Царовска во Штип: Градежните работи на новата градинка течат според предвидената динамика

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска беше во посета на Општина Штип. Царовска, со градоначалникот на Штип, Благој Бочварски направија увид на изградбата на целосно новиот објект градинка во населба Сењак кој што ќе функционира како дел од ЈОУДГ„Астибо“. Објектот се гради согласно Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година на МТСП. Градежните активности се очекува да завршат до крај на месец септември годинава, а капацитетот е за 80 деца.

„Инвестирањето во раниот детски развој е еден од високите приоритети на Владата на Република Северна Македонија, поради што годинава обезбедивме за 300% поголем буџет за изградба на градинки. Секое дете треба да има ист старт во животот, а градинките да бидат пристапни за сите, бидејќи раниот детски развој е клучен за создавањето на квалитетен човечки капитал во иднина “, изјави Царовска.

Инаку, во Општина Штип има две Јавни установи за деца, со вкупно 8 објекти и капацитет за 1.448 деца, а вкупниот опфат за деца од 0-6 годишна возраст е 53%. Во изминатиот период МТСП за двете градинки обезбеди вкупно 39 согласности за вработување. Проширување и подобрување на капацитетите за предучилишно образование останува приоритет на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи раниот детски развој е клучен за создавање квалитетен човечки капитал.

Министерката Царовска денеска во Штип се сретна и со преставници на Здруженијата на пензионери и на лица со попреченост. На состаноците се дискутираше за унапредувањата на правата на лицата со попреченост кои се дел од социјалната реформа којашто е во собраниска процедура и за пензиската реформа со која се обезбедува редовна исплата и континуиран раст на пензиите. 

Carovska në Shtip: Aktivitetet ndërtimore në kopshtin e ri realizohen sipas dinamikës së parashikuar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot ka qëndruar për vizitë në komunën e Shtipit. Carovska me kryetarin e Komunës së Shtipit, Bllagoj Boçvarski, kanë inspektuar nga afër aktivitetet ndërtimore të objektit të ri në lagjen Senjak, që funksionon si pjesë e “Astibo”. Ky objekt ndërtohet në përputhje me Programin për ndërtimin, pajisjen dhe mirëmbajtjen e objekteve për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2019 të MTSP-së. Aktivitetet ndërtimore pritet të përfundojnë deri në fund të muajit shtator të këtij viti, kurse kapaciteti i të njëjtit është për 80 fëmijë.

“Investimi në zhvillimin e hershëm të fëmijëve është një nga prioritetet më të larta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, prandaj kemi siguruar për 300% buxhet më të lartë për ndërtimin e çerdheve. Secili fëmijë duhet të ketë rritje të njëjtë në jetë, kurse çerdhet të jetë të aksesueshëm për ta, sepse zhvillimi i hershëm i fëmijëve është kyç për krijimin e kapitalit njerëzor cilësor në të ardhmen”, deklaroi Carovska.

Përndryshe, komuna e Shtipit ka dy ente publike për fëmijët, me gjithsej 8 objekte dhe kapacitet për 1.448 fëmijë, kurse përfshirja e përgjithshëm për fëmijët e moshës prej 0-6 vjet është 53%. Në periudhën e kaluar MPPS-ja për të dyja çerdhet ka siguruar gjithsej 39 pëlqime për punësime. Zgjerimi dhe përmirësimi i kapaciteteve për arsimin parashkollor mbetet prioritet i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, sepse zhvillimi i hershëm i fëmijëve është kyç për krijimin e kapitalit njerëzor cilësor.

Ministrja Carovska sot në Shtip u takua edhe më përfaqësuesit e shoqatave të pensionistëve dhe të personave me aftësi të kufizuara. Në këto takime u diskutua për avancimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara që janë pjesë e reformës sociale që është në procedurë parlamentare dhe për reformën pensionale – me të cilën sigurohet pagesë e rregullt e pensioneve dhe rritje e vazhdueshme e të njëjtave.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->