Повици/Огласи 2021 година

18.01.2021

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2021 година (Службен весник на Република Севрна Македонија бр.8/21) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе

Програма за рефундирање за 2021 година

11.01.2021

ПОВИК

за учество во работа на Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа за 2021 година

Министерството за труд и социјална политика согласно со член 3 од Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/13, 13/16 и 2/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 318/20), во натамошниот текст: Комисија за ревизија,  ги повикува заинтересираните лекари - специјалисти  да се јават за учество во работа на Комисијата за ревизија за период од една година.

На овој повик може да се јават истакнати медицински стручни лица коишто работат во здравствени установи и кои имаат најмалку 5 години работно искуство во областа по положен специјалистички испит во следните области:

  • специјалист интернист,
  • специјалист психијатар,
  •  специјалист по трудова медицина,
  • останати специјалисти (офталмологија, онкологија, кардиологија, неврологија, ортопед, специјалист  хирург  и др.)

Заинтересираните лица за учество во работата на Комисијата за ревизија треба да достават барање, кратка биографија, копија од лиценца за работа, потврда за работен однос и копија од уверение за положен специјалистички испит како доказ за работно искуство во областа од најмалку 5 години по специјализацијата.

Барањето се поднесува до Министерството за труд и социјална политика, ул: “Даме Груев“, бр.14, 1000 Скопје, со назнака: Комисија за ревизија, најдоцна до 15.01.2021 година. 

Повици/Огласи 2020 година

 

21.12.2020

Врз основа на член 157 од Законот за социјалната заштита заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 104/2019, 146/19 и 275/19) Комисијата за обезбедување на средства за социјални услуги од општините и другите даватели, формирана од министерот за труд и социјална политика,  објавува

 ЈАВЕН КОНКУРС

 За  доделување средства на здруженија и приватни даватели на социјални услуги, за давање на социјални услуги

 

МКД

АЛБ

02.12.2020

Во рамки на втората фаза на ROMACTED објавен е Повикот за предлози на организации.

02.12.2020

Во рамки на Програмата ROMACTED II објавен е Повикот за тендери на консултанти и фасилитатори. Крaен рок за доставување на апликации е 12 јануари 2021 (23.59 CET).

23.11.2020

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, У.бр. 53/11 132/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, У.бр.8/14, 61/15, 154/15, 23/16, 178/16 и У.бр.65/17),  член 29 од Законот за инвалидски организации ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013) и член 158 од Законот за социјална заштита(“Службен весник на Република Македонија” бр. 104/19, 146/19 и 257/19), Министерството за труд и социјална политика, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија

Повеќе

13.11.2020

Покана - јавна дискусија за Стратегија за Социјални Претпријатија

Почитувани, Министерството за труд и социјална политика ја поканува заинтересираната јавност на јавна дискусија за нацрт- верзијата на првата Национална стратегија за социјалните претпријатија, што ќе се одржи на 18.11.2020 година (среда), со почеток во 10:00 часот. Поради состојбата со Ковид-19 и предвидените мерки за заштита, дискусијата ќе се одвива онлајн, на платформата ЗУМ.

Повеќе

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за "Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија" помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр.17-8716/1, Министерството го распишува следниот Оглас за ангажирање на асистент на проект

Повеќе информации овде

Јавен повик

Врз основа на член 9 од Закон за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи ("Службен весник на Република Македонија" број 166/12 и 30/16), Министерството за труд и социјална политика, објавува

                                                                        Ј А В Е Н   П О В И К

за прибирање на барања од заинтересирани правни лица за учество при распределбата на правото за упатување на работници (деташман) за изведување на проектни договори во СР Германија и тоа за:

-    120  работници за изолациони проектни договори;  

-    110 работници за монтажерски проектни  договори и   

-    320 работници за градежни проектни договори.  

Повеќе

Јавен оглас

Во рамки на проектот Инклузија на децата Роми во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен повик за доставување на понуди за набавка на смарт уреди/таблети за потребите на проектот.

Повеќе инфорамции овде

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за побарувани занимања, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија и УНОПС, на ден 09.07.2020 година, се објавува ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

Повеќе информации овде

Në bazë të Planit Operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit dhe shërbimeve në tregun e punës për vitin 2020, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së  Veriut për masën  3.3 Stërvitje për profesione të kërkuara, të financuar nga Buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut i UNOPS, më datën 09.07.2020, bëhet SHPALLJE PUBLIKE për personat e evidentuar si të papunë

Më shumë informata këtu

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 08.07.2020  година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 08.07.2020  година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на ден 08.07.2020 година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Повеќе информации овде

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден  08.07. 2020 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Повеќе информации овде

Врз основа на Ревидираниот  Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  08.07.07 2020 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица

Повеќе информации овде

 

Во рамките на проектот „Креативни и едукативни активности за поддршка на деца во мали групни домови и поправни установи во период на самоизолација предизвикана од Ковид 19“ поддржан од УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје, финансиран од УСАИД, кој го спроведува ХОПС, објавуваме:

Повик за ангажирање лица за поддршка на работењето на Јавната установа за згрижување деца – Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение и на Јавната установа Детски дом 11 Октомври, Скопје

