Повик на ЕУ за развој на социјални услуги 

Делегацијата на Европската Унија објави повик за пријави за грант за развој на социјални услуги во Република Северна Македонија. Главната цел на повикот е да се поддржи спроведувањето на процесот на деинституционализацијата и да се зајакне вклучувањето на децата и лицата со попреченост во општеството, преку развој на одржливи социјални услуги во заедницата, во прв ред, услуги за поддржано живеење (домување) во заедницата. Деталите за повикот, oбјавен во рамките на Акциската програма на ЕУ за поддршка во образованието, вработувањето и социјалната политика ИПА II 2017, се достапни на следниот линк.

Министерството за труд и социјална политика ги става на располагање стратегиските документи поврзани со деинституционализацијата на заинтересираните граѓански организации и други можни учесници на повикот:

  • Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“Акциски план МКД    ENG    ALB

Thirrje e BE për zhvillimin e shërbimeve sociale 

Delegacioni i Bashkimit Evropian ka shpallur thirrje për paraqitje për grant për zhvillimin e shërbimeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qëllimi kryesor i kësaj thirrjeje është të mbështetet zbatimi i procesit të deinstitucionalizimit dhe të përforcohet përfshirja e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, duke zhvilluar shërbime të qëndrueshme sociale në komunitet, në radhë të parë shërbime për jetesë të mbështetur (banim) në komunitet. Detalet për thirrjen, e publikuar në kuadër të Programit për veprim të BE për mbështetjen e arsimit, punësimit dhe politikës sociale IPA II 2017, i gjeni në linkun në vijim. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i vë në dispozicion dokumentet strategjike që ndërlidhen me de-institucionalizimin për të gjitha organizatat e qytetarëve dhe për pjesëmarrësit tjerë të mundshëm në këtë Thirrje:

Strategjia nacionale për deinstittucionalizim në Republikën e Maqedonisë 2018-2027 “Timjanik” Plani i Veprimit   МКД    ENG    ALB

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->