Правилници од Законот за социјалната заштита

ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Гарантирана минимална помош 

Повеќе

Правилници од Законот за социјална сигурност на стари лица

Право на социјална сигурност за стари лица  

 

Правилници од Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

Правилници од Законот за семејство

Правилници од Законот за работните односи

Правилници од Законот за заштита од вознемирување на работното место

Правилници од Законот за Инспекцијата на труд 

Правилник од Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

Правилникот за начинот на пресметка на износот на субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување по основ на зголемување на плата (244/19)

Правилници за приватни агенции за вработување

Правилници од Законот за вработување и работа на странци

Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

Правилници од Закон за вработување на инвалидни лица

Правилници од Законот за минимална плата

Правилници од Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност 

Правилници од Законот за младински додаток

Листата со класи во кои се содржани производствени дејности од Националната класификација на дејности Рев.2

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за остварување на правото на младински додаток

Правилници од Законот за европски работнички совет

Правилни за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилници од Законот за мирно решавање на работните спорови

Правилници од Законот за волонтерство

Правилници од Закон за практиканство

Правилници од Законот за еднакви можности на жените и мажите

Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

Правилници од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување


Правилници од Законот за инвалидски организации

Правилници од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци

 

Правилници од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослоободителната војна

Правилници од  Законот за обележувањe, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија

Други значајни правилници и упатства

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }