Царовска: Работиме на ревидирање на Законот за безбедност и здравје при работа

Министерството за труд и социјална политика, Националниот совет за безбедност и здравје при работа со поддршка на Канцеларијата на „Friedrich Ebert Stiftung“ – Скопје со доделувања на националната награда и призинанија за придонес на компаниите денеска го одбележаа Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека она што е особено важно е дека Владата е цврсто решена и понатаму да се залага за унапредување на здравјето на работниците и безбедноста на работните места, и работи на превенција од несреќи и заболувањата поврзани со работата и работните места.

„Во текот на оваа година продолжуваат активностите за ревидирање и унапредување на постоечката законска рамка во областа на безбедноста и здравјето при работа, односно ревидирањето на Законот за безбедност и здравје при работа. Се надеваме дека со овие измени и унапредувања на законите одредби, пред сè ќе ја подобриме практичната имплементација на законот, кој е донесен пред повеќе од 10 години и во овој период се детектирани повеќе слабости и можности за негово подобрување. Истовремено со вклученост на сите засегнати страни подготвуваме и целосно нов Закон за работни односи со кој се унапредуваат работничките права и ќе биде усогласен со сите меѓународни конвенции“, изјави Царовска.

Во целиот овој процес се вклучени советодавното тело кое дава значаен придонес во изминатиот период, како во креирањето на стратешките и оперативни документи од областа, така и во следењето на состојбите во делот на БЗР, поттикнување на иницијативи, но и сите останати здруженија, организации на работодавачи, организации на работници, експерти и стручни лица од областа.

Претседателката на Националниот Совет за безбедност и здравје при работа проф. Јованка Каранџинска Бислимовска рече дека и претставува особена чест што годинава државата се приклучува кон меѓународната иницијатива за одбележување на 28 април Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. „Годинешното мото за одбележување на Светскиот ден за БЗР е „Заедно за безбедна и здрава работа во иднина“, инспирирани од веќе отпочнатите глобални анализи, дискусии и дебати на тема „работата во иднина“. Кога дискутираме за тоа како ќе изгледа работата во иднина со сите промени кои ќе се случуваат и кои веќе се случуваат, неопходно е да мислиме и на аспектите кои задираат во безбедноста и здравјето при работа, и на тоа како политиките и системите за БЗР да ги унапредуваме и прилагодуваме за да можат и тие соодветно да одговорат на очекуваните предизвици“, рече Каранџинска Бислимовска.

Националната награда која што ја доделува Советот за безбедност и здравје при работа на компаниите со најдобра пракса во областа на БЗР за 2018 година ја добија ЕВН Македонија електрани ДООЕЛ, Џонсон Мети ДООЕЛ и ДС Смитх АД Скопје.

Carovska: Punojmë në revidimin e Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Këshilli Nacional për Siguri dhe Shëndet gjatë Punës më mbështetjen e Zyrës „Friedrich Ebert Stiftung“ – Shkup, me ndarjen e Çmimit Nacional dhe Mirënjohjes për kontribut të kompanive, sot ka shënuar Ditën Ndërkombëtare për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, theksoi se është veçanërisht e rëndësishme që Qeveria është e vendosur fuqishëm që edhe më tej të bëjë përpjekje për avancimin e shëndetit të punëtorëve dhe sigurinë e vendeve të punës, dhe punon në parandalimin e fatkeqësive dhe sëmundjeve që ndërlidhen me punën dhe vendet e punës.

“Gjatë këtij viti vazhdojnë aktivitetet për revidimin dhe avancimin e kornizës ligjore aktuale në sferën e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës, respektivisht revidimin e Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës. Shpresojmë se me këto ndryshime dhe avancime të dispozitave ligjore, para së gjithash, do të përmirësojmë implementimin praktik të ligjit, që është miratuar para më shumë se 10 vite dhe gjatë kësaj periudhe janë detektuar shumë dobësi dhe mundësi për përmirësimin e të njëjtit. Njëkohësisht, duke përfshirë të gjitha palët e interesuara jemi duke përgatitur ligj tërësisht të ri për marrëdhënie pune, me të cilin do të avancohen të drejtat e punëtorëve dhe do të jetë i harmonizuar me të gjitha konventat ndërkombëtare”, theksoi Carovska. 

Në gjithë këtë proces është përfshirë organi këshillëdhënës i cili ka dhënë kontribut të rëndësishëm në periudhën e kaluar, si në krijimin e dokumenteve strategjike dhe operative nga kjo sferë, ashtu edhe në ndjekjen e gjendjes në pjesën SSHP, nxitjen e iniciativave, por edhe shoqata tjera, organizata të punëdhënësve, organizata të punëtorëve, ekspertë dhe profesionistë nga kjo sferë.  

Kryetarja e Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet gjatë Punës, prof. Jovanka Karanxhinska Bislimovska theksoi se është nder i veçantë që sivjet shteti i është bashkëngjitur kësaj iniciative ndërkombëtare për shënimin e 28 Prillit –Ditës ndërkombëtare për siguri dhe shëndet gjatë punës.

“Motoja e sivjetshme për shënimin e Ditës Botërore për SSHP është ‘Së bashku për punë të sigurt dhe të shëndetshme në të ardhmen’ – të frymëzuar nga analizat e filluara globale, diskutimet dhe debatet mbi temën “puna në të ardhmen’. Kur diskutojmë lidhur me atë se si do të jetë puna në të ardhmen me të gjitha ndryshimet që do të ndodhin dhe të cilat tani janë duke ndodhur , domosdo duhet të mendojmë edhe për aspektet që prekin shëndetin dhe sigurinë gjatë punës, dhe rreth asaj se si politikat dhe sistemet për SSHP t’i avancojmë dhe përshtatim që edhe ato të mundën t’u përgjigjen sfidave të pritura”, theksoi Karanxhinska Bislimovska.

Çmimin nacional të cilën e ndanë Këshilli për Siguri dhe Shëndet gjatë Punës kompanive me praktikë më të mirë nga sfera e SSHP pr vitin 2018 e kanë fituar EVN Maqedoni Elektranat,  Xhonson Meti dhe DS Smith SHA Shkup

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->