Царовска во работна посета на Пробиштип: Воведoвме бенифициран стаж за рударите и ги зголемивме капацитетите во градинките

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска беше во работна посета на Пробиштип, каде што се сретна со градоначалникот Драган Анастасов со рударите, вработените во градинката и во Центарот за социјални работи. На средбата со рударите министерката Царовска истакна дека Владата на Република Северна Македонија во програмата за работа 2017/2020 година се обврза дека ќе воведе бенифициран стаж за рударите.

„Со најновите законски измени коишто се на сила исправаме една голема неправда за рударите коишто работат под земја, со тоа што од почетокот на годината тие може да оствратат право на старосна пензија со навршување на 40 години пензиски стаж за мажи, односно 35 години пензиски стаж за жени. Со овие измени во првите три месеци од годината право на пензија остварија околу 40 рудари“ рече Царовска.

При постетата на градинката во Пробиштип, министерката Царовска рече дека МТСП за 2019 година има зголемување за 300% на буџетот планиран за изградба и проширување на објектите за детска заштита низ цела држава. Со проширувањето на постојниот објект на градинката во Пробиштип коешто е во завршна фаза се решава долгогодишен проблем за згрижување на децата и се добива повеќе простор за околу 40 деца. 

Министерката со вработените во Центарот за социјални работи разговараше за имплементацијата на социјалната реформа којашто е во собраниска процедура. Вработените посочија дека навреме ги завршиле сите подготовки и системот е спремен за да се стартува со исплата на зголемените социјални трансфери веднаш по изгласувањето на законите во Собранието.

Со социјалната реформа за 300% се зголемува сумата којашто ќе ја добиваат корисниците на социјална помош, истовремено за 20 пати се зголемува и бројот на деца кои ќе имаат пристап до детскиот и образовниот додаток и се воведува социјална сигурност за повозрасните. Ова значи трајно извлекување од сиромаштија за 400 илјади граѓани, значително намалување на детската сиромаштија, унапредување на правата на лицата со попреченост, и поквалитетно предучилишно образование.

Carovska në vizitë pune në Probishtip: Kemi vendosur stazh të beneficuar për minatorët dhe i kemi rritur kapacitetet në kopshte

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Cararovska sot ishte në vizitë pune në Probishtip, ku u takua me kryetarin e komunës Dragan Anastasov, me minatorët, personelin e kopshtit dhe punonjësit e Qendrës për Punë Sociale.

Në takimin me minatorët, Ministrja Carovska njoftoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Programin e punës 2017/2020 mori obligim të vendosë stazh pune të benificuar për minatorët.

“Me ndryshimet e fundit ligjore që janë në fuqi, ne korrigjojmë një padrejtësi të madhe për minatorët që punojnë nën tokë, me çka nga fillimi i vitit ata mund të ushtrojnë të drejtën për pension të pleqërisë pas mbushjes së 40 vjetëve të stazhit të pensioneve meshkujt, gjegjësisht 35 vjet stazh të pensionit për gratë. Me këto ndryshime në tre muajt e parë të vitit, rreth 40 minatorë fituan të drejtën e pensionit”, tha Carovska.

Gjatë vizitës në kopshtin në Probishtip, ministrja Carovska theksoi se MPPS-ja për vitin 2019 ka rritur për 300% buxhetin e planifikuar për ndërtimin dhe zgjerimin e objekteve për mbrojtjen e fëmijëve në tërë vendin. Me zgjerimin e objektit ekzistues në Probishtip, ku është në fazën përfundimtare, zgjidhjet problemi shumëvjeçar për përkujdesjen e fëmijëve dhe njëkohësisht zgjerohet hapësira edhe për 40 fëmijë.

Ministrja me punonjësit e Qendrës për Punë Sociale bisedoi për implementimin e reformës sociale, që është në procedurë parlamentare. Punonjësit e këtij institucioni kanë nënvizuar se në kohë i kanë kryer të gjitha përgatitjet dhe sistemi është i gatshëm të startojë me pagesën e transfertave sociale të rritur menjëherë pas votimit të ligjeve.

Me reformën sociale për 300% rritet shuma që e marrin përfituesit e asistencës sociale, njëkohësisht për 20 herë rritet edhe numri i fëmijëve që do të kenë qasje në shtesën fëmijërore dhe arsimore dhe vendoset siguri sociale për më të rriturit. Kjo nënkupton shpëtimin nga varfëria për 400 mijë qytetarë, ulje e konsiderueshme e varfërisë së fëmijëve, avancim i të drejtave me aftësi të kufizuara dhe arsim parashkollor më cilësor.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->