Повеќе

Покана за доставување понуди

Развој и спроведување на кампања- Работнички права

Повеќе информации овде  (ENG)

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија,  за  6.2 Програма за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 06.03.2020 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.4 Обуки за возачи за “Ц” и “Д” - категорија, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 04.03.2020 година, се објавува

ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 04.03.2020 година, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 04.03.2020 година, се објавува:


ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  13.02. 2020 година се објавува 

Јавен повик до невработените лица  (ALB)

Јавен повик

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се објавува

Јавен повик/известување до невработените лице  (ALB)

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (ALB)

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на ескперти на проект

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Јавен повик

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година (Службен весник на Република Македонија бр.277/19) објавува: 

Јавен повик за поднесување на барање по  однос на програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Барањето може да се поднесе од страна на лицето со попреченост, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2020 година.

Повици/Огласи 2019 година

МАТРА проект „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција"

Оглас за ангажирање на тимови на меѓународни/национални експерти од областа на родово базирано насилство 

Оглас за ангажирање на асистент на проектот 

Јавен повик

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, У.бр. 53/11 132/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, У.бр.8/14, 61/15, 154/15, 23/16, 178/16 и У.бр.65/17),  член 29 од Законот за инвалидски организации ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013),Министерството за труд и социјална политика, објавува:

Јавен повик за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија

Огласот е објавен на 28.10.2019.

Јавен повик

Врз основа на договорот за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации за 2019 година, Министерството распишува:

Јавен повик за прибирање на понуди за сервис  на софтвер за евиденција на корисници во Прифатен центар за баратели на азил

Формат за достава на понуда 

Јавен повик

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на почетокот на 2019 година отпочна со имплементација на четиригодишен проект кој ќе се фокусира на подобрување на вработливоста и поддршка при вработувањето на најранливите групи со фокус на Роми, млади и лица со попреченост. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC). 


Во рамки на проектот ќе бидат испорачани услуги базирани на Acceder методологијата за поддршка на вработувањето на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост. Предвидено е овие услуги да бидат испорачани преку мрежа на здруженија на граѓани врз основа на претходно утврдени цени на услугите. За таа цел, УНДП објавува оглас за национален консултант за дефинирање на методолошки пристап за пресметка на цени на услуги базирани на Acceder методологијата.


Деталите за огласот се достапни на следниот линк: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=88317

Повик

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, во рамки на  имплементација на четиригодишен проект кој се фокусира на подобрување на вработливоста и поддршка при вработувањето на најранливите групи со фокус на Роми, млади и лица со попреченост објавува:

Повикот за изразување на интерес на здруженија на граѓаани за потенцијално партнерство со УНДП во испорака на услуги за поддршка на вработувањето на Роми и други лица во ризик од социјална исклученост. 

Повеќе информации овде:

https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/presscenter/articles/2019/08/call-for-expression-of-interest-from-csos-and-ngos.html

 

Проектот Зајакнување на социјалниот дијалог има потреба од ангажирање консултанти за изработка на анализа и обука за членовите на Економско-социјалниот совет за Целите на ОН за одржлив развој.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST

PROFESSIONAL EXPERTISE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 


ПОВИК

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESITEKSPERTIZË PROFESIONALE NË FUSHËN E SHKATHTËSIVE SIPËRMARRËSVE DHE QASJE NË FINANCA

CALL FOR EXPRESSION OF INTERESTPROFESSIONAL EXPERTISE IN THE FIELD OF ENTERPRENEURIAL SKILLS AND ACCESS TO FINANCE

 


ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВО РАЗВОЈ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО 

МКД

АЛБ

АНГ

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година и измените и дополнувањата од месец јули 2019 година, усвоени од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 4.2 Обуки за  напредни ИТ вештини (кофинансирање – финансирана 49% од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 51% од спроведувачот на обуки), на ден 06.09.2019 година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за спроведувачи на обуки за напредни ИТ вештини

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија за мерката 3.3A Пилот обуки за побарувани занимања во струмичкиот регион, финансирана од Буџетот на  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, на ден 07.08.2019 година, се објавува ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица

МКД

АЛБ

Оглас

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-9891/1 од 27.11.2018 година и бр.44-9892/1 од 27.11.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) и Решението на министерката за труд и социјална политика бр. 03-9917/1 од 24.09.2018 година и бр.03-5096/1 од 10.07.2019 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за труд и социјална политика објавува: 

ОБЈАВА бр.01/2019

за давање во закуп на недвижни ствари –детски одморалиштапо пат на електронско јавно наддавање

Повеќе информации овде:

МКД

ENG

ALB

Јавен повик

Повик за изразување интереспрофесионална експертиза во областа на трипартитниот социјален дијалог

МКД

ENG

ALB

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,  на ден  25.02. 2019 година се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК до невработени лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден  25.02.2019 година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати


ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година  се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач,  финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2019 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 3.1 Обука на работно место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на  ден 25.02.2019 година, се објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработените лица

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 5. Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на  ден 25.02.2019  година, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->