Царовска на средба со младите иновативци од „АндроМета“: Остануваме посветени на заложбата да обезбедиме еднакви услови и подобар живот за секое дете

Александра Поповска, Матеј Плавевски, Дарио Стојанов, Данче Петрушевска и Амра Личина, чиј тим „АндроМета“ е еден од петте којшто се избрани на светско ниво за развој на апликацијата SpeakOut за поддршка од врсничко насилство, денеска се сретнаа со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерката ги покани иновативното решение да го презентираат и пред Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување со што ќе се разгледа можноста истото да се вметне како дел од сеопфатната стратегија против насилство врз деца и оперативен план коишто се во фаза на подготовка. 

„Горди сме што имаме непроценлив потенцијал кај младите луѓе во Република Северна Македонија. Вашата иновативност, посветеност и енергија за создавање подобри услови за живот и развој на вештини кои решаваат сериозни проблеми во општеството и на новите генерации, ни дава поттик како министерство и Влада да останеме посветени на заложбата за обезбедување еднакви услови и подобар живот за секое дете“, рече министерката Царовска.

Александра Поповска (18 години), којашто е лидерка на тимот вели дека возрасните не веруваат секогаш во нивните способности, но таа лично верува дека младите можат да направат промена.

„SpeakOut е мобилна апликација која ги мотивира младите анонимно да побараат помош и да дадат поддршка на своите врсници. Ним им се нудат две опции за добивање помош. Јавно да објават и да добијат помош од другите членови во заедницата или да разговараат со волонтер, приватно, еден-на-еден“ , вели Поповска.Македонскиот тим е еден од петте тимови којшто е избрaн на светско ниво за развој на мобилна апликација SpeakOut. Целта на апликацијата која што се развива како дел од предизвикот Generation Unlimited треба да служи како поддршка на жртви од врсничко насилство, а македонскиот тим беше избран од УНИЦЕФ и партнерите меѓу оние коишто  ќе добијат стручно менторство и по 20.000 американски долари за проширување на апликацијата.

Во младинскиот предизвик Generation Unlimited се вклучија повеќе од 800 иноватори од 16 земји за да побараат одговор на неодложното прашање: како да се постигне секој млад човек да добие образование, вештини и оспособеност за изградба на подобра иднина? 

Целта на овој предизвик во кој се вклучени првите луѓе на Обединети Нации и Европска Унија е сите млади на возраст од 10 до 24 години да добијат образование, обука и работа до 2030 година.

Carovska në takim me inovatorët e rinj të “AndroMeta”: Mbetemi të përkushtuar ndaj angazhimit për të siguruar kushte të barabarta dhe jetë më të mirë për çdo fëmijë

Aleksandra Popovska, Matej Plavevski, Dario Stojanov Dançe Petrushevska dhe Amra Liçina, ekipi i të cilëve “AndroMeta” është një nga pesë që janë zgjedhur në nivel botëror për zhvillimin e aplikimit SpeakOut për mbështetjen kundër dhunës nga moshatarët, sot u takuan me ministren e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska. Ministrja i ftoi që zgjidhjen inovative ta prezantojnë para Trupit Kombëtar Koordinues për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, me çka do të shqyrtohet mundësia që i njëjti aplikacion të inkorporohet si pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse kundër dhunës ndaj fëmijëve dhe Planit operativ që janë në përgatitje e sipër.

“Jemi krenarë që kemi potencial të paçmueshëm tek të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Inovacioni, përkushtimi dhe energjia e juaj për krijimin e kushteve më të mira për jetë dhe për zhvillimin e shkathtësive që zgjidhin probleme serioze në shoqëri dhe të gjeneratave të reja, na nxittë si ministri dhe si qeveri të mbetemi të përkushtuar në angazhimin për sigurimin e kushteve të barabarta dhe jetë më të mirë për secilin fëmijë”, theksoi ministrja Carovska. Aleksandra Popovska (18 vjeçe) e cila është lidere e skuadrës thotë se të rriturit nuk besojnë çdoherë në aftësitë e tyre, por ajo personalisht beson se të rinjtë mund të bëjnë ndryshimin.  „SpeakOut është aplikim mobil që i motivon të rinjtë që në mënyrë anonime të kërkojnë ndihë dhe të japin mbështetje moshatarëve të tyre. Atyre u ofrohen dy opsione për marrjen e ndihmës. Publikisht të paraqesin dhe të marrin ndihmë nga anëtarët tjerë të komunitetit apo të bisedojnë me vullnetar, privatisht, në katër sy”, thotë Popovska. 

Ekipi maqedonas është një nga pesë ekipet e zgjedhur në nivel botëror për zhvillimin e aplikimit mobil SpeakOut. Qëllimi i aplikacionit, që zhvillohet si pjesë e sfidës Generation Unlimited duhet të shërbejë për mbështetjen e viktimave nga dhuna e moshatarëve, ndërsa ekipi maqedonas u përzgjodh nga UNICEF-i dhe partnerët ndër të cilët që do të fitojnë mbështetje profesionale dhe nga 20.000 dollarë amerikanë për përhapjen e aplikacionit.Në sfidën e të rinjve Generation Unlimited u përfshinë më shumë se 800 inovatorë nga 16 shtete që të kërkojnë përgjigje të pyetjes së patjetërsueshme: si të arrihet çdo i ri për të marrë arsim, shkathtësi dhe kompetencë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë?   

Qëllimi i kësaj sfide, në të cilën janë përfshirë krerët e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është që të gjithë të rinjtë të moshës prej 10-24 vjet të arsimohen, trajnohen dhe të punojnë deri në vitin 2030.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->