МТСП: Дополнителна листа на дијагнози на хронични состојби за кои важи ослободување од работа како превенција од ширење на COVID-19

Министерството за здравство ја дополни листата на дијагнози на хронични состојби за кои важи ослободување од работа како превенција од ширење на КОВИД-19:

-Цистична фиброза (E84), а доколку дете е болно од истата, ослободен од работа е и еден родител

- Мултиплекс склероза G35 (имуносупресивна состојба) лица кои се на хронична терапија

- Акутен перикардит I30

- Улцеративен колитис K51 и Кронова болест K50 кои се на имуномодулаторна терапија (Azatioprine), биолошка или биослична терапија

- Состојба со трансплантиран црн дроб Z94.4.

MPPS: Lista shtesë e diagnozave të sëmundjeve kronike për të cilat vlen lirimi nga punë si parandalim nga përhapje e COVID-19

Ministria e Shëndetësisë ka plotësuar listën e diagnozave të sëmundjeve kronike për të cilat vlen lirimi nga puna si parandalim nga përhapja e COVID-19:

- Fibrozë cistike (E84), ndërsa nëse fëmijë është i sëmurë nga e njëjta, lirohet nga puna njëri prind

-Multipleks skleroza G35 (gjendje imunosupresive) persona që janë në terapi kronike

- Perikardit akut I30

Koliti ulçeroz dhe K51 dhe sëmundja Crohn K50 që janë në terapi imunomodulatore (Azatioprine), terapi biologjike ose të ngjashme

-  Gjendja me mëlçi të transplantuar Z94.4  ​