Средба за решавање на десетгодишниот  проблем  со гинеколог во Шуто Оризари

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска оствари работна средба со министерот за здравство, д-р. Арбен Таравари, министерот без ресор, г. Самка Ибраимовски, претседателот на Здружението на гинеколози на РМ, д-р Душко Филиповски и претставници на невладини организации. Тема на работниот состанок беше постојната законска регулатива за заштита на бремени жени, посебно на жените Ромки.

На средбата невладините организации имаа можност да ги искажат проблемите со коишто жените Ромки се соочуваат секојдневно и тие велат дека поголем број од нив за првпат со гинеколог се сретнуваат кога ќе дојде време за породување, а не ретко се случува од болница да бидат вратени затоа што немаат здравствени легитимации иако се итни случаи. 

Претседател на Здружението на гинеколози на РМ, д-р Душко Филиповски рече ова е прашање за кое е потребно трајно решение. Тој напомена дека во минатото понудени се разни начини за решавање на недостигот на матични гинеколози во Општина Шуто Оризари, но дека ниту едно од нив не се покажало како трајно.

Министерите за труд и социјална политика, за здравство и без ресор изразија задоволство затоа што, како што рекоа, дијалогот за изнаоѓање на решение на прашање кое десет години претставува проблем во Општина Шуто Оризари, е започнат и ќе се работи на можните решенија.

Министерката Царовска и министерот за здравство Таравари се согласија да одржат работен состанок со директорот на  Фондот за здравство на кој ќе разговаараат за можните решенија, а потоа тие да бидат претставени на состанокот на Здружението на гинеколози кој ќе се одржи на крајот од овој месец.

Takim për zgjidhjen e problemit dhjetëvjeçar për gjinekolog në Shuto Orizare 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ka zhvilluar takim pune me Ministrin e Shëndetësisë, dr. Arben Taravari, me Ministrin pa Portofol, z. Samka Ibraimovski, me kryetarin e Shoqatës së Gjinekologëve të R. së Maqedonisë, dr. Dushko Filipovski dhe me përfaqësues të organizatave joqeveritare. Temë e këtij takimi pune ishte legjislacioni ekzistues për mbrojtjen e grave shtatzëna, posaçërisht të grave rome.   

Në këtë takim organizatat joqeveritare kishin mundësi të shprehin problemet që gratë rome përballen çdo ditë, dhe ata thanë se shumë prej tyre për herë të parë me një gjinekolog takohen kur të vijë koha për lindje, dhe shpesh ndodh nga spitali që të kthehen sepse ata nuk kanë libreza shëndetësore, edhe pse janë raste urgjente.

Kryetari i Shoqatës së Gjinekologëve të RM-së, dr. Dushko Filipovski tha se kjo është një çështje për të cilën duhet zgjidhje e përhershme. Ai vuri në dukje se në të kaluarën janë ofruar mënyra të ndryshme për të zgjidhur mungesën e gjinekologëve amë në Shuto Orizare, por se asnjëra prej tyre nuk ka qenë e përhershme.Ministrat e Punës dhe Politikës Sociale, e Shëndetësisë dhe ai pa Portofol u shprehën të kënaqur për shkak se, siç thanë ata, ka filluar dialogu për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen që dhjetë vjet paraqet problem në Shuto Orizarë, dhe do të veprohet për zgjidhjet e mundshme.

Ministrja Carovska dhe Ministri i Shëndetësisë, Taravari ranë dakord për të mbajtur një takim pune me drejtorin e Fondit Shëndetësor, në të cilin do të bisedohet për zgjidhjet e mundshme, dhe më pas ato të prezantohen në takimin me Shoqatën e Gjinekologëve - takim ky që do të zhvillohet në fund të këtij muaji.     

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->