Застапник

Застапник за еднакви можности на жените и мажите

Согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите, член 23 во рамките на Министерството за труд и социјална политика се води постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите.

Постапката ја води Застапник за еднакви можности на жените и мажите, лице вработено како државен службеник во Министерството за труд и социјална политика.

Застапникот за еднакви можности на жените и мажите во делокругот на своите надлежности, самостојно извршува работи и задачи што се однесуваат на правна заштита на дискриминирани лица врз основа на пол и поведување постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите согласно одредбите од Законот за еднакви можности на жените и мажите, соработува со надлежните субјекти (надлежен инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган), подготвува годишни извештаи и анализи и врши други работи.

Претставка за поведување на постапка за утврдување нееднаков третман на жените и мажите

Анализи/БрошуриГодишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите


Директиви/ Резолуции/ Декларации / Конвенции / Препораки

Декларации

Директиви на Советот на Европската Унија за еднакви можности на жените и мажите

Резолуции

Резолуција на Советот за безбедност 1325 (2000)

Препораки на Совет на Европа

  • СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ СЕКСИЗМОТ
    • Препорака CM / Rec (2019) 1 усвоенa од страна на Комитетот  на министри на Советот на Европа 27 март 2019 година Совет на Европа
    • Rekomandimi CM/Rec(2019)1 i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës 27 mars 2019 Këshilli i Evropës

Известување по меѓународни обврски


Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW)

Извештај-Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска Конвенција)


Извештај Пекинг +20

Извештај Пекинг +25

Индекс на родова еднаквост

Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022     (eng)

Индекс на родова еднаквост   (Eng)


Родово одговорно буџетирање

Улогата на жените во креирање на политики од областа на климатските промени и животната средина
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }