МТСП: Со јакнење на мобилните тимови се засилуваат активностите за работа со деца на улица

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Меѓуопшинскиот центар за социјални работи Скопје, Црвен крст и УНИЦЕФ ги засилува активностите за работа со деца на улица. За таа цел денеска се одржа обука на стручни лица (социјални работници, педагози и дефектолози) кои ќе работат со децата на улица за да им се обезбеди соодветна заштита. Работата на терен ќе се спроведува мултисекторски врз основа на стандардизирана вмрежена соработка на сите релевантни владини и невладини организации и институции.

На овој начин Центарот за социјални работи ги зајакнува мобилните тимови кои ќе прават мапирање на најфрекфентните локации каде има деца кои питачат, а полнолетните членови ќе ги активираат како баратели на работи и ќе работат на нивно вклучување во мерките за доквалификација и прекфалификација. 

„Оваа засилена активност за работа на стручни лица со децата на улица ја започнуваме бидејќи на секое дете му треба безгрижно детство, детство кое е целосно ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба. Со работа одблиску со децата на улица и нивните семејства ќе ги детектираме и решаваме проблемите со коишто се соочуваат“, изјави министерката за труд и социјлна политика Мила Царовска по повод обуката на стручните лица коишто ќе го прават мапирањето. 

Во обуката се вклучи и претставникот на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс кој истакна дека УНИЦЕФ и Владата тесно соработуваат за да ги зајакнат механизмите за помош на децата на улица, но исто така да се спречи децата да го поминуваат времето на улица преку развивање на посилни механизми за заштита и спроведување на системски промени.

„Децата на улица често се жртви на бројни негативни искуства, вклучувајќи физичка и психичка злоупотреба и запоставување. Многу од нив не го остваруваат своето право на образование, здравство и заштита," рече Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ. 

 Министерството за труд и социјална политика ја креираше социјалната реформа којашто е во собраниска процедура, а истата е во насока на намалување на детската сиромаштија и извлекување на најранливите граѓани над линијта на сиромаштија. Со оваа реформа детскиот и образованиот додаток ќе станат достапни за 20 пати повеќе деца, а работоспособните ќе се активираат на пазарот на трудот. 

MPPS: Me fuqizimin e ekipeve mobile përforcohen aktivitetet për punë me fëmijët e rrugës

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale – Shkup, Kryqin e Kuq dhe UNICEF-in i përforcon aktivitetet për punë me fëmijët e rrugës. Për këtë qëllim sot u zhvillua trajnim i personave profesionalë (punonjës social, pedagogë dhe defektologë) të cilët do të punojnë me fëmijët e rrugës që t’u sigurohet mbrojtje adekuate. Aktiviteti në terren do të zbatohet në bazë të bashkëpunimit të rrjetëzuar të standardizuar të të gjitha organizatave dhe institucioneve relevante qeveritare dhe joqeveritare.

Në këtë mënyrë Qendra për Punë Sociale i përforcon ekipet mobile që do kryejnë mapimin e lokacioneve më frekuentuese që ka fëmijë lypsarë, ndërsa anëtarët e rritur do t’i aktivizojnë si kërkues aktiv të punës  dhe do të punojnë në inkuadrimin e tyre në masat për rikualifikim dhe kualifikim shtesë.

“E filluam këtë aktivitet të përforcuar të profesionistëve që punojnë me fëmijët e rrugës sepse çdo fëmijë ka nevojë për një fëmijëri të lumtur, një fëmijëri që është krejtësisht e lirë nga dhuna, shfrytëzimi dhe abuzimi. Duke punuar nga afër me fëmijët e rrugës dhe familjet e tyre, ne do t’i zbulojmë dhe zgjidhim problemet me të cilat ata përballen”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, me rastin e trajnimit të ekspertëve të cilët do të bëjnë mapimin.

Në këtë trajnim është përfshirë edhe përfaqësuesi i UNICEF-it, Benxhamin Perks, i cili theksoi se UNICEF-i dhe Qeveria bashkëpunojnë ngushtë që t’i përforcojnë mekanizmat për ndihmën e fëmijëve të rrugës, po gjithashtu të parandalohet që fëmijët të kalojnë kohën në rrugë, duke zhvilluar mekanizma më të fuqishëm për mbrojtjen e zbatimin e ndryshimeve sistematike.

“Fëmijët e rrugës shumë shpesh janë viktima të përvojave të shumta negative, duke përfshirë edhe abuzimin fizik dhe psikik. Shumica prej tyre nuk e realizojnë të drejtën e arsimin, shëndetësisë dhe mbrojtjes”, theksoi përfaqësuesi i UNICEF-it, Benxhamin Perks.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka krijuar reformën sociale – që është në procedurë parlamentare, dhe e njëjta është në drejtim të reduktimit të varfërisë së fëmijëve dhe shpëtimin e qytetarëve të ndjeshme nga pragu u varfërisë. Me këtë reformë shtesa arsimore dhe për fëmijë do të jetë në dispozicion për 20 herë më shumë sesa deri tani, kurse ata që janë të aftë për punë do të aktivizohen në tregun e punës.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->