Советувалиште за психо-социјална помош и поддршка

Во рамки на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје работи советувалиште за психо-социјална помош и поддршка за одделна група  на корисници:

- советувалишна работа со жртви на семејно насилство;

- психо-социјален третман на сторители на семејно насилство;

- советувалишна работа за деца и младинци со воспитно социјални проблеми;

- советувалишна работа за нарушени партнерски, семејни и  односи  родители/деца;

- советувалишна работа со идни родители;

- советувалишна работа со  лица со попреченост  и нивните родители;

Советувалиштето за психо-социјална помош и поддршка од 18.08.2017 година, работи во просториите на „Даре Џамбаз“, ул.11 Октомври бр.42а (II кат соба бр.55). Работното време е од 08-20 часот, секој работен ден.

Контакт лице: Бранка Дадасовиќ,  тел.:076/475-089. 

Këshillimore për përkrahje dhe ndihmë psiko-sociale

Në kuadër të EP Qendra Ndër-komunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit punon Këshillimorja për përkrahje dhe ndihmë psiko-sociale për një grup të caktuar të shfrytëzuesve:

- këshillimore për punë me viktima të dhunës në familje;

- trajtim psiko-social për kryerësit e dhunës në familje;

- punë këshilluese për fëmijët dhe të rriturit me probleme edukative-sociale;

- punë këshilluese për raportet e prishura familjare dhe marrëdhënie prindër/fëmijë;

- punë këshilluese për prindër të ardhshëm;

- punë këshilluese me persona me pengesa dhe me prindërit e tyre;

Këshillimorja për përkrahje dhe ndihmë psiko-sociale prej dt. 18.08.2017 punon në hapësirat e “Dare Xhambaz”, në rr. 11 Tetori nr. 42a (kati II, dhoma nr. 55). Orari i punës është prej orës 08-20, çdo ditë pune. 

Personi për kontakt: Branka Dadasoviq, tel. 076/475089

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->