градежните работници, инженери и трговци во градежништвото Атанас Трајковски ги презентираа состојбите во остварувањето на работничките права како и состојбите коишто се однесуваат на синдикалното организирање во приватниот сектор и сл.

Од друга страна, Министерството за труд и социјална политика ја истакна спремноста за соработка во однос на унапредувањето на работничките права имајќи ги во предвид меѓународните стандарди и искуства. 

Новата Влада на РМ во своите програмски определби се обврза да обезбеди процес на загарантирани консултации со граѓанскиот сектор, со коморите, со синдикатите и со други релевантни чинители во сферите на работа на власта, при носење нови закони и измени на постојните.

Исто така, се обврза и дека ќе направи евалуација за примената на Колективниот договор за вработените во МВР и почитување на работното законодавство. Доколку се утврдат пропусти, слабости и недоречености ќе се отвори социјалниот дијалог за подобрување на колективниот договор заради заштита на правата на полициските службеници. При тоа, ќе се дозволи слободно синдикално организирање на полициските службеници и слобода на одлучување за членство во синдикати. Нема да дозволиме злоупотреба на синдикалното организирање во цели кои не се во функција на заштита на правата и слободите на вработените во МВР.

Заложба на новата Влада е и подобрување на стандардот и квалитетот на живот на припадниците на МВР на тој начин што тие ќе се распоредуваат на работа во местото на живеење. На тој начин, ќе им се намалат трошоците за одвоен живот и патувања кои досега паѓаа на нивен товар.

Заеднички интерес, пак, и на МТСП и на претставниците на синдикатите присутни на  денешната средба е да се донесе нов Закон за работни односи посветен на обезбедување на вистинска заштита за работниците.

Takim i përfaqësuesve të MPPS me përfaqësuesve të KSM

Përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale kanë realizuar takim me përfaqësuesit e Konfederatës së Sindikatave të Maqedonisë (KSM).  Në takim kryetari i KSM Marjan Ristevski KSM, sekretari i përgjithshëm i KSM dhe përfaqësues i Sindikatës së Policisë Goce Delchev Todev dhe anëtari i Kryesisë dhe përfaqësues i Sindikatës së Pavarur të Punëtorëve të Ndërtimtarisë dhe tregtarëve në ndërtim Atanas Trajkovski e prezantuan gjendjen në lidhje me të drejtat e punëtorëve si dhe kushtet që kanë të bëjnë me organizimin sindikal në sektorin privat dhe ngjashëm.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale kanë theksuar gatishmërinë për bashkëpunim në lidhje me avancimin e të drejtave të punëtorëve, duke pasur parasysh përvojat dhe standardet ndërkombëtare.

Qeveria e re e Republikës së Maqedonisë në përcaktimet e veta programore ka marrë për detyrim të sigurojë proces të konsultimeve të garantuara me sektorin civil, me sindikatat dhe aktorëve tjerë relevant në sferën e punës së pushtetit gjatë miratimit të ligjeve të reja dhe ndryshimeve të atyre ekzistuese.

Gjithashtu, morën për obligim që të bëjmë vlerësimin lidhur me zbatimin e marrëveshjes kolektive për punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe respektimin e legjislacionit të punës. Nëse konstatohen lëshime, dobësi dhe paqartësi do të hapet dialogu social për të përmirësuar marrëveshjen kolektive për të mbrojtur të drejtat e punonjësve të policisë. Përveç kësaj, do të lejohet organizimi i lirë sindikal i punonjësve të policisë dhe liria për të vendosur për anëtarësim në sindikata. Ne nuk do të lejojmë keqpërdorimin e organizimit sindikal në objektivat që nuk kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të punonjësve të MPB-së.

Angazhimi i Qeverisë së re është edhe përmirësimi i standardit dhe cilësisë së jetës së përfaqësuesve të MPB-së në atë mënyrë që ata do të sistemohen sipas vendbanimit të tyre, kështu atyre do t’u reduktohen shpenzimet për jetë të ndarë dhe për udhëtime, që deri tani ishin në barrën e tyre.

Megjithatë, interes i përbashkët edhe i MPPS edhe i përfaqësuesve të sindikatave të pranishëm në takimin e sotëm është të miratohet një ligj i ri i punës i përkushtuar për të ofruar mbrojtje të vërtetë për punëtorët.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->