МТСП: Прекината шестгодишната неправда врз најранливите категории-извршени две исплати на социјална парична помош и туѓа нега во септември  

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја информираше јавноста дека во насока на остварување на заложбите за одговорно работење и враќање на парите кај граѓаните од септември 2017 година е воспоставена редовна динамика на исплата на правата за социјална парична помош и паричниот надоместок за помош и нега од друго лице, популарно наречената-туѓа нега.

Со ова се исправа една неправда врз дел од најранливите категории граѓани во Република Македонија, која датира уште од 2011 година.

Царовска изјави: ,,Во 2011 година на граѓаните кои што примале социјална помош и туѓа нега им е украдена една исплата. Наместо за правата кои што требало да ги остварат во ноември за туѓа нега и за социјална парична помош да добијат исплата во месец декември, таа ја добиле во јануари 2012 година. Со ова се случува скратување на еден месец во исплата на правата. Со ова биле оштетени повеќе од 30 илјади граѓани, со вкупна сума од над 240 милиони денари. Парите ги враќаме кај граѓаните. Министреството за труд и социјална политка овој месец направи две исплати на социјална парична помош и правото на туѓа нега. На 1 септември граѓаните добија една исплата, онаа која што е задоцнета, и сега на 14 септември имавме втора исплата, во истиот месец, со цел да ја исправиме неправдата која што пред шест години им била направена на најранливите категории на граѓани. За оваа задоцнета исплата, со ребалансот на буџетот обезбедивме дополнителни 200 милиони денари. Ова не е единствен пример со кој се правел удар токму врз грбот на најранливите категории во изминатите 11 години. Практиките се менуваат и институциите работат само во интерес и грижа за граѓаните. Начинот на кој се грижиме за најранливите е огледало и на самите нас, и индивидуално, и колективно.’’

 

 

MPPS: Ndërpritet padrejtësia gjashtëvjeçare që u është bërë kategorive më të ndjeshme të qytetarëve -  janë kryer dy pagesa të asistencës sociale në të holla dhe për përkujdesje në shtator


Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot e ka informuar opinionin se në drejtim të përmbushjes së synimeve për punë të përgjegjshme dhe kthimin e të hollave te qytetarët, prej shtatorit të vitit 2017 është vendosur dinamika e rregullt e pagesës së të drejtave për asistencë sociale në të holla dhe kompensimi në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, e quajtur në mënyrë popullore si përkujdesje nga tjetërkush.

Me këtë veprim rregullohet një padrejtësi ndaj kategorive më të ndjeshme të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, që daton që nga viti 2011.

Me këtë rast ministrja Carovska tha: “Në vitin 2011 qytetarëve që kanë pranuar asistencë sociale dhe përkujdesje u është vjedhur një pagesë. Në vend që pagesa për të drejtën që është dashur ta realizojnë në nëntor për përkujdesje dhe për asistencë sociale në të holla t’u bëhet në dhjetor, atyre u është kryer pagesa në janar të vitit 2012. Me këtë u është shkurtuar për një muaj pagesa e të drejtave. Me këtë janë dëmtuar më shumë se 30 mijë qytetarë, ne shume prej mbi 240 milionë denarë. Të hollat ua kthejmë qytetarëve. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale këtë muaj ka kryer dy pagesa të asistencës sociale në të holla dhe të drejtës së përkujdesjes. Më 1 shtator qytetarët morën njërën pagesë – ajo që ishte e vonuar, dhe tani më 14 shtator kishim pagesën e dytë në të njëjtin muaj, me qëllim që të përmirësojmë padrejtësinë që u është bërë para gjashtë muajve kategorive më të ndjeshme të qytetarëve. Për këtë pagesë të vonuar, me rebalancin e buxhetit siguruar 200 milionë denarë shtesë. Ky nuk është shembulli i vetëm me të cilin janë goditur pikërisht këto kategori të qytetarëve në 11 vitet e kaluara. Praktikat ndryshojnë dhe institucionet punojmë vetëm në interes dhe përkujdesje të qytetarëve. Mënyra se si kujdesemi për kategoritë më të ndjeshme të qytetarëve është pasqyrë edhe për vetë ne, edhe individualisht edhe kolektivisht.”

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->