Царовска во Македонска Каменица: Решивме долгогодишно барање на рударите, ја намаливме возраста за нивно пензионирање

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска беше во работна посета на Македонска Каменица. Царовска се сретна со градоначалничката на Македонска Каменица Соња Стаменкова, со рударите, а ги посети и Центарот за социјални работи, градинката и Дневниот центар за лица со попрченост.

Царовска на средбата со рударите рече дека со законските измени кои стартуваа на почетокот на годината се решени долгогодишните барања на рударите за намалување на старосната граница за пензионирање.

„Како што ветивме, МТСП направи законски измени со кои се дава можност рударите да одат во старосна пензија и со навршување на 40 години стаж за мажи, односно 35 години стаж за жени”, рече министерката Царовска, во Македонска Каменица.

Со прделог измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување се овозможува на осигурениците кои работат на работни места на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење да им се намалува возраста за пензионирање пропорционално на времето поминато на работа со бенефициран стаж.

При посетата на Дневниот Цантар за лица со попреченост, којшто беше отворен лани во септември министерката истакна дека со законот за социјална заштита којшто е во собраниска процедура се унапредуваат правата на лицата со попречености и се воведуват нови услуги кои треба да им го олеснат индивидуалниот живот.

„Дневните центри како овој во Македонска Каменица но и во другите градови значат многу за зголемување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост. Во центарот има програми за индивидуална работа за секое лице, а се работи и во група и со родителите на корисниците“, рече Царовска.

Carovska në Makedonska Kamenicë: Zgjodhëm një kërkesë shumëvjeçare të minatorëve, e ulëm moshën e pensionimit të tyre

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot ka qëndruar në vizitë pune në Makedonska Kamenicë. Carovska u takua me kryetaren e kësaj komune, Sonja Stamenkova, me minatorët, ndërsa ka vizituar edhe Qendrën e Punëve Sociale, kopshtin dhe Qendrën Ditore për personat me aftësi të kufizuara.

 Carovska në takimin me minatorët theksoi se me ndryshimet ligjore, që filluan prej fillimit të këtij vitit, janë zgjidhur kërkesat shumëvjeçare të minatorëve për uljen e kufirit të moshës për pensionim.

 “Ashtu siç theksuam, MPPS ka bërë ndryshime ligjore me të cilat jepet mundësia që minatorët të shkojnë në pension pleqërie edhe me mbushjen e 40 viteve stazh pune për meshkujt, respektivisht 35 vjet stazh pune për gratë”, theksoi ministrja Carovska. 

 Me propozim-ndryshimet dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor të siguruarve që punojnë në vende pune, të cilëve stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzgjatje të shtuar, u mundësohet të ulet mosha e pensionimit proporcionalisht me kohën e kaluar në punë me stazh të benificuar. 

 Gjatë vizitës së Qendrës për personat me aftësi të kufizuara, që u hap vitin e kaluar në shtator, ministrja theksoi se me Ligjin për mbrojtje sociale, që është në procedurë parlamentare, avancohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe vendosen shërbime tjera që duhet të lehtësojnë jetën individuale.

 “Qendrat Ditore, sikurse kjo në Makedonska Kamenicë, por edhe në qytetet tjera kanë rëndësi të madhe për rritjen e cilësisë së jetës të personave me aftësi të kufizuara intelektuale. Në këtë Qendrë ka programe për punë individuale për secilin person, ndërsa punohet edhe në grupe edhe me prindërit e përfituesve”, theksoi Carovska.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